Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 1. 2007

Pondělí 8. ledna 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 9. ledna 2007

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 6. schůze PV

16.05 hodin

2. Projednání senátního návrhu zákona o Ústavu paměti národa a o změně

některých zákonů (tisk č. 15)

Uvede: senátor Jan Hálek

Zpravodaj: posl. Hana Orgoníková

18.05 hodin

3. - 5. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.25 hodin

6. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 10. 2006 do 31. 10. 2006 a za období od 1. 11. 2006 do 30. 11. 2006

18.35 hodin

7. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Podvýbor HV pro dopravu v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 15.00 hodin - uzavřené jednání

- Informace MD ČR o stavu zprovoznění systému výkonového zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic. Jiří Hodač, nám. ministra

Perspektivy financování dalšího rozvoje dopravní infrastruktury. Pavel Švagr, ř-

editel SFDI Jiří Hodač, nám. ministra


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 8 (9. ledna 2007)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 3 (9. ledna 2007)

 

Středa 10. ledna 2007

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 - Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 9.30 hodin

2. Zpráva o plnění usnesení kontrolního výboru

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 10.00 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/04 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci Správy státních hmotných rezerv, MPO

od 13.00 hodin

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/34 - Správa spotřebních daní

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

Přizváni: zástupci MF, GŘC

od 14.00 hodin

5. Činnost Celní správy České republiky

Uvede: zástupce GŘC

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MF

od 15.00 hodin

6. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/02 - Majetek státu a finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MŠMT a NIDV

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 10.00 - 10.45 hodin

1. Současný stav a budoucnost vrtulníkové letky

Informaci přednese náměstek ministra obrany

10.45 – 11.15 hodin

2. Státní podniky zřízené ministerstvem obrany

Informaci přednese náměstek ministra obrany

11.15 – 11.45 hodin.

3. Dislokace jednotek AČR

Informaci přednese náměstek ministra obrany

11.45 – 12.15 hodin

4. Koncepce vojenského školství

Informaci přednese náměstek ministra obrany

12.15 – 12.30 hodin

Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006 /tisk 109/

Odůvodní náměstek ministra obrany

Zpravodaj posl. A. Seďa

12.35 – 13.05 hodin

Přijetí NGŠ gen. Štefky a designovaného NGŠ gen. Picka

14.00 – 14.15 hodin

5. Volba předsedy podvýboru pro kontrolu programového financování AČR

14.15 –14.30 hodin

6. - 8. Volba členů podvýborů, sdělení předsedy výboru a různé, návrh termínu a programu příští a přespříští schůze výboru

14.45 – 15.45 hodin

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/

Odůvodní ředitel NBÚ D. Navrátil

Zpravodaj posl. J. Klas

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 12.00 hodin

Návrh zákona Zastupitelstva hlavního města Prahy, kterým se mění zákon

č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje , sněmovní tisk 55.

Předkladatel: Rudolf Blažek, náměstek primátora hl. města Prahy

Zpravodaj: posl. Jiří Petrů

13.00 hodin

Senátní návrh na vydání zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do majetku obcí, sněmovní tisk 14.

Předkladatel: PhDr. Jiří Pospíšil, Ing. Adolf Jílek, Senát Parlamentu ČR

Zpravodaj: posl. Tomáš Kvapil

14.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 92.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra a informatiky

Zpravodaj: posl. Petr Sunkovský

15.00 hodin

Různé.

Žádosti obcí o udělení statutu město, městys.

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh /kód dokumentu 11755/06, KOM (2006) 388 v konečném znění/

Úvodní slovo: zástupce min. zemědělství

Zprav.zpráva: posl. Josef Šenfeld

od 11.00 hodin

3. Informace o současném vývoji a legislativních změnách v oblasti uplatňování biopaliv v ČR

Informaci podá: zástupce min. zemědělství

4. Členství v podvýborech zemědělského výboru

Volba předsedů a místopředsedů podvýborů

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

od 8.30 hodin v místnosti č. 103B

 

Čtvrtek 11. ledna 2007

Od 13.00 hodin v zasedací místnosti č. 108 - „Státní akty“, Sněmovní 4 se na jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany představí vláda ve svém novém složení

Kontrolní výbor v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

7. Koncepce rozvoje systému finanční kontroly v ČR

Uvede: zástupce MF Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 10.00 hodin

8. Zpráva o dodržování zákona č. 320/2001 Sb ., o finanční kontrole, v jednotlivých rozpočtových kapitolách a jejich organizačních složkách

Uvede: zástupce MF Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 11.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), /tisk 63/

Uvede: zástupce MF Zpravodaj: posl. L. Ježek

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 9.00 hodin

Jednání podvýborů dle dispozic jejich předsedů

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 10.00 - 13.00 hodin

Analýza předpokládaných dopadů nového zákoníku práce a vybrané problémy (sněm. tisk 105)

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj : posl. M. Opálka

Dovolba členů a funkcionářů podvýborů

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj výjezdní zasedání - Brno

od 9.00 hodin

Pavilon V - zahajovací tisková konference a zahájení veletrhů GO a Regiontour.

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

 

Pátek 12. ledna 2007

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj výjezdní zasedání - Brno

od 10.00 hodin

Konference Ministerstva pro místní rozvoj – Nové dotační programy 2007 – 2013.

Pavilon A3, sál Morava. Konference je zaměřená na podporu domácího cestovního ruchu.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)