Celkem nalezeno 1833 dokumentů. (1. strana, celkem 123 stran)

KódReferenceNázevStav
10107/20COM(2020) 361 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Administrative Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR Carnets as regards the proposal to amend the Convention - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Správním výboru Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR k návrhu změn úmluvyNavrženo k projednání
10103/20COM(2020) 357 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé ve věci aktualizace přílohy XIII (Sbližování celních předpisů)Navrženo k projednání
10102/20COM(2020) 362 finalNávrh rozhodnutí Rady o předložení návrhů jménem Evropské unie na změnu přílohy IV Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování s ohledem na 15. zasedání konference smluvních stran a o postoji Evropské unie k návrhům jiných smluvních stran na změny přílohy IV a dalších přílohNavrženo k projednání
10101/20COM(2020) 359 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112Navrženo k projednání
10088/20COM(2020) 351 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive (EU) 2015/2193 on the limitation of emissions of certain pollutants into air from medium combustion plants - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice (EU) 2015/2193 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízeníNavrženo k projednání
10086/20COM(2020) 355 finalNávrh rozhodnutí Rady o dani AIEM uplatňované na Kanárských ostrovechNavrženo k projednání
10084/20COM(2020) 354 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) 2016/792 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostíNavrženo k projednání
10076/20COM(2020) 349 finalRoční přehled Komise výročních zpráv členských států o činnosti v oblasti vývozních úvěrů ve smyslu nařízení (EU) č. 1233/2011Navrženo k projednání
10075/20COM(2020) 348 finalRoční přehled Komise výročních zpráv členských států o činnosti v oblasti vývozních úvěrů ve smyslu nařízení (EU) č. 1233/2011Navrženo k projednání
10063/20COM(2020) 346 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o řízení záručního fondu Evropského fondu pro udržitelný rozvojNavrženo k projednání
10060/20COM(2020) 342 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 14 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statkůNavrženo k projednání
10059/20COM(2020) 341 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie jménem UnieNavrženo k projednání
10058/20COM(2020) 340 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unieNavrženo k projednání
10041/20COM(2020) 343 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the review of Regulation (EU) 2019/125 of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu nařízení (EU) 2019/125 ze dne 16. ledna 2019 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestáníNavrženo k projednání
10035/20COM(2020) 608 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)