Sněmovní tisk 33
Nz.o změně zák. v souv.s přij. úst.zák. o rozp. odpovědnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 2. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 33/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 103, usnesení č. 129).Související tisk: 24 (N. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti).


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, kontrolní úřad, rozpočtová pravidla, rozpočtová stabilita, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluh

Navržené změny předpisů (13):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky33/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení33/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti33/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění33/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců33/0
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv33/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)33/0
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)33/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje33/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu33/0
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí33/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích33/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění33/0


ISP (příhlásit)