Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 1. do 7. 10. 2007

Pondělí 1. října 2007

akce nejsou hlášeny

 

Úterý 2. října 2007

Ve dnech 2. - 4. října navštíví Slovensko delegace rozpočtového výboru vedená předsedou Bohuslavem Sobotkou.

Z programu : jednání s výborem pro finance, rozpočet a měnu NR, jednání na Ministerstvu financí o problematice sociální a důchodové reformy SR, daňového zatížení, zavedení EURa v SR k 1.1.09 a návrhu státního rozpočtu SR na rok 2008 a jednání v Národní bance Slovenska.

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 13. schůze PV

16.05 hodin

2. Projednání vládního návrhu na vydání zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) – tisk č. 253

Uvede: ministr Jiří Pospíšil

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

17.35 hodin

3. Informace veřejného ochránce práv o činnosti za období od 1. dubna do 30. června 2007

18.10 hodin

4. - 6. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.40 hodin

7. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra pořádá

Seminář na téma

„EURO v České republice“

od 15.00 hodin v místnosti č. 108

Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy pořádá

pro poslance a představitele sdělovacích prostředků

prezentaci
„Návrhu Komunistické strany Čech a Moravy na stabilizaci důchodového systému“

od 17.00 hodin v místnosti č. 24 - kinosál

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

od 14.00 hodin místnost č. C 109

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 16 (2. října 2007)

 

Středa 3. října 2007

Ve dnech 2. - 4. října navštíví Českou republiku nizozemská delegace výboru pro dohled nad zpravodajskými službami vedená předsedkyní I. P. Michiels van Kessenich-Hoogendamovou.
Z programu:
3. října
14.10 - 15.15 hodin
v místnosti č. 272G , Malostranské nám. 17/9

jednání se členy podvýboru pro zpravodajské služby

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 9.00 - 9.45 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, /tisk 280/

Odůvodní: ředitel NBÚ

Zpravodaj: posl. J. Klas

9.45-10.30 hodin

2. Vyslání Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v misi ISAF do provincie Logar v Afghánistánu

Přednese: nám.ministryně obrany

10.30 -11.15 hodin

3. Postavení Univerzity obrany v resortu obrany

Přednese: rektor UO, nám. ministryně obrany

12.30 -13.00 hodin

4. - 5. Sdělení předsedy a různé, návrh termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu

13.00 -13.45 hodin

6. Informace o výběrovém řízení na kolové obrněné transportéry

Přednese: nám. ministryně obrany J. Kopřiva

13.45 -14.30 hodin

7. Informace o přezbrojení novými terénními středními automobily

Odůvodní: nám. ministryně obrany J. Kopřiva

14.30 -15.15 hodin

Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protivzdušné obrany na území ČR

Odůvodní: nám. ministryně obrany Martin Barták, nám. ministra zahr. věcí T. Pojar

Zpravodaj: posl. J. Vidím

15.15 -15.30 hodin

9. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v I. pololetí 2007 /tisk 290/

Odůvodní: nám. ministryně obrany Zpravodaj: posl. P. Kubuš

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“
vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 9.00- 13.00 hodin

1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony (sněm. tisk 288)

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. K. Dimitrov

2. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněm. tisk 132)

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. D. Filipi

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 114J, Sněmovní 1

od 13.00 hodin

1. Vládní návrh na vydání zákona, o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk č. 223/

Odůvodní: zástupce MZ Zpravodaj: posl. Jaroslav Krákora

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení místopředsedy

9.30 hodin

2. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006 (tisk 282)

odůvodní: zástupce Rady ČRo

zpravodaj: posl. J. Ježek

10.15 hodin

3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2006 (tisk 272)

odůvodní: zástupce Rady

zpravodaj: posl. P. Bratský

11.00 hodin

4. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2006 (tisk 284)

odůvodní: zástupce Rady ČT

zpravodaj: posl. P. Pleva

12.00 hodin

Návrh poslanců Miloslava Souška, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala, Petra Wolfa

a Anny Čurdové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 227)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. M. Bičík

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Zahájení schůze

2. Aktuální zahraničněpolitická informace – neveřejné jednání

- Írán (vnitropolitická situace, íránský jaderný program)

Informaci podá: zástupce MZV

zástupce ÚZSI

zástupce Vojenského zpravodajství

v 10.30 hodin

3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU- aktuální přehled

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

v 11.15 hodin

4. Informace o jednání mezivládní konference, dopady „Reformní smlouvy“ na SZBP

Informaci podá: zástupce útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

zástupce MZV

5. -7. Sdělení předsedy, připomínky a podněty poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

ve 12.15 hodin

8. Vystoupení nových designovaných velvyslanců ČR

Zemědělský výbor v místnosti č. 111

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky

a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů

/zákon o vinohradnictví a vinařství/, (sněmovní tisk 168)

Úvodní slovo: posl. Ladislav Skopal

Zprav. zpráva: posl. Zdeněk Mach

3. Volba členů podvýborů ZEV

Podvýbor VEZ pro české předsednictví Rady Evropské unie pořádá

odborný seminář na téma

„Priority českého předsednictví Rady Evropské unie“

od 14.00 - 16.00 hodin v místnosti č. 108

Podvýbor VSP pro důchodovou reformu v místnosti č. 22

od 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 18, výjezdní zasedání (3. – 4. října 2007)
VSP - Podvýbor pro důchodovou reformu
č. 2 (3. října 2007)
VSP - Podvýbor pro investice v sociální oblasti
č. 2 (3. října 2007)

 

Čtvrtek 4. října 2007

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/10 - Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na program „Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení“

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. O. Plašil

Přizváni: zástupci MZ

od 10.00 hodin

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/37 - Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. O. Plašil

Přizváni: zástupci MZ

od 11.00 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních nemocnic“ – přerušeno na 15. schůzi kontrolního výboru

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 12.30 hodin

4. Informace o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 14.00 hodin

5. Informace o činnosti Ministerstva financí v oblasti biopaliv

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 14.45 hodin

6. Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Uvede: zástupce ÚHOS

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 15.30 hodin

7. Informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Uvede: zástupce ÚZSVM

Zpravodaj: posl. L. Ježek

8. Činnost kontrolního výboru

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Informace o plnění Národního Lisabonského programu 2005 – 2008

uvede: nám. místopředsedy vlády pro evropské záležitosti M. Mora

9.45 hodin

2. Informace o přístupových jednáních Evropské unie s Tureckem

uvede: zástupce Ministerstva zahraničních věcí

10.15 hodin

3. Návrh nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a o změně některých nařízení /kód dokumentu11361/07, COM(2007) 372 final/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

10.45 hod.

4. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem /kód dokumentu 9871/07, KOM(2007) 249 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zástupce Ministerstva spravedlnosti

zpravodaj: posl. Jan Bauer

11.15 hodin

5. Doporučení pro stanovisko Rady v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady (ES)
č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2006 – 2009 /kód dokumentu 10468/07, SEK(2007) 724 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Petr Krill

6. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 21. května – 31. srpna 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 30. září 2007

uvede: posl. Ondřej Liška

7. Dokumenty SZBP

8. - 9. Sdělení předsedy, různé

14.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 191/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí

zpravodajka: posl. Gabriela Kalábková

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 15.00 hodin v místnosti č. 106

Program:

1. Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2006 (tisk 284)

Zpravodaj: Petr Pleva

2. Výroční zpráva o hospodaření Čro v roce 2006 (tisk 282)

Zpravodaj: Josef Ježek

3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK za rok 2006 (tisk 272)

Zpravodaj: Petr Bratský

Ministerstvo zahraničních věcí pořádá ve spolupráci se zahraničním výborem PS, velvyslanectvím Švýcarské konfederace a Nizozemského království v Praze

a Mezinárodním výborem Červeného kříže

Seminář o Mezinárodním trestním soudu

od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 18, výjezdní zasedání (3. – 4. října 2007)
Stálá komise pro sdělovací prostředky
č. 4 (4. října 2007)

 

Pátek 5. října 2007

Podvýbor pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí

výboru pro zdravotnictví pořádá

Seminář na téma

„Alkohol u dětí“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 7 (5. října 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)