Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 10. do 16. 9. 2007

Pondělí 10. září 2007

Ve dnech 9. - 14. září navštíví Ruskou federaci společná delegace zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a výboru pro zahraniční věci, obranu

a bezpečnost Senátu vedená Janem Hamáčkem a Tomášem Töpferem.

Z programu: Omsk - setkání s předsedou a předsedy výborů Zákonodárného shromáždění Omské oblasti, návštěva závodu AO „Gidroprivod - Omsk“, setkání Gubernátora a předsedy vlády Omské oblasti s předsedou Janem Hamáčkem, účast delegace na Česko - ruské obchodní konferenci a návštěva a.s. „Sibněfť - omský zpracovatelský závod.

Předseda výboru pro bezpečnost František Bublan se ve dnech 9. - 11. září v Lisabonu zúčastní setkání předsedů bezpečnostních výborů parlamentů členských zemí EU

 

Úterý 11. září 2007

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 12. schůze PV

16.05 hodin

2. Projednání “Zprávy o stavu lidských práv v ČR za rok 2006”

Uvede: D. Stehlíková, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny

Zpravodaj: posl. Hana Orgoníková

16.35 hodin

3. Projednání “Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2006”

Uvede: D. Stehlíková, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny

Zpravodaj: posl. Václav Votava

17.05 hodin

4. Projednání poslaneckého návrhu na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk č. 192)

Uvede: posl. Zdeněk Jičínský

Zpravodaj: posl. Ladislav Mlčák

18.10 hodin

5. - 7. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.40 hodin

 1. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007

18.50 hodin

9. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 5. 2007 do 31. 5. 2007, za období od 1. 6. 2007 do 30. 6. 2007 a za období od 1. 7. 2007 do 31. 8. 2007

19.00 hodin

10. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Výbor pro zdravotnictví výjezdní zasedání - Lázně Poděbrady

od 15.00 hodin

zahájení 11. schůze výboru pro zdravotnictví s tématikou lázeňství

v rámci tohoto programu vystoupí: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., prezident kardiologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., předseda vědecké rady Lázně Poděbrady, vůdčí postava v oboru kardiologie, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Institutu Klinické a experimentální medicíny, Prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc., děkan 3. lékařské fakulty UK, MUDr. Eduard Bláha, prezident Svazu léčebných lázní

součástí tohoto programu bude i prezentace o lázních, léčbě, procedurách, přednesená zástupci Lázní Poděbrady, a.s.

17. 00 hodin

seznámení se s areálem Lázní Poděbrady a jednotlivými procedurami

Podvýbor VVVKMT pro kulturu a mediální legislativu v místnosti č. 23

od 14.00 hodin

Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy fotografií Petra Dlouhého

při příležitosti 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka,

významného českého státníka a prvního československého prezidenta

od 16.30 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 7 (11. září 2007)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu a mediální legislativu
č. 4 (11. září 2007)

 

Středa 12. září 2007

Ve dnech 9. - 12. září navštíví Českou republiku delegace rozpočtového výboru Kongresu poslanců Španělska vedená předsedou Jesúsem Posadem Morenem.

Z programu:

12. září

10.00 - 11.30 hodin v místnosti č. 56

přijetí delegace členy rozpočtového výboru

Místopředsedu Delegace pro EU Národního shromáždění Francie Daniela Garriquea přijmou členové výboru pro evropské záležitosti

v 10.00 hodin v místnosti č. 104 místopředsedkyně výboru Anna Čurdová

a v 11.00 hodin v místnosti č. 104 místopředseda výboru Petr Krill

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Zpráva o inflaci – červenec 2007

Uvede: představitel ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 9.30 hodin

 1. Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
 2. o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 /sněmovní tisk 218/ - druhé čtení

  Uvede: představitel MF

  Zpravodaj: posl. M. Vostrá

  3. Další zprávy (individuálně nezařazené)

  4. Rozpočtová opatření

  5. Informace z podvýborů

  6. - 7. Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

  od 10.00 hodin

  8. Náměty na změny organizace a správy Penzijních fondů (seminární formou)

  Uvede: předseda Výboru pro finanční trh

  Přizvaní: MPSV, MF, zástupce ČNB (dohled), představitelé penzijních fondů

  a zástupci finančních trhů

  Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

  od 9.00 hodin

  1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/06 - Finanční prostředky státního rozpočtu určené na útlum hornictví

  Zpravodaj: posl. P. Svoboda

  od 9.20 hodin

  2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/39 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu Na Míčánkách

  Zpravodaj: posl. L. Ježek

  od 9.40 hodin

  3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/11 - Finanční prostředky poskytované z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěží

  Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

  Zpravodaj: posl. P. Kubuš

  od 10.00 hodin

  4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/17 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností

  Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

  Zpravodaj: posl. V. Snopek

  Přizváni: zástupci MPSV

  od 11.00 hodin

  5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních nemocnic“

  Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

  Zpravodaj: posl. L. Ježek

  Přizváni: zástupci MZ

  Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

  od 9.30 hodin

  1. Schválení programu schůze.

  9.45 hodin

  2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - tisk 213.

  Předkládá: zástupce MPO ČR

  Zpravodaj: posl. J. Špika

  10.45 hodin

 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a zákon č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - tisk 225.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. B. Petr

11.45 hodin

4. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2006 – tisk 245.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

14.00 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - tisk 219.

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. K. Korytář

15.00 hodin

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

a o změnách některých zákonů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, - tisk 185.

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

16.00 hodin

7. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za

r. 2006 - tisk 221. Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. J. Špika

17.00 hodin

8. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006 - tisk 228.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. M. Šimonovský

17.30 hodin

9. Návrh poslanců B. Šťastného, O. Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. – tisk 142. Předkládá: posl. B. Šťastný

Zpravodaj: posl. M. Kala

10.-11.Různé., návrh pořadu a termín příští schůze výboru.

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 10.00 - 10.05 hodin

1. Schválení programu jednání

10.05 -12.00 hodin

2. Vyhodnocení reformy AČR

Odůvodní: ministryně obrany ČR, NGŠ

Zpravodaj: posl. A. Seďa

13.00 -14.00 hodin

Vyhodnocení reformy AČR

Odůvodní: ministryně obrany ČR, NGŠ

Zpravodaj: posl. A. Seďa

14.00 -14.30 hodin

 1. Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR

o umístění radarové stanice v rámci systému protivzdušné obrany na území ČR

Odůvodní: ministryně obrany ČR, náměstek ministra zahr. věcí ČR T. Pojar, NGŠ

Zpravodaj: posl. J. Vidím

14.30-14.45 hodin

4. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice /sněmovní tisk 270/

Odůvodní: náměstek ministryně obrany ČR

Zpravodaj: posl. A. Černý

14.45-15.00 hodin

5. Informace o nasazení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích za období červenec – prosinec 2006 /sněmovní tisk 249/

Odůvodní: náměstek ministryně obrany ČR

Zpravodaj: posl. A. Seďa

15.00 -15.30 hodin

6. Informace o výběrovém řízení na kolové obrněné transportéry

Informaci podá: nám. ministryně obrany ČR

Výbor pro zdravotnictví výjezdní zasedání - Lázně Poděbrady

od 10.00 hodin

1. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/

Odůvodní: posl. B. Šťastný

Zpravodaj: posl. K. Dimitrov

10.30 hodin

2. Vládní návrh zákona o léčivech – EU /sněmovní tisk 223/

Odůvodní: zástupce MZ Zpravodaj: posl. J. Krákora

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti

s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (tisk 262)

odůvodní: zástupce MV, MK a MPO

zpravodaj: posl. P. Pleva

11.00 hodin

3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (tisk 246)

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. W. Bartoš

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 9.30 hodin

Návrh zákona poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb., sněmovní tisk 142.

Předkladatel: posl. Boris Šťastný

Zpravodaj: posl.. Marta Bayerová

10.15 hodin

Návrh zákona poslanců Robina Böhnische a Stanislava Křečka, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 143.

Předkladatel: posl. Robin Böhnisch

Zpravodaj: posl. Jiří Krátký

11.00 hodin

Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, sněmovní tisk 160.

Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy

Zpravodaj: posl. Petr Sunkovský

12.00 hodin

Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 164.

Předkladatel: Zastupitelstvo Zlínského kraje

Zpravodaj: posl. Tomáš Kvapil

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 213)

Zpravodaj: posl. Ladislav Mlčák

Odůvodní zástupce MPO

2. Operační program Životní prostředí – informace o aktuálním stavu

Odůvodní zástupci MŽP

a Státního fondu životního prostředí

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky

za rok 2006 a Roční účetní závěrka Pozemkového České republiky

za rok 2006 /sněmovní tisk 252/

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

a předseda prezidia PFČR

Zprav.zpráva: posl. Daniel Petruška

od 11.00 hodin

3. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2006, tisk 261

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav. zpráva: posl. Jiří Papež

4. Volba místopředsedy podvýboru ZEV

5. Zahraniční aktivity výboru

Podvýbor VVVKMT pro heraldiku a vexilologii v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 14.00 hodin v místnosti č. 106

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti

s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (sněmovní tisk 262)

Zpravodaj: Petr Pleva


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro sdělovací prostředky
Mimořádné zasedání (12. září 2007)

 

Čtvrtek 13. září 2007

Ve dnech 12. - 16. září navštíví Českou republiku na pozvání předsedy PSP Miloslava Vlčka předseda Velkého státního churalu Mongolska Danzan Lundeejantsan s delegací.

Z programu:

15.00-16.00 hodin - setkání se členy Parlamentní skupiny přátel ČR-Mongolsko

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 - 10.30 hodin

 1. Slyšení Teplárenského sdružení ČR – problémy českého teplárenství

a možnosti jejich řešení.

10.45 – 12.30 hodin

13. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o eurofondech.

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 19. dubna – 20. května 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 11. června – 31. srpna 2007 uvede: posl. Ondřej Liška

9.30 hodin

2. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh /kód dokumentu 6378/07, KOM(2007) 53 v konečném znění/ uvede: zástupce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

zpravodaj: posl. Pavel Vanoušek

3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se obchodování s výrobky /kód dokumentu 6377/07, KOM(2007) 37 v konečném znění/

uvede: zástupce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zpravodaj: posl. Pavel Vanoušek

 1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení postupů týkajících se uplatňování určitých národních technických opatření na výrobky právoplatně uvedené na trh v jiném členském státě a o zrušení rozhodnutí 3052/95/ES /kód dokumentu 6313/07, KOM(2007) 36 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Pavel Vanoušek

10.15 hodin

5. Pracovní dokument Komise – Ukazatele v oblasti vnitřního trhu č. 16 /kód dokumentu 11634/07, SEC(2007) 978/ - aktuální stav transpozice směrnic EU do českého práva

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu vlády

11.00 hodin

6. Priority portugalského předsednictví EU

uvede: J. E. Fernando De Castro Brandao, velvyslanec Portugalské republiky v ČR

12.00 hodin

7. Návrh nařízení Rady o zřízení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva /kód dokumentu 9686/07, KOM(2007) 241 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

zpravodajka: posl. Soňa Marková

14.00 hodin

8. Postoj České republiky k revizi Evropské smlouvy

uvede: místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra

15.00 hodin

9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období /kód dokumentu 9245/07, KOM(2007) 225 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

 1. Zelená kniha o tržních nástrojích pro účely politiky životního prostředí

a souvisejících politik /kód dokumentu 8255/07, KOM(2007) 140 v konečném znění/ – doprojednání

uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

16.00 hodin

11. Zelená kniha o budoucím společném evropském azylovém systému /kód dokumentu 10516/07, KOM(2007) 301 v konečném znění/

zpravodajka: posl. Anna Čurdová

12.- 14.Dokumenty SZBP, sdělení předsedy, různé

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G

od 9.00 - 12.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), a některé další zákony, sněmovní tisk 191

Odůvodní: ministr vnitra Ivan Langer

Zpravodaj: posl.Zuzka Bebarová - Rujbrová

12.30 – 13.00 hodin

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005) a Zpráva

o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007, tisk 229

Odůvodní: ministr vnitra Ivan Langer

Zpravodaj: posl. Tomáš Kladívko

14.00 – 14.30 hodin

Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, sněmovní tisk 206

Odůvodní: Jan Klas

Zpravodaj: posl. Václav Šlajs

Přizván: ministr vnitra Ivan Langer

14.30 – 15.30 hodin

Reforma Policie České republiky (pokračování)

Odůvodní: ministr vnitra Ivan Langer

Zpravodaj: posl. Václav Klučka

15.30 –17.00 hodin

Energetická bezpečnost České republiky (materiál zpracovaný poslancem Janem Klasem v návaznosti na zprávu ministra zahraničních věcí „Zajištění energetické bezpečnosti ČR, stav a riziko realizace hrozeb“)

Odůvodní: posl. Jan Klas

Zpravodaj: posl. Richard Dolejš

Přizván: ministr Martin Říman

Mándátový a imunitní výbor v místnosti č. 55

od 14.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VO pro kontrolu programového financování AČR v místnosti č. 316B

od 10.00 hodin

Podvýbor VVVKMT pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 23

od 11.00 hodin

Konference

Revitalizace a resocializace rekultivovaného území -
zajištění dlouhodobého zhodnocení rekultivovaného území.

Vystoupí mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Martin Říman

a ministr zemědělství Petr Gandalovič.
od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 15 (13. září 2007)
VO - Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
č. 5 (13. září 2007)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 4 (13. září 2007)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 4 (13. září 2007)

 

Pátek 14. září 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček se setká s předsedou Velkého státního churalu Mongolska Danzanem Lundeejantsanem .

v 9.00 hodin v prostorách Kanceláře předsedy PSP

Fototermín: v 08.55 hodin

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 9.00 hodin

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ – doprojednání

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí

zpravodajka: posl. Gabriela Kalábková

10.00 hodin

 1. Sdělení Komise o návrzích na změnu nařízení Rady (ES) č. 318/2006

o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru /kód dokumentu 9147//07, KOM(2007) 227 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

10.30 hodin

17. Návrh nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a o změně některých nařízení /kód dokumentu11361/07, COM(2007) 372 final/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)