Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 19. do 25. 2. 2007

Pondělí 19. února 2007

Předání cen laureátům soutěže Národní hlukové observatoře Zlatý decibel 2006 -

od 18.00 hodin v sále státních aktů č. 108

 

Úterý 20. února 2007

TK KSČM – ve 12.30 hodin v místn č. 23

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal a předsedkyně petičního výboru Zuzka Bebarová-Rujbrová přijmou delegaci koordinačního výboru předávání Memoranda ústavním a církevním činitelům za nápravu

vztahů státu a církví

ve 14.00 hodin v místnosti č. 120

Ve 14.20 hodin v předsálí místnosti č. 120

krátké setkání s novináři

Volební výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

1. Informace o došlých dokladech kandidátů na člena Rady Českého rozhlasu

Uvedou: zpravodajové výboru

2. Schválení kandidátky na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Uvede: předseda výboru

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 7. schůze PV

16.05 hodin

2. Informace o činnosti VOP za čtvrté čtvrtletí roku 2006

Uvede: ombudsman Otakar Motejl

16.45 hodin

3. Informace ministryně vlády Džamily Stehlíkové k ochraně lidských práv, k romské otázce, k problematice národnostních menšin, neziskových orga­niza­cí a zdravotně postižených

17.40 hodin

4. -6. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.05 hodin

7. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 12. 2006 do 31. 12. 2006 a za období od 1. 1. 2007 do 31. 1. 2007

18.10 hodin

8. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006

18.25 hodin

Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

v 15.00 hodin v místnosti č. 56, Sněmovní 4

Program:

Úvodní slovo předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky

Volba místopředsedů komise

Informace o stížnostech na ČT doručených na SKSP

Informace o současném stavu procesu digitalizace (promluví předseda RRTV a předseda Rady ČTÚ )


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 2 (20. února 2007)
VEZ - Podvýbor pro české předsednictví Rady EU
č. 1 (20. února 2007)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 4 (20. února 2007)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 2 (20. února 2007)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 1 (20. února 2007)
Stálá komise pro sdělovací prostředky
č. 1 (20. února 2007)

 

Středa 21. února 2007

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (tisk 107)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 9.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků , a další související zákony (tisk 124) - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

od 10. 00 hodin

Návrh poslanců Michala Haška, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(tisk 100)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. Michal Doktor

Přizváni: představitelé MF

od 10.30 hodin

Aktualizovaný „Konvergenční program České republiky“

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

5. Volba člena výboru pro finanční trh

6. Návrh pravidel programu 298 220 kapitoly 398 - VPS státního rozpočtu na rok 2007

7. Zprávy

8. Rozpočtová opatření

9. In formace o činnosti podvýborů

Kontrolní výbor v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

Analýza důvodů zpoždění odstraňování povodňových škod v letech 1997 až 2006

Ekonomická analýza Ministerstva zemědělství k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Uvede: zástupce MZe

Zpravodaj: posl. D. Petruška

od 9.30 hodin

2. Střednědobá koncepce rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních složek justice do roku 2009

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 10.00 hodin

3. Realizace akce k zajištění rušení nedovolené mobilní komunikace vězněných osob dle usnesení vlády č. 1401 ze dne 6. prosince 2006

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 10.30 hodin

Hospodaření správců kapitol s rezervními fondy (přerušeno na 4. schůzi kontrolního výboru)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 12.30 hodin

5. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

od 13.00 hodin

Činnost celní správy České republiky – plnění usnesení kontrolního výboru č. 56 ze dne 10. ledna 2007

Uvede: zástupce GŘC

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MF

od 14.00 hodin

7. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 63/ - (přerušeno na 5. schůzi kontrolního výboru)

Uvede: zástupce MF Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 15.00 hodin

8. Zpráva o dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Státním fondem životního prostředí České republiky, Státním fondem rozvoje bydlení a Státním fondem dopravní infrastruktury

Uvedou: zástupci SFŽP ČR, SFRB, SFDI

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Sdělení předsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Senátní návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 16)

Odůvodní zástupce navrhovatele

Zpravodaj posl. Zdeněk Jičínský

11.30 hodin

4.

Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon

č. 140/1961 Sb., trestní zákon , ve znění pozdějších předpisů (tisk 114)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Jana Rybínová

12.00 hodin

5.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 128)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

12.30 hodin

6.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 127)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

14.30 hodin

7.

Informace o činnosti Legislativní rady vlády v nadcházejícím období

Uvede ministr a předseda Legislativní rady vlády

Cyril Svoboda

16.00 hodin

8.

Senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů (tisk 15)

Odůvodní zástupce navrhovatele

Zpravodaj posl. Marek Benda

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 48- "Konírna", Malostranské nám. 7/19

od 10.00 hodin

1. Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu , (sněmovní tisk č. 83)

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. J. Krákora

11. 00 hodin

2. Vyhláška č. 290/2006 Sb., kterou se vydává rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. D. Rath

11. 30 hodin

3. Informace o stavu ve zdravotnictví

Témata:

informace o způsobu úhrad zdravotní péče v roce 2007

informace o změnách ve stanovení úhrad léků ze zdravotního pojištění

informace o aktuálním stavu ve sledování a hodnocení kvality péče v přímo řízených organizacích

informace ministra zdravotnictví o situaci v tvorbě sítě vybrané nákladné zdravotnické techniky

informace o výsledku výběrového řízení na nákup vakcín proti chřipce

Odůvodní: ministr zdravotnictví, ředitel VZP

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 9.00 hodin

Senátní návrh na vydání zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do majetku obcí, sněmovní tisk 14.

Předkladatel: Jiří Pospíšil, Adolf Jílek, Senát Parlamentu ČR

Zpravodaj: posl. Tomáš Kvapil

11.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), sněmovní tisk 122.

Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zpravodaj: posl. Radko Martínek

14.30 hodin

Informace o stavu a rozvoji Portálu veřejné správy.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra a informatiky

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (tisk 119)

Zpravodaj posl. Tomáš Úlehla

Odůvodní zástupce MŽP

2. Volba členů podvýborů

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

Zahájení schůze

v 10.45 hodin

Informace Ministerstva zahraničních věcí

honorární konzulové České republiky

informace o vydávání cestovních dokladů zastupitelskými úřady ČR v zahraničí

Informaci podá: zástupce MZV

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled

Kosovo, Srbsko

Informaci podá: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

ve 14.00 hodin

Přijetí příslušníků 601. skupiny speciálních sil Armády České republiky, kteří se zúčastnili operace Trvalá svoboda v Afghánistánu

v 15.30 hodin

Vystoupení zástupce Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice

Téma: Žádost Spojených států amerických o zahájení jednání týkajících se rozšíření systému protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové stanice na území České republiky

v 16.30 hodin

Aktuální informace o jednáních týkajících se žádosti Spojených států amerických o zahájení jednání týkajících se rozšíření systému protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové stanice na území České republiky

Informaci podá: náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Pojar

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Návrh poslance Martina Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 111/

Úvodní slovo: ministr Martin Říman

Zprav.zpráva: posl. Karel Kratochvíle

od 11.00 hodin

3. Informace "Obnovitelné zdroje energie v zemědělství (bioplynové stanice, energetické plodiny)".

Informaci podá: Jiří Zelenka, zástupce Agrární komory ČR

4.- 6. Členství v podvýborech zemědělského výboru, volba místopředsedů podvýborů, informace předsedy výboru


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví
č. 2 (21. února 2007)
VB - Podvýbor pro Integrovaný záchranný systém
č. 1 (21. února 2007)
KV - Podvýbor pro kontrolní systémy
č. 1 (21. února 2007)
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
č. 1 (21. února 2007)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu a mediální legislativu
č. 2 (21. února 2007)
KV - Podvýbor pro legislativu
č. 1 (21. února 2007)
VSR - Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů EU
č. 1 (21. února 2007)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 2 (21. února 2007)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 2 (21. února 2007)

 

Čtvrtek 22. února 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme místopředsedu německého Spolkového sněmu
Wolfganga Thierseho

v 10.00 hodin v pracovně předsedy PS

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček slavnostně předá dekrety o stanovení obcí městy a městysi

v 11.00 hodin v místnosti č. 108

Kontrolní výbor v místnosti č. 106

od 13.30 hodin v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu, Jankovcova 2, Praha 7

od 9.00 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/24 – Finanční prostředky poskytnuté na odstraňování povodňových škod z roku 2002 v dopravní infrastruktuře

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

Přizváni: zástupci MD, SFDI, MF

od 10.00 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/28 – Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Snopek

od 13.30 hodin v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu, Jankovcova 2, Praha 7

3. Informace o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

9.

Informace o úkolech Ministerstva spravedlnosti v nadcházejícím období

Uvede ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil

13.00 hodin

10.

Informace o přípravě trestního kodexu

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

11. Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Výbor pro bezpečnost

od 10.00 - 13.00 hodin

Návštěva vybraných rekonstruovaných policejních služeben v hl. m. Praze

14.30 – 16.30 hodin v budově Posl sněmovny - Malostr. nám. - místnosti č. 272G

Dopady účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a aplikace zákona v oblasti odměňování, personální dopady zákona Přizváni: Ivan Langer – ministr vnitra Vladislav Husák – policejní prezident

Luděk Kula – řed.Vězeňské služby

Miroslav Štěpán – gen.řed. HZS ČR

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

7. Vystoupení místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga

rozdělení kompetencí mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Úřadem vlády České republiky

pozice České republiky ke Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu

příspěvek České republiky k tzv. Berlínské deklaraci, která má být přijata u příležitosti 50. výročí založení Evropského hospodářského společenství a Euratomu

rozprava k aktuálním zahraničněpolitickým otázkám

8.-10.Sdělení předsedy, připomínky a podněty poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

ve 12.15 hodin

11. Vystoupení nových designovaných velvyslanců ČR

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Mandátový a imunitní výbor v místnosti č. 55

od 15.00 hodin

Podvýbor VVVKMT pro mládež a sport v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Masarykova dělnická akademie a Friedrich Ebert Stiftung zvou na

diskusní vystoupení

místopředsedy německého Spolkového sněmu a předsedy Komise SPD

pro základní hodnoty Wolfganga Thierseho

na téma

„EU a globalizace

od 10.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 10 (22. února 2007)
KV - Podvýbor pro legislativu
č. 2 (22. února 2007)
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 1 (22. února 2007)

 

Pátek 23. února 2007

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 9.00 hodin

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Závěrečné hodnocení provádění víceletého akčního plánu Společenství na podporu bezpečnějšího používání internetu prostřednictvím boje s nedovolenými a škodlivými materiály v globálních sítích /kód dokumentu 14937/06, KOM(2006) 663 v konečném znění/ uvede: zást. Ministerstva informatiky

zpravodaj: posl. Anna Čurdová

9.30 hodin

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Koordinace systémů přímých daní členských států na vnitřním trhu /kód dokumentu 17066/06, COM(2006) 823 final/ uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

10.00 hodin

Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze březen 2007)

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Petr Krill

10.45 hodin

Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy /kód dokumentu 15484/06, KOM(2006) 686 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Petr Krill

11.15 hodin

Sdělení Komise jarní Evropské radě – Provádění obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost: rok výsledků (část I/IV) /kód dokumentu 5074/07, COM(2006) 816 final (Part 1)/

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodaj: posl. Petr Krill

11.45 hodin

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Navrácení systému eCall do správných kolejí – akční plán (Třetí sdělení o e-bezpečnosti) /kód dokumentu 15932/06, KOM(2006) 723 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. P. Bratský

12.15 hodin

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. prosince 2006
– 21. ledna 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 22. – 31. ledna 2007 uvede: posl. Petr Krill

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 18. února 2007

uvede: posl. Petr Krill

Občanské sdružení „Vojáci proti válce“ pořádá pod záštitou předsedkyně petičního výboru Zuzky Bebarové-Rujbrové

Seminář na téma

„Proč NE základně USA na území ČR“

od 14.00 - 16.30 hodin v místnosti č. 108

Tisková konference k této akci se koná od 13.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VZ - Podvýbor pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí
č. 1 (23. února 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)