Sněmovní tisk 366
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 18. 1. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1204/22, PID ALBSCGFL5VG1.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 2023 (usnesení č. 123). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 535).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 366/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 4. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 366/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 366/3, který byl rozeslán 19. 5. 2023 v 11:12.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 5. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 366/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 6. 2023 na 70. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 84, usnesení č. 692).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 7. 2023.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 8. 2023.
  Prezident zákon podepsal 30. 8. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2023.

Zákon vyhlášen 14. 9. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 271/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1859Jan Bartošek23115-35938.docx (52 KB) 7. 2. 2023 v 18:42:16
2396Jan Bureš23652-36568.docx (52 KB) 8. 3. 2023 v 10:18:11
2409Michal Kučera23665-36584.docx (14 KB) 14. 3. 2023 v 09:36:59
2487Radek Koten23743-36730.docx (42 KB) 4. 4. 2023 v 20:44:58
2490Radek Koten23746-36733.docx (51 KB) 5. 4. 2023 v 13:06:25
2597Stanislav Blaha23853-36970.docx (18 KB) 16. 5. 2023 v 09:51:57
2598Stanislav Blaha23854-36971.docx (25 KB) 16. 5. 2023 v 09:52:51
2600Stanislav Blaha23856-36973.docx (28 KB) 16. 5. 2023 v 09:53:34
2601Stanislav Blaha23857-36974.docx (32 KB) 16. 5. 2023 v 09:54:27
2603Stanislav Blaha23859-36976.docx (23 KB) 16. 5. 2023 v 09:55:40
2610Martin Kolovratník23866-36991.docx (42 KB)Navržená změna umožní v souladu s trendy digitalizace vést záznam o zkoušce z praktické jízdy elektronicky a rovněž odstraní zbytečnou administrativu v podobě vyplňování papírové podoby tohoto záznamu.16. 5. 2023 v 15:45:27
2611Martin Kolovratník23867-36989.docx (41 KB)Stanovená podmínka, tj. ukončené střední vzdělání konkrétně strojního nebo dopravního oboru, se u učitele výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla ukázala být v praxi nadbytečnou a16. 5. 2023 v 15:45:01
2612Martin Kolovratník23868-36990.docx (41 KB)Není nutné, aby zkušební komisař provádějící tuto část zkoušky disponoval průkazem zkušebního komisaře v rozsahu všech skupin vozidel, pro které se zkouška provádí, jelikož zde není nutná odpovídající16. 5. 2023 v 15:45:11
2624Stanislav Blaha23880-36998.docx (16 KB) 17. 5. 2023 v 13:19:37
2625Stanislav Blaha23881-36999.docx (26 KB) 17. 5. 2023 v 13:20:49
2626Stanislav Blaha23882-37000.docx (27 KB) 17. 5. 2023 v 13:21:38
2627Stanislav Blaha23883-37001.docx (38 KB) 17. 5. 2023 v 13:22:18
2628Karel Sládeček23884-37002.docx (17 KB) 17. 5. 2023 v 14:42:41
2629Karel Sládeček23885-37003.docx (17 KB) 17. 5. 2023 v 14:43:11
2630Karel Sládeček23886-37004.docx (20 KB) 17. 5. 2023 v 14:43:27
2631Karel Sládeček23887-37005.docx (19 KB) 17. 5. 2023 v 14:44:16
2632Karel Sládeček23888-37006.docx (20 KB) 17. 5. 2023 v 14:44:34
2633Karel Sládeček23889-37007.docx (19 KB) 17. 5. 2023 v 14:44:55
2636Zuzana Ožanová23892-37010.docx (19 KB) 17. 5. 2023 v 17:47:52
2638Martin Kolovratník23894-37011.docx (55 KB)Pozměňovací návrh míří na tři závažné a velmi nebezpečné dopravní přestupky. Svými možnými následky v případě nehody jsou právě tyto tři přestupky nebezpečné tím, že kromě samotného pachatele ohrožují17. 5. 2023 v 19:19:14
2639Antonín Tesařík23895-37012.docx (26 KB) 17. 5. 2023 v 20:32:44
2640Martin Exner23896-37013.docx (11 KB)
23896-37014.docx (10 KB)
23896-37015.docx (11 KB)
23896-37016.docx (10 KB)
 17. 5. 2023 v 22:44:28
2641Martin Exner23897-37017.docx (11 KB) 17. 5. 2023 v 22:48:27
2642Martin Exner23898-37018.docx (10 KB) 17. 5. 2023 v 22:48:55
2643Martin Exner23899-37019.docx (11 KB) 17. 5. 2023 v 22:49:17
2644Martin Exner23900-37020.docx (10 KB) 17. 5. 2023 v 22:49:44
2645Zuzana Ožanová23901-37021.docx (45 KB) 18. 5. 2023 v 07:42:17
2646Zuzana Ožanová23902-37023.docx (48 KB) 18. 5. 2023 v 07:59:48
2647Zuzana Ožanová23903-37024.docx (49 KB) 18. 5. 2023 v 08:08:56
2650Martin Exner23906-37027.docx (17 KB) 18. 5. 2023 v 11:53:27
2654Martin Kolovratník23910-37033.docx (53 KB)V roce 2022 cca 7 tisíc řidičů odmítlo test na přítomnost alkoholu či drog. Určitě k tomu měli pádný důvod. Je totiž velký rozdíl mezi postihem za tzv. odmítačku a postihem v případě, že ovlivnění řidi18. 5. 2023 v 12:32:28
2656Martin Kolovratník23912-37035.docx (57 KB)Dosavadní právní úprava neumožňuje vymáhat dodržování obecných pravidel chování v provozu na pozemních komunikacích ani není schopná efektivně předejít vzniku nebezpečných situací. Nebezpečné či ohrožu18. 5. 2023 v 12:36:08
2658Martin Kolovratník23914-37041.docx (58 KB)Dle policejních statistik je nedodržení bezpečné vzdálenosti dlouhodobě jednou z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod. Současná formulace pravidla o bezpečné vzdálenosti mezi vozidly je považov18. 5. 2023 v 12:44:54
2660Martin Kolovratník23916-37042.docx (57 KB)Účelem navrhované úpravy je postihovat nebezpečné či ohrožující situace, které vznikají zpravidla v důsledku riskantního chování řidiče, kterým zdánlivě neohrozí ostatní účastníky provozu, ale je důsle18. 5. 2023 v 12:58:53


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní předpisy, dopravní přestupek, dopravní školení, pokuta, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, silniční doprava, silniční provoz, trestní sankce

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)