Sněmovní tisk 686
Novela z. o inspekci práce - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 3. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1185).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 686/2, který byl rozeslán 2. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1482).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 3. 2005.
  Návrh zákona 30. 3. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 686/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 686/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 40, usnesení č. 1635).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 5. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 686/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 686/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 1719).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2005.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 253/2005 Sb.Související tisk: 685 (V.n.z. o inspekci práce).


Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Správa státní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pracovní inspekce, sociální klauzule, zákonné pracovní podmínky

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)