Celkem nalezeno 2020 dokumentů. (1. strana, celkem 135 stran)

KódReferenceNázevStav
 7259/20JOIN(2020) 11 finalJoint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Communication on the Global EU response to COVID-19 - Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o globální reakci EU na COVID-19Navrženo k projednání
 7239/20COM(2020) 134 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 1219/2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmiNavrženo k projednání
 7238/20COM(2020) 137 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na UkrajiněNavrženo k projednání
 7229/20COM(2020) 136 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Shromáždění Lisabonské unieNavrženo k projednání
 7214/20COM(2020) 147 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 1–3/2020Navrženo k projednání
 7195/20COM(2020) 135 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjatéNavrženo k projednání
 7187/20COM(2020) 129 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění rozhodnutí (EU) 2016/344, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při řešení problematiky nehlášené práceNavrženo k projednání
 7179/20COM(2020) 144 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o data použitelnosti některých jeho ustanoveníNavrženo k projednání
 7174/20COM(2020) 131 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) 2017/1004 o rámci Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovuNavrženo k projednání
 7163/20COM(2020) 141 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19Navrženo k projednání
 7161/20COM(2020) 139 finalNávrh nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19Navrženo k projednání
 7159/20COM(2020) 143 finalSdělení Komise - Reakce na koronavirus - Využít každé dostupné euro všemi možnými způsoby k ochraně lidských životů a zdrojů obživyNavrženo k projednání
 7154/20COM(2020) 138 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 1301/2013, pokud jde o specifická opatření k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19Navrženo k projednání
 7153/20COM(2020) 142 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1379/2013 a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakulturyNavrženo k projednání
 7147/20COM(2020) 174 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)