Celkem nalezeno 2001 dokumentů. (2. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
11855/20COM(2020) 662 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Renovační vlna pro Evropu - ekologizace našich budov, vytvoření pracovních míst, zlepšení životních podmínekDoručeno do PS
11854/20COM(2020) 643 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí v EU a jejích členských státechDoručeno do PS
11853/20COM(2020) 642 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty SpolečenstvíDoručeno do PS
11832/20COM(2020) 656 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 a 153, návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 7, 15 a 18, návrh změn vzájemného usnesení M.R.3, návrhy dvou nových předpisů OSN souvisejících s couváním a informačními systémy pro detekci chodců a cyklistů při rozjezdu a návrh nového celosvětového technického předpisu o stanovení výkonu elektrických vozidelDoručeno do PS
11703/20COM(2020) 634 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o tom, jak orgány v roce 2018 využívaly nařízení Rady č. 495/77, naposledy pozměněné nařízením č. 1945/2006 (o pracovní pohotovosti), č. 858/2004 (o zvláště náročných pracovních podmínkách) a č. 300/76, naposledy pozměněné nařízením č. 1873/2006 (o práci na směny)Doručeno do PS
11693/20COM(2020) 583 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v radě Mezinárodní organizace pro kávuDoručeno do PS
11671/20COM(2020) 960 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdravíDoručeno do PS
11643/20COM(2020) 636 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšené poradní pracovní skupině zřízené Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, pokud jde o přijetí jejího jednacího řáduDoručeno do PS
11642/20COM(2020) 638 finalSdělení Komise Radě - Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu - Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na roky 2020, 2021 a 2022 a nezávazné prognózy na roky 2023-2024Doručeno do PS
11641/20COM(2020) 639 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2022, výše příspěvku na rok 2021, první splátky na rok 2021 a orientační nezávazné prognózy očekávaných objemů ročních příspěvků na roky 2023 a 2024Doručeno do PS
11636/20COM(2020) 640 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2020Doručeno do PS
11616/20COM(2020) 641 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An Economic and Investment Plan for the Western Balkans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hospodářský a investiční plán pro západní BalkánDoručeno do PS
11608/20COM(2020) 660 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 2020 Communication on EU enlargement policy - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Sdělení o politice rozšíření EU za rok 2020Doručeno do PS
11606/20COM(2020) 621 finalNávrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti RomůDoručeno do PS
11605/20COM(2020) 620 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - A Union of Equality: EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Unie rovnosti: strategický rámce EU pro zajištění rovnosti, začlenění a účasti RomůDoručeno do PS

<<123456>>ISP (příhlásit)