Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 18. do 24. 6. 2007

Pondělí 18. června 2007

Slavnostní zahájení výstavy

Ladislav Maria Wagner

Pocta umělci

v 18.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 19. června 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

15. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin

Zbývající body pořadu:

Zákony - prvé čtení

20. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení Út 19.6.-1.bod odpol.

23. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení Út 19.6.-3.bod


Zákony - třetí čtení

32. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení St 20.6.-1.bod

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení

37. Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení


body 39 - 46 Út 19.6. od 18.00 hod

Zprávy, návrhy a další body

39. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

40. Návrh na volbu členů Rady České televize

41. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

42. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

43. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

44. Návrh na volbu člena Dozorčí rady České konsolidační agentury

45. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

46. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

51. Souhrnná zpráva o č52. innosti veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 170/ St 20.6.-1.bod odpol.

59. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 198/ Út 19.6.-2.bod

65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Čt 9.00 - 11.00 h

66. Ústní interpelace Čt 14.30 - 18.00 h


Zákony - třetí čtení

68. Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení


Zprávy, návrhy a další body

(70.) Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky Út 19.6.- 4.bod (přerušeno)

Volební výbor v místnosti č. 55

od 13.30 hodin

pokračování schůze

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

10 minut po skončení jednání Sněmovny

1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 21. a 22. června 2007

uvede: předseda vlády Mirek Topolánek

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 19.00 hodin

1. Řešení problémů spojených s provozem bioplynových stanic

2. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (tisk 222)

Část čtyřicátá šestá – Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

Část čtyřicátá sedmá – Daň z pevných paliv

Část čtyřicátá osmá – Daň z elektřiny

Zpravodaj: posl. Robin Bönisch

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

10 minut po skončení jednacího dne Poslanecké sněmovny

Projednání jmenování ředitele Vojenského zpravodajství

Odůvodnění podá: ministryně obrany ČR

Zpravodaj: posl. před. J. Vidím


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 3 (19. června 2007)

 

Středa 20. června 2007

17. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 84 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu:

Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.

15. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje po skončení 17. schůze

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Petiční výbor v místnosti č. 55

od 8.00 hodin

1. Schválení programu 11. schůze PV

8.05 hodin

2. Projednání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), a některé další předpisy (tisk č. 191) Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: Posl. Z. Bebarová-Rujbrová

8.45 hodin

3. Schválení záměru přijetí parlamentní delegace z Bulharské republiky

8.50 hodin

4. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

15 minut po skončení schůze PS

1. Schválení programu schůze

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - tisk 213 (HMG)

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Špika

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - tisk 219 (HMG)

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. K. Korytář

  1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a zákon č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, - tisk 225 (HMG)

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. B. Petr

5. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - tisk 205 (HMG)

Předkládá: posl. J. Klas

Zpravodaj: posl. F. Sivera

6. Návrh poslanců B. Šťastného, O. Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. – tisk 142 (HMG) Předkládá: posl. B. Šťastný

Zpravodaj: posl. M. Kala

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

čas bude upřesněn podle vývoje plenární schůze Sněmovny

Na programu je mj. novela protikuřáckého zákona, zákona o volbách
do zastupitelstva krajů, o hlavním městě Praze, o vodách a další zákony.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 4 (20. června 2007)

 

Čtvrtek 21. června 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme předsedu Seimu Litevské republiky Viktorase Muntianase

v 10.00 hodin v místnosti č. 120

fototermín: v 9.55 hodin

Výbor pro bezpečnost pořádá

Seminář

k vládnímu návrhu zákona, kterým se změní zákon č. 326/1999 Sb.,

o pobytu cizinců na území České republiky

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb.,

o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu) a některé další zákony

ve 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č.6, Sněmovní 3

od 10.30 hodin

1. Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 211/ Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 11.00 hodin

2. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky, a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) /sněmovní tisk 183/

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF, PI

od 12.00 hodin

3. Zpráva ministra spravedlnosti o závěrech šetření Generální inspekce Ministerstva spravedlnosti ČR

Informace o personálních změnách v řídících strukturách Vězeňské služby ČR

Závěry přehodnocení připravovaných a již realizovaných výběrových řízení z hlediska transparentnosti, účelnosti a hospodárnosti

Uvede: ministr spravedlnosti J. Pospíšil

Zpravodaj: posl. L. Ježek

TK KSČM – od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Ocenění vítězů studentské soutěže o logo Poslanecké sněmovny, za účasti zástupců Parlamentního institutu, který byl vyhlašovatelem soutěže, a předsedy Komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny Lubomíra Suka -

v 11.00 hodin v místnosti č. 104.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VEZ - Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
č. 3 (21. a 22. června 2007)

 

Pátek 22. června 2007

akce nejsou hlášeny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VEZ - Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
č. 3 (21. a 22. června 2007)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 6 (22. června 2007)

 

Mohlo by vás zajímat