Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 13. do 19. 11. 2006

Pondělí 13. listopadu 2006

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 14. listopadu 2006

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.30 hodin

1. Návrh rozpočtu Úřadu vlády ČR na rok 2007 - kapitola 304

Uvede: Jan Novák, vedoucí Úřadu vlády

Zpravodaj: posl. Pavel Hrnčíř

17.10 hodin

2. Návrh rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů na rok 2007 - kapitola 343
Uvede: Igor Němec, předseda ÚOOÚ

Zpravodaj: posl. Helena Mallotová

17.50 hodin

3. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2005

Uvede: Ing. Jan Litomiský

Zpravodaj: posl. Václav Votava

18.20 hodin

4. Zásady pro vyřizování peticí (pokračování)

18.30 hodin

5. - 7. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

19.00 hodin

8. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2006 do 31. 8. 2006 a za období od1.9.2006 do 30. 9. 2006

19.15 hodin

9. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání v Jihomoravském kraji

od 19.45 hodin

1. Jednání s představiteli místních samospráv se zaměřením na zjednodušování legislativy v ekonomické oblasti v působnosti místních samospráv ( Rakvice)

Podvýbor VVVKMT pro kulturu a mediální politiku v místnosti č. 55

od 16.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
č. 5 (14. - 16. listopadu 2006)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 2 (14. listopadu 2006)

 

Středa 15. listopadu 2006

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání v Jihomoravském kraji

od 11.30 hodin

Zprávy

Zpráva o plnění státního rozpočtu za 1. pololetí 2006

Zpráva o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2006

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

3. Rozpočtová opatření

4. - 5. Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 13.00 hodin

6. Jednání s představiteli Regionu se zaměřením na zjednodušení legislativy v ekonomické oblasti a na přípravu rozpočtu na rok 2007 – (Velké Bílovice)

od 15.00 hodin

7. Tisková konference (Velké Bílovice)

od 18.00 hodin

8. Setkání se zaměstnavateli se zaměřením na zjednodušení legislativy v hospodářské a správní oblasti, která má ekonomické důsledky (Hustopeče)

Kontrolní výbor ve školicím středisku Lipnice nad Sázavou

od 10.00 hodin

1. Systém programového financování

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 11.00 hodin

2. Hospodaření správců kapitol s rezervními fondy

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 13.30 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/19 – Správa daně z přidané hodnoty

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

Přizváni: zástupci MF

od 14.30 hodin

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/16 – Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové výstavby a bydlení

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. O. Plašil

Přizváni: zástupci MMR a MF

od 15.30 hodin

5. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

Výbor pro bezpečnost výjezdní zasedání ve Vranově nad Dyjí

od 14.00 - 14.10 hodin

1. Schválení programu jednání

14.10 – 15.45 hodin

2. Návrh státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: Zdeněk Maršíček

Odůvodní: ministr vnitra Ivan Langer

15.45 – 16.30 hodin

3. Návrh státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola Ministerstvo spravedlnosti (Vězeňská služba)
Zpravodaj: posl. Karel Šplíchal

Odůvodní: nám.ministra spravedlnosti a gen. ředitel Vězeňské služby

16.30 – 17.30 hodin

4. Návrh státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola Bezpečnostní informační služba
Zpravodaj: posl. Tomáš Kladívko

Odůvodní: Jiří Lang, ředitel Bezpečnostní informační služby

Výbor pro sociální politiku v ýjezdní zasedání do Zlínského a Jihomoravského kraje

od 9.00 - 9.30 hodin

prohlídka charitního Domova důchodců v Boršicích u Buchlovic

9.30-10.30 hodin

setkání s řediteli krajských zařízení Charitas, Boršice u Buchlovic

11.00-11.30 hodin

prohlídka o.s. Hvězda, Záramí 4077, Zlín

11.30-12.30 hodin

setkání s poskytovateli sociálně zdravotní péče v kraji, Zlín

12.45-14.15 hodin

pracovní oběd se zástupci Zlínského kraje

15.00-15.30 hodin

prohlídka Domova důchodců v Nezdenicích

15.30-16.30 hodin

setkání s řediteli Domova důchodců ve Zlínském kraji, Nezdenice

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Státní rozpočet na rok 2007, kapitola 361 - Akademie věd

odůvodní: zástupce Akademie věd, MF

zpravodaj: posl. M. Šojdrová

10.15 hodin

3. Státní rozpočet na rok 2007, kapitola 321 - Grantová agentura

odůvodní: zást. Grantové agentury, MF

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

11.00 hodin

4. Státní rozpočet na rok 2007, kapitola 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
odůvodní: zástupce Rady, MF

zpravodaj: posl. T. Hasil

12.00 hodin

5. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2005 (tisk 28)

odůvodní: zástupce Rady

zpravodaj: posl. P. Bratský

14.00 hodin

6. Státní rozpočet na rok 2007, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odůvodní: zástupce MŠMT, MF

zpravodaj: posl. W. Bartoš

16.00 hodin

7. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury za období 2005-2006 (tisk 50)

Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury

odůvodní: zástupce Kontrolní rady GA

zpravodaj: posl. P. Pleva

16.45 hodin

8. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 40)

odůvodní: zástupce předkladatele

zpravodaj: posl. M. Bičík

17.30 hodin

9. Prezentace Projektu inovace-kvalifikace profesní přípravy, zkráceně IQ AUTO a Projektu na podporu vzdělávání k obnovitelným zdrojům energie, zkráceně ENERSOL

odůvodní: zástupce Vzdělávací agentury Kroměříž
zpravodajka: posl. M. Šojdrová

10. Různé

- zřízení a naplnění podvýborů

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

Návrh Státního rozpočtu na rok 2007 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí

Zpravodaj: posl. Vlastimil Aubrecht

11.00 hodin

Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2007

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Zpravodaj: posl. Ladislav Šincl

12.00 hodin

Návrh Státního rozpočtu na rok 2007 kapitoly 348 – Český báňský úřad

Předkladatel: Český báňský úřad

Zpravodaj: posl. Vladimír Dlouhý

13.00 hodin

Návrh na nominaci členů Rady Státního fondu životního prostředí ČR

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

Zahájení schůze

Informace o sjednávání, vnitrostátním projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv

Informaci podá: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

zástupce legislativního odboru Kanceláře PS

v 10.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 /sněmovní tisk 27/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

v 10.15 hodin

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 22/
Uvede|: zástupce MŠ

Zpravodaj: posl. David Šeich

v 10.30 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /tisk 23/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. Jan Schwippel

v 11.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /tisk 26/

Uvede: zástupce MZe

Zpravodaj: posl. Tomáš Dub

v 11.15 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) /sněmovní tisk 31/

Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. Zdeněk Jičínský

v 11.30 hodin

Vystoupení nových designovaných velvyslanců ČR (neveřejné jednání)

ve 14.00 hodin

Aktuální zahraničněpolitická informace

Summit Severoatlantické aliance – Riga – 28.-29.11.2006

v 15.00 hodin

11. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální informace

vztahy EU - Ruská federace

vztahy EU – Ukrajina

12. - 14.Sdělení předsedy, připomínky a podněty poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

v 16.45 hodin

Vystoupení nových designovaných velvyslanců ČR – pokračování (neveřejné jednání)

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Dotační programy zemědělství pro rok 2007, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (vládní návrh)

Úvodní slovo: ministryně Milena Vicenová

Zprav.zpráva: posl. Pavel Bohatec

3. Návrh rozpočtu SZIF na rok 2007

Úvodní slovo: ministryně Milena Vicenová,

Zprav.zpráva: posl. Jiří Hanuš

Pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví Borise Šťastného se uskuteční
Tisková konference

k Mezinárodnímu nekuřáckému dni

ve 13.00 hodin v místnosti č. 23

Hlavním tématem tiskové konference bude zhodnocení problematiky prevence a ochrany před škodlivými vlivy pasivního kouření

 

Čtvrtek 16. listopadu 2006

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání v Jihomoravském kraji

od 10.00 hodin

Návštěva výrobního podniku - firma OTIS (eskalátory, výtahy) (Břeclav)

- jednání s představiteli firmy se zaměřením na zjednodušení legislativy v hospodářské a správní oblasti, která má ekonomické důsledky

- prohlídka provozů

Kontrolní výbor ve školicím středisku Lipnice nad Sázavou

od 9.00 hodin

6. Odstraňování povodňových škod

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Petruška

Přizváni: zástupci Mze a MMR

od 10.00 hodin

7. Investiční akce Ministerstva spravedlnosti ČR – program evidenční číslo 236 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice Uvede: zástupce MS

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. – 29. října 2006 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 30. října –
12. listopadu 2006

uvede: posl. Ondřej Liška

2. - 3. Volba předsedů a místopředsedů podvýborů VEZ, sdělení předsedy

10.00 hodin

4. Sdělení Komise o prioritách boje proti nelegálnímu přistěhovalectví státních příslušníků třetích zemí /kód dokumentu 11881/06, KOM(2006) 402 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Cyril Svoboda

10.30 hodin

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Provádění strategie Společenství na snížení emisí CO 2 z automobilů: Šesté výroční sdělení o účinnosti strategie /kód dokumentu 12389/06, KOM(2006) 463 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

11.00 hodin

6. Zpráva Komise Radě o přezkumu režimu energetických plodin (podle článku 92 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) /kód dokumentu 13217/06, KOM(2006) 500 v konečném znění/ uvede: zást. Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

14.00 hodin

7. Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole: Produkce, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných a jiných odpadů v členských státech Evropské unie v letech 1997 – 2000 /kód dokumentu 12346/06, KOM(2006) 430 v konečném znění/

uvede: zást.Ministerstva životního prostředí

zpravodaj: posl. Petr Bratský

14.30 hodin

8. Sdělení Komise Evrropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů „ Sedmé sdělení o uplatňování článků 4 a 5 směrnice 89/552/EHS „Televize bez hranic“ ve znění směrnice 97/36/ES za období 2003 - 2004“ /kód dokumentu 12348/06, KOM(2006) 459 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva kultury

zpravodaj: posl. Petr Bratský

9. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on line a o uchovávání digitálních záznamů

Doporučení Komise ze dne […] o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů /kód dokumentu 12352/06, KOM(2006) 3808 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva kultury

zpravodaj: posl. Petr Bratský

15.15 hodin

10. Rozvoj komplexní a soudržné strategie EU k mapování trestné činnosti a trestního soudnictví: Akční plán EU na období let 2006 – 2010 /kód dokumentu 12345/06, KOM(2006) 437 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva spravedlnosti

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Výbor pro bezpečnost výjezdní zasedání ve Vranově nad Dyjí

od 9.30 - 10.00 hodin

Senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů.

Zpravodaj: posl. Karel Černý

Odůvodní: zástupce Senátu

10.00 – 10.30 hodin

2. Informace o novém technickém řešení rozpoznávání munice

Uvede: posl. Pavel Severa

10.30 – 11.00 hodin

3. Schválení členů a zvolení předsedů podvýborů výboru pro bezpečnost

Výbor pro sociální politiku výjezdní zasedání ve Zlínském a Jihomoravském kraji

od 9.30 - 10.00 hodin

přijetí Hejtmanem Jihomoravského kraje

10.00-11.00 hodin

jednání se zástupci sociálního odboru Jihomoravského kraje

11.30-12.15hodin

pracovní oběd v Ústavu sociální péče Kociánka Brno

12.15-13.15 hodin

prohlídka zařízení

hodin

setkání s řediteli Ústavu sociální péče Jihomoravského kraje

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 48 - tzv. „Konírna“, vchod z Malostranského nám. 19/7

od 10.00 - 13.00 hodin

Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2007, kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví

Odůvodní: zástupce MZ a MF

Zpravodaj: posl. D. Rath

14.00 - 17.00 hodin

2. Schválení členů podvýborů výboru pro zdravotnictví

Odůvodní: předseda výboru D. Rath

Informace o stavu ve zdravotnictví

Témata:

informace o způsobu úhrad zdravotní péče v roce 2007

informace o změnách ve stanovení úhrad léků ze zdravotního pojištění

informace o aktuálním stavu ve sledování a hodnocení kvality péče v přímo řízených organizacích

informace ministra zdravotnictví o situaci v tvorbě sítě vybrané nákladné zdravotnické techniky

informace o výsledku výběrového řízení na nákup vakcín proti chřipce

Odůvodní: ministr zdravotnictví,

ředitel VZP a zástupci zaměst.

zdr. pojišťoven)

Zpráva o hospodaření VZP v roce 2006

Odůvodní: ředitel VZP

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

11. Státní rozpočet na rok 2007, kapitola 334 – Ministerstvo kultury

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. P. Pleva

12. Rozpočet Státního fondu kultury ČR na rok 2007

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

13. Rozpočet Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj čs. kinematografie na rok 2007
odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. M. Bičík

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference KSČM se uskuteční ve 12.30 hodin v místnosti č. 23

Pod záštitou poslankyně Kateřiny Jacques se uskuteční

Seminář na téma

„Rozsáhlé a násilné odebírání orgánů čínským vězňům svědomí“

za účasti bývalého kanadského státního tajemníka pro oblast Asie a Tichomoří Davida Kilgoura

ve 14.00 hodin v místnosti č. 23

Tisková konference- po skončení semináře, na které zazní také stanovisko organizace Amnesty International, která dlouhodobě sleduje situaci lidských práv čínských vězňů svědomí

 

Pátek 17. listopadu 2006

Státní svátek

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)