Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Igor Jakubčík

Celkem nalezeno 32 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
10165/17COM(2017) 315 finalDiskusní dokument o budoucnosti evropské obranyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
10164/17COM(2017) 295 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vznik Evropského obranného fonduBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 8838/17COM(2017) 256 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení jednotné digitální brány pro poskytování informací, postupů, pomoci a služeb pro řešení problémů a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012Podporuje pozici ČR
 8765/17COM(2017) 257 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastíPodporuje pozici ČR
 7621/17COM(2017) 142 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhuVzato na vědomí
15817/16COM(2016) 811 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotuSchváleno
14823/16COM(2016) 758 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisyVzato na vědomí
14822/16COM(2016) 755 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnotyVzato na vědomí
14821/16COM(2016) 756 finalNávrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí
14820/16COM(2016) 757 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálkuVzato na vědomí
13733/16COM(2016) 687 finalProposal for a Council Directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s účastí třetích zemíBere na vědomí s doporučením
13732/16COM(2016) 686 finalProposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union - Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů v oblasti dvojího zdanění v Evropské uniiBere na vědomí s doporučením
13731/16COM(2016) 683 finalProposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) - Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)Bere na vědomí s doporučením
13730/16COM(2016) 685 finalProposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base - Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osobBere na vědomí s doporučením
13729/16COM(2016) 682 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Building a fair, competitive and stable corporate tax system for the EU - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytvoření spravedlivého, konkurenceschopného a stabilního systému daně z příjmů právnických osob v EUBere na vědomí s doporučením
12184/16COM(2016) 604 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020Vzato na vědomí
12183/16COM(2016) 603 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na výsledkyVzato na vědomí
 7687/16COM(2016) 148 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 5639/16COM(2016) 26 finalNávrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhuVzato na vědomí
 5638/16COM(2016) 25 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daníVzato na vědomí

12ISP (příhlásit)