Sněmovní tisk 647
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 647/0 dne 4. 11. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1058/15, PID RACK9W3JBF28.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Mgr. Martin Plíšek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1045).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 647/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 647/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 647/3, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:40.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 647/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1218).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 5. 2016.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3943Martin Plíšek09404-12782.doc (70 KB) / PDF (298 KB, 6 stran)
09404-12783.doc (37 KB) / PDF (221 KB, 3 strany)
09404-12784.doc (48 KB) / PDF (281 KB, 4 strany)
 16. 3. 2016 v 14:05:26
4064Martin Plíšek09525-12998.doc (24 KB) / PDF (161 KB, 1 strana) 4. 4. 2016 v 13:46:30


Související tisk: 646 (Vl.n.z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).


Hesla věcného rejstříku: Sbírka zákonů

Deskriptory EUROVOCu: elektronický dokument, legislativní proces, mezinárodní dohoda, publikace zákona, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, veřejná správa

Navržené změny předpisů (66):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád647/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích647/0
526/1990novelizujeZákon o cenách647/0
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání647/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)647/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny647/0
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech647/0
360/1992novelizujeZákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě647/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance647/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu647/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě647/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů647/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách647/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě647/0
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny647/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře647/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců647/0
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů647/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii647/0
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů647/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů647/0
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů647/0
201/1997novelizujeZákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů647/0
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu647/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů647/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)647/0
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)647/0
63/2000novelizujeZákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů647/0
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů647/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)647/0
130/2000novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů647/0
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů647/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)647/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů647/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů647/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)647/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)647/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů647/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti647/0
452/2001novelizujeZákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele647/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)647/0
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů647/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)647/0
201/2002novelizujeZákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových647/0
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)647/0
62/2003novelizujeZákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů647/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů647/0
95/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta647/0
96/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)647/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)647/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech647/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty647/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu647/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti647/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích647/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)647/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích647/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti647/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu647/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách647/0
139/2006novelizujeZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)647/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)647/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění647/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)647/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách647/0
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)647/0


ISP (příhlásit)