Sněmovní tisk 564
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 564/0 dne 3. 8. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 520/15, PID KORN9TPJHHW8.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1028).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 564/10, který byl rozeslán 1. 7. 2016 v 11:02.

 • G Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1349).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 9. 2016.
  Návrh zákona 20. 10. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 10. 2016 poslancům jako tisk 564/12.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 10. 2016 poslancům jako tisk 564/13.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 20, usnesení č. 1427).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 12. 2016 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 564/14.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 564/15.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 10., 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 1493).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 1. 2017.

Zákon vyhlášen 25. 1. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 14/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4252Martin Plíšek09713-13299.doc (34 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 28. 4. 2016 v 09:27:30
4415Jeroným Tejc09876-13554.docx (19 KB) / PDF (269 KB, 1 strana) 25. 5. 2016 v 16:34:39
4619Martin Plíšek10080-13851.doc (34 KB) / PDF (193 KB, 1 strana) 24. 6. 2016 v 08:54:23
4654Jan Chvojka10115-13903.docx (22 KB) / PDF (250 KB, 4 strany) 29. 6. 2016 v 09:12:23
4655Marek Benda10116-13904.doc (120 KB) / PDF (697 KB, 14 stran) 29. 6. 2016 v 09:31:15
4660Vladislav Vilímec10121-13909.odt (18 KB) / PDF (30 KB, 2 strany) 29. 6. 2016 v 13:42:19


Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, neslučitelnost, osobní vlastnictví, trestní sankce, veřejná funkce, zneužití pravomoci

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky564/0
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny564/8
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu564/8
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů564/9
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)564/9
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů564/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky564/0
578/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů564/0
154/2007rušíNařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení564/0


ISP (příhlásit)