Celkem nalezeno 1698 dokumentů. (2. strana, celkem 114 stran)

KódReferenceNázevStav
 8142/20COM(2020) 446 finalProposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU, EURATOM) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020Navrženo k projednání
 8141/20COM(2020) 441 finalProposal for a Council Regulation establishing a European Union Recovery Instrument to support the recovery in the aftermath of the COVID-19 pandemic - Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii covid-19Navrženo k projednání
 8140/20COM(2020) 445 finalAmended proposal for a Council Decision on the system of Own Resources of the European Union - Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unieNavrženo k projednání
 8139/20COM(2020) 444 finalAmended proposal for an Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management - Pozměněný návrh Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízeníNavrženo k projednání
 8138/20COM(2020) 443 finalAmended proposal for a Council Regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 - Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027Navrženo k projednání
 8137/20COM(2020) 442 finalCommunication from the Commission - The EU budget powering the recovery plan for Europe - Sdělení Komise - Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživeníNavrženo k projednání
 8136/20COM(2020) 456 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaciNavrženo k projednání
 8122/20COM(2020) 219 finalProposal for a Council Decision amending Council Decision (EU) 2016/915 as regards the reference period intended to be used for measuring growth of CO2 emissions, to take account of the consequences of the COVID-19 pandemic in the context of CORSIA - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2016/915, pokud jde o referenční období, které má být použito pro měření růstu emisí CO2, s ohledem na důsledky pandemie covid-19 v kontextu systému CORSIANavrženo k projednání
 8120/20COM(2020) 221 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down temporary measures concerning the time limits for the collection, verification and examination stages provided for in Regulation (EU) 2019/788 on the European citizens' initiative in view of the COVID-19 outbreak - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná opatření, pokud jde o lhůty pro sběr, ověřování a přezkum stanovené v nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě, s ohledem na šíření nemoci covid-19Navrženo k projednání
 8114/20COM(2020) 187 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazuNavrženo k projednání
 8078/20COM(2020) 205 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo UniiNavrženo k projednání
 8046/20COM(2020) 196 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové celní organizace (WCO), pokud jde o přijímání vysvětlivek, stanovisek k zařazení zboží nebo ostatních pokynů pro výklad harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systémuNavrženo k projednání
 8038/20COM(2020) 195 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii k rozhodnutí smíšeného výboru o změně uvedené dohodyNavrženo k projednání
 7986/20COM(2020) 193 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, v souvislosti s přijetím seznamu rozhodcůNavrženo k projednání
 7984/20COM(2020) 192 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, v souvislosti s přijetím postupů řešení sporů a kodexu chování rozhodcůNavrženo k projednání

<<123456>>ISP (příhlásit)