Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 31. 3.  do 6. 4. 2008

Pondělí 31. března 2008

Ve dnech 31. března - 3. dubna navštíví Dánsko delegace výboru pro sociální politiku vedená místopředsedou Davidem Kafkou.

Z programu: konzultace na Ministerstvu zaměstnanosti, jednání na Úřadu práce, na Konfederaci odborových svazů, na Ministerstvu pro sociální záležitosti, v Dánském národním centru pro sociální výzkum (SFI), návštěva zařízení péče o děti „Glostrup Observationshjem“ a jednání s parlamentním výborem pro sociální záležitosti a s výborem pro pracovní trh.

Ve dnech 31. března - 4. dubna navštíví Maroko delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená místopředsedou Radkem Martínkem.

Z programu : přijetí předsedou Komory představitelů, přijetí předsedou Komory poradců, setkání se členy poslanecké Komise pro vnitro, decentralizaci a infrastrukturu, přijetí ministrem pro bydlení, urbanismus a územní správu a náměstkem premiéra pověřeným modernizací státní správy a jednání s hejtmany regionu Casablanca a regionu Meknes Tafilalet.

Ve dnech 31. března - 2. dubna navštíví Moskvu delegace podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku vedená předsedou Pavlem Hojdou.

Z programu: setkání s předsedy výborů Státní dumy pro dopravu a pro otázky místní samosprávy a setkání s ředitelem Centra řízení letů Federální kosmické agentury.

 

Úterý 1. dubna 2008

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

Předseda Poslanecké sněmovny Miroslav Vlček slavnostně předá dekrety o stanovení obcí městy a městysi a udělí znaky a vlajky některým městům a obcím České republiky

od 11.00 a 14.00 hodin v místnosti č. 108

29. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění , ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Po skončení 29. schůze PS bude pokračovat jednání 28. chůze PS

Tisková konference poslance ČSSD Ivana Ohlídala. Tématem bude reakce na reformy vědy a výzkumu schválené vládou.
Od 13.00 hodin v kinosále, Sněmovní 4

Podvýbor RV pro finanční trhy a loterie v místnosti č. 56

od 14.00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti

od 17.30 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3
zrušeno z důvodu mimořádně svolané schůze Poslanecké sněmovny. Náhradní termín bude upřesněn


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 8 (1. dubna 2008)

 

Středa 2. dubna 2008

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme ve 14.00 hodin ombudsmana Otakara Motejla, který mu oficiálně předá
Zprávu o činnosti veřejného chránce práv za rok 2007

fototermín: 13.55 hodin, pracovna předsedy PS, Sněmovní 4

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, (tisk 387)

Uvede: posl. M. Doktor

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

od 9.30 hodin

2. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č.254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, (tisk 388)

Uvede: posl. M. Doktor

Zpravodaj: posl. P. Braný

od 10.00 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony (tisk 420) - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. R. Fiala

od 10.30 hodin

4. Vládní návrh na vydání zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tisk 385) - pokračování

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 11.00 hodin

5. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tisk 386) - pokračování

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 11.30 hodin

6. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008 (tisk 424)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. L. Šustr

od 12.00 hodin

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tisk 442) - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

od 12.15 hodin

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007 (tisk 412)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

od 12.25 hodin

9. Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 12.30 hodin

10. Zprávy

10a. Zpráva České národní banky o inflaci – leden 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2007) (tisk 432)

Uvede: představitel ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

11. Rozpočtová opatření

12. Informace o činnosti podvýborů

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Schválení programu schůze

9.15 hodin

2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – tisk 382

Předkládá: senátor Jaroslav Kubera

Zpravodaj: posl. Miloslav Kala

10.15 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – tisk 426 (HMG)

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. Aleš Rádl

10.45 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů – tisk 427 (HMG)

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. Oldřich Vojíř

11.15 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. - tisk 433 (HMG)

Předkládá: zástupce MŽp ČR

Zpravodaj: posl. Břetislav Petr

11.45 hodin

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, tisk 444 (HMG)

Předkládá: zástupce MŽp ČR

Zpravodaj: posl. Jaroslav Plachý

12.15 hodin

7. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, - tisk 142 (HMG)

Předkládá: posl. Boris Šťastný

Zpravodaj: posl. Miloslav Kala

Ústavně právní výbor výjezdní zasedání v Lipnici nad Sázavou (v provozně-účelovém zařízení PS)

od 10.00 hodin

1. Sdělení předsedy výboru

2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh na vydání trestního zákoníku (tisk 410) - obecná rozprava

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

Výbor pro obranu výjezdní zasedání po českých zbrojovkách

od 10.00 - 12.00 hodin

Aero Vodochody

14.30 -16.00 hodin

Tesla Hloubětín

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 444)

Zpravodaj: posl. Kateřina Konečná

Odůvodní: MŽP

10.15 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb.,

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 433) Zpravodaj: posl. Pavel Vanoušek

Odůvodní: MŽP

11.00 hodin

3. Podpora využití obnovitelných zdrojů energií v rámci operačního programu životního prostředí

Zástupci: MŽPa Státního fondu životního prostředí

13.00 hodin

4. Projednání materiálu „Sektorové priority českého předsednictví v Radě EU“
Ministr životního prostředí ČR

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Zahájení schůze

2. Aktuální zahraničněpolitická informace

vztahy ČR – USA (příprava na jednání delegace zahraničního výboru v USA začátkem dubna t.r.)

Uvede: zástupce MZV

v 10.30 hodin

3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled, Kosovo – aktuální vývoj

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

4. Informace o činnosti podvýborů zahraničního výboru

Uvede: posl. P. Wolf – předseda podvýboru pro vnější ekonomické vztahy

posl. V. Exner – předseda podvýboru pro prezentaci ČR v zahraničí

posl. H. Mallotová – předsedkyně podvýboru pro styky s krajany

ve 14.00 hodin

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví /sněmovní tisk 366/

Uvede: zástupce MK

Zpravodaj: posl. K. Jacques

ve 14.15 hodin

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na učinění výhrady ČR k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) /sněmovní tisk 376/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. M. Šimonovský

ve 14.30 hodin

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu , která byla podepsána v Praze dne 26.října 2007 /sněmovní tisk 377/

Uvede.zástupce MF

Zpravodaj: posl. T. Dub

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20.listopadu 2007 /sněmovní tisk 412/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. F. Novosad

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic /sněmovní tisk 416/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. T. Dub

v 15.00 hodin

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě , podepsané v Praze dne 2.prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci /sněmovní tisk 378/

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. R. Kufa

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná v Praze dne 14.prosince 2007 /sněmovní tisk 392/ Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. J. Schwippel

v 15.20 hodin

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 12.června 2006 v Lucemburku /sněmovní tisk 391/

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. J. Bauer

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, podepsané dne 15.října 2007 v Lucemburku /sněmovní tisk 428/.

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. P. Krill

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících záklonů, tisk 383
Úvodní slovo: S. Kozák, nám. ministra zemědělství

Zprav. zpráva: posl. Karel Kratochvíle

od 11.00 hodin

3. Problematika Pozemkového fondu České republiky

- Vývoj pohledávek za posledních 5 let

- Transformace Pozemkového fondu ČR

- Skladba mzdových prostředků a mzdová politika

Úvodní slovo: Pavel Brandl,

předseda výkonného výboru PF ČR

4. Současný stav včelstev v České republice

Úvodní slovo: posl. Karel Kratochvíle

Tisková konference předsedy poslaneckého klubu ČSSD Michala Haška na téma regulace obchodních řetězců za přítomnosti prezidenta potravinářské komory ČR Miroslava Tomana

od 15.00 hodin v kinosále

8. zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky

od v 9: 00 hodin v místnosti č. 55

1. Informace o dopise premiéra, ve kterém reaguje na 12. usnesení SKSP
2. Projednání stížností, které došly na mediální komisi
3. Projednání přebrání záštity nad Mezinárodním festivalem animovaných filmů AniFest 2008
4. Informace o posledním zasedání Stálé komise pro rodinu
5. Různé


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 9 (2. dubna 2008)
Stálá komise pro sdělovací prostředky
č. 8 (2. dubna 2008)

 

Čtvrtek 3. dubna 2008

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

1. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2007

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 9.45 hodin

2. Projednání návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

od 10.00 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/38 – Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na pořizování dlouhodobého majetku v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/06 – Finanční prostředky určené na realizaci aktivní politiky zaměstnanosti

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/08 – Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Přizváni: zástupci MPSV

Zpravodaj KZ č. 05/38 : posl. O. Plašil

Zpravodaj KZ č. 07/06 a č.07/08 : posl. L. Ježek

od 13.00 hodin

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/26 – Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na pasivní sledovací systémy a elektronický boj u Armády České republiky - (v režimu „vyhrazené“)

Uvede: člen NKÚ L. Zeman

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

Přizváni: zástupci MO

od 14.00 hodin

5. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o budoucí dislokaci Ministerstva průmyslu a obchodu a úřadů v jeho působnosti

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 14.30 hodin

6. Informace Ministerstva vnitra o skutečnostech zjištěných auditem Projektu P1000
Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Ústavně právní výbor výjezdní zasedání v Lipnici nad Sázavou
od 10.00 hodin

4.

Vládní návrh na vydání trestního zákoníku (tisk 410) – pokračování v obecné rozpravě

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

5.

Vládní návrh na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku (tisk 411) - obecná rozprava

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl.. Jiří Polanský

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Klimaticko-energetický balíček:

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství /kód dokumentu 5862/08, KOM(2008) 16 v konečném znění/

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 /kód dokumentu 5849/08, KOM(2008) 17 v konečném znění/

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 /kód dokumentu 5835/08, KOM(2008) 18 v konečném znění/

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů /kód dokumentu 5421/08, KOM(2008) 19 v konečném znění/ uvede: zástupce MŽP

zástupce MPO

zpravodaj: posl. P. Vanoušek

10.00 hodin

2. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování) /kód dokumentu 5088/08, KOM(2007) 844 v konečném znění/

uvede: zástupce MŽP

zpravodaj: posl. Petr Krill

10.30 hodin

3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů: 20 a 20 do roku 2020 – změna klimatu je pro Evropu příležitostí /kód dokumentu 5866/08, KOM(2008) 30 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Petr Krill

4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel /kód dokumentu 5089/08, KOM(2007) 856 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Petr Bratský

11.30 hodin

5. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství /kód dokumentu 16534/07, KOM(2007) 765 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zástupce MO

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

14.00 hodin

6. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Příležitosti, přístup a solidarita: nová vize sociální Evropy v 21. století /kód dokumentu 15694/07, KOM(2007) 726 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. S. Marková

7. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Postavení zdravotně postižených osob v Evropské unii: Evropský akční plán 2008 – 2009 /kód dokumentu 15914/07, KOM(2007) 738 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. S. Marková

14.45 hodin

8. Návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících pro účely vynucování práva /kód dokumentu 14922/07, KOM(2007) 654 v konečném znění/ uvede: zástupce MV

zástupce MD

zpravodaj: posl. Petr Bratský

9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vytváření společné přistěhovalecké politiky /kód dokumentu 16239/07, KOM(2007) 780 v konečném znění/

uvede: zástupce MV

zpravodajka: posl. G. Kalábková

15.45 hodin

10. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru – Druhá zpráva o uplatňování směrnice o tabákových výrobcích /kód dokumentu 16256/07, KOM(2007) 754 v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Petr Bratský

16.15 hodin

11. Bílá kniha o integraci trhů EU s hypotečními úvěry /kód dokumentu 5128/08, KOM(2007) 807 v konečném znění/

uvede: zástupce MF

zpravodajka: posl. G.Kalábková

12. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 11. ledna – 14. února 2008 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 15. února – 5. března 2008

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 6. – 25. března 2008 uvede: posl. Petr Krill

13. Dokumenty SZBP

14.-15.Sdělení místopředsedy, různé

Výbor pro obranu výjezdní zasedání po českých zbrojovkách

od 9.30 - 11.30 hodin

Sellier a Bellot Vlašim

14.30 -16.00 hodin

RETIA Pardubice

16.30 -18.00 hodin

ERA Pardubice

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Pod záštitou posl. J. Carbola a výboru pro zdravotnictví a ve spolupráci s Českou lékařskou komorou se uskuteční

Seminář na téma

„Právní postavení českého lékaře“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48/přízemí – tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19, místnost

Pod záštitou předsedy hospodářského výboru Oldřicha Vojíře se uskuteční

Konference na téma

Rozvoj elektrizační soustavy ČR a energetická bezpečnost

od 14.00 hodin v místnosti č. 306, Sněmovní 1

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

V senátním Frýdlantském salónku se od 19.00 hodin uskuteční pracovní večeře vedení Poslanecké sněmovny a Senátu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 5 (3. dubna 2008)

 

Pátek 4. dubna 2008

Členové výboru pro zdravotnictví přijmou ministryni zdravotnictví

Spolkové republiky Německo Ullu Schmidtovou

ve 14.00 hodin v Modrém salonku, Sněmovní 1

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

16. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací /kód dokumentu 15379/07, KOM(2007) 697
v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zpravodajka: posl. G. Kalábková

17. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací , směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele /kód dokumentu 15387/07, KOM(2007) 698 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zástupce Českého telekomunikačního úřadu

zpravodajka: posl. G. Kalábková

18. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací /kód dokumentu 15408/07, KOM(2007) 699 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zpravodajka: posl. G. Kalábková

10.00 hodin

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se zprávy

o současné praxi při poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům v souladu s článkem 88a směrnice 2001/83/ES ve znění směrnice 2004/27/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků /kód dokumentu 5242/08, KOM(2007) 862
v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

10.30 hodin

20. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Partnerství pro komunikaci o Evropě /kód dokumentu 13829/07, KOM(2007) 568 v konečném znění/

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodajka: posl. L. Zelenková

Poslanecký klub Strany zelených pořádá

Energetický seminář

od 11.00 hodin v místnosti č. 108

Cílem semináře bude vyjasnit energeticko politické souvislosti aktuálních otázek energetiky.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VB - Podvýbor pro Integrovaný záchranný systém
č. 4 (4. dubna 2008)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)