Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 15. do 21. 1. 2007

Pondělí 15. ledna 2007

Delegace výboru pro evropské záležitosti se ve dnech 14. - 16. ledna v Krakově zúčastní pravidelného setkání předsedů a místopředsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí visegrádské skupiny.

Slavnostní zahájení výstavy

Bilance půl století

Lepené obrazy Ivo Vodseďálka z let 1956 - 2006

v 18.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 16. ledna 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme ministra zahraničních věcí Ukrajiny Borise Tarasyuka
V 10.00 hodin ve své pracovně

Občanské sdružení Rodiče proti lhostejnosti pořádá pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Kasala

tiskovou konferenci

k zahájení celorepublikové petiční akce

„Pro zákaz kouření na všech pracovištích, zákaz kouření v přítomnosti osoby mladší 18 let a v přítomnosti osoby, která si nepřeje být kouřem poškozována“

ve 12.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 3 (16. ledna 2007)

 

Středa 17. ledna 2007

10. schůze Poslanecké sněmovny , svolaná podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na žádost skupiny poslanců,
bude zahájena ve 14.00 hodin

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Rezignace předsedy Poslanecké sněmovny

Volba předsedy Poslanecké sněmovny

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz ( tisk 94) - dokončení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Smýkal

od 9.30 hodin

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 (tisk 78)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

od 10.00 hodin

3. - 7. Zprávy, rozpočtová opatření, informace o činnosti podvýborů, sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9..30 hodin

2. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů
(tisk 15) odůvodní: zástupce Senátu

zpravodaj: posl. Z. Novotný

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Zahájení schůze

2. Sdělení předsedy

v 9.15 hodin

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Soušek

v 9.30 hodin

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. V. Exner

v 9.45 hodin

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

v 10.00 hodin

6. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální informace

Turecko

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

od 8.00 hodin v místnosti č. 23

Diskusní fórum „O budoucnosti zdrojů a spotřeby elektrické energie v České republice“

od 10.00 hod v prostorách hospodářského výboru ve Sněmovní 1

za účasti členů hospodářského výboru a pozvaných odborníků z oblasti energetiky.

Původně plánované Diskusní fórum k senátnímu návrhu na vydání zákona o Ústavu paměti

národa a o změně některých zákonů se uskuteční o týden později, 24.ledna..


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 9 (17. ledna 2007)
Výbor pro bezpečnost
č. 5 (17. - 18. ledna 2007)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 1 (17. ledna 2007)

 

Čtvrtek 18. ledna 2007

Ve dnech 18. - 20. ledna navštíví Českou republiku delegace výboru pro evropskou integraci Národního shromáždění Bulharské republiky vedená místopředsedkyní Mariou Angelievou.

Z programu:

18. ledna

14.00 - 15.30 hodin v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3

přijetí bulharské delegace u předsedy výboru pro evropské záležitosti Ondřejem Liškou

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272 (Malostranské nám.)

od 9.30 - 10.30 hodin

Energetická bezpečnost ČR

přizván: J. Lang – ředitel BIS a pověřený řed. ÚZSI

10.45 – 13.00 hodin

Senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů – přerušené jednání

Zpravodaj: posl. Karel Černý

Odůvodní: zástupce Senátu ČR

14.30 – 16.00 hodin

Dopady účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů – aplikace zákona v oblasti odměňování, případné personální dopady

Informuje: Ivan Langer, ministr vnitra

Vladislav Husák – policejní prezident

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 114J, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

1. Novela zákona o péči o zdraví lidu (sněmovní tisk č. 83)

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl.Jaroslav Krákora

10.30 hodin

2. Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2005 (tisk č. 93)

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl.Jozef Kochan

11.00 hodin

3. Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2007 (sněmovní tisk č. 108)

Odůvodní: zástupce MZ, zástupce VZP a zástupci zaměst. zdr. pojišťoven)

Zpravodaj: posl.Jaroslav Krákora

14.00 hodin

4 Problémy týkající se zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( tisk č. 87)

Zpravodaj : posl. Boris Šťastný

14.30 hodin

5 Informace o stavu ve zdravotnictví

Témata:

informace o způsobu úhrad zdravotní péče v roce 2007

informace o změnách ve stanovení úhrad léků ze zdravotního pojištění

informace o aktuálním stavu ve sledování a hodnocení kvality péče v přímo řízených organizacích

informace ministra zdravotnictví o situaci v tvorbě sítě vybrané nákladné zdravotnické techniky

informace o výsledku výběrového řízení na nákup vakcín proti chřipce

Odůvodní: ministr zdravotnictví,

ředitel VZP a zástupci zaměst.

zdr. pojišťoven

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

7. Vystoupení ministra zahraničních věcí České republiky

v 11.00 hodin

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 /sněmovní tisk 65/

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. P. Krill

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES / tisk 67/

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. R. Kufa

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu /sněmovní tisk 68/

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. K. Jaques

v 11.45 hodin

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/

Uvede: zástupce MZV

zástupce MV

Zpravodaj: posl. F. Novosad

v 12.00 hodin

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. K. Šplíchal

14.-15.Plán zahraničních aktivit zahraničního výboru na r. 2007, připomínky

a podněty poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

v 12.45 hodin

17. Vystoupení nových designovaných velvyslanců ČR (neveřejné jednání)

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Výbor pro životní prostředí a zemědělský výbor ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství pořádají

společný seminář na téma

„Monitoring vod jako ukazatel kvality životního prostředí“

od 10.00 hodin v místnosti č. 108

Program jednání:

koncepce Ministerstva životního prostředí v oblasti monitoringu vod, jeho význam v současné době, hlavní problémy kvality vod v současnosti a rizika pro lidské zdraví

společná prezentace zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Českého hydrometeorologického ústavu, Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM a s. p. Povodí

diskuse


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
Seminář Monitoring vod jako ukazatel kvality životního prostředí (18. ledna 2007)
VVVKM - Podvýbor pro školství
č. 2 (18. ledna 2007)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 1 (18. ledna 2007)

 

Pátek 19. ledna 2007

9. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

Návrh pořadu:

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 1 (19. ledna 2007)

 

Pondělí 21. ledna 2007

Ve dnech 21. - 23. ledna navštíví Rakousko Stálá komise PS pro rodinu vedená předsedou Tomášem Kvapilem.

Z programu: jednání s výborem pro rodinu rakouské Národní rady, návštěva Institutu pro manželství a rodinu, přijetí na Spolkovém ministerstvu zdravotnictví, rodiny a mládeže, návštěva Magistrátu města Vídeň - úřadu pro mládež a rodinu a krizového centra a návštěva Rakouského institutu pro výzkum rodiny.

Slavnostní zahájení výstavy

Jiří Kornatovský

pocta umělci

v 18 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)