Sněmovní tisk 987
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 987/0 dne 13. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 840/16, PID RACKA85EB63I.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1586).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 987/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 987/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 987/3, který byl rozeslán 30. 5. 2017 v 13:30.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 987/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1753).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Zákon Senátem schválen 16. 8. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 296/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6182Helena Válková11643-16566.doc (31 KB) / PDF (259 KB, 2 strany) 12. 4. 2017 v 10:30:37
6183Marek Černoch11644-16567.doc (68 KB) / PDF (334 KB, 7 stran) 12. 4. 2017 v 11:53:56
6281Radek Vondráček11742-16750.doc (7 MB) / PDF (1 MB, 30 stran) 26. 4. 2017 v 10:21:12
6358Martin Plíšek11819-16925.doc (29 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 15. 5. 2017 v 11:59:13
6389Jeroným Tejc11850-16963.doc (50 KB) / PDF (339 KB, 6 stran) 17. 5. 2017 v 10:07:26
6420Martin Plíšek11881-16998.doc (58 KB) / PDF (272 KB, 3 strany) 19. 5. 2017 v 10:58:13


Deskriptory EUROVOCu: dělba práce, nevyřízené soudní spory, občanskoprávní řízení, soudní řízení

Navržené změny předpisů (14):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)987/3
99/1963novelizujeObčanský soudní řád987/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů987/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.987/0
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství987/3
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby987/3
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů987/3
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů987/3
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)987/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní987/3
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření987/0
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních987/3
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních987/0
59/2017novelizujeZákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů987/3


ISP (příhlásit)