Celkem nalezeno 304 dokumentů. (1. strana, celkem 21 stran)

KódReferenceNázevStav
 8297/20COM(2020) 209 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual Report on the Implementation of the EU Aid Volunteers Initiative in 2019 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2019Navrženo k projednání
 8280/20COM(2020) 381 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food systém - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémyNavrženo k projednání
 8275/20COM(2020) 206 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidíNavrženo k projednání
 8268/20COM(2020) 208 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidůNavrženo k projednání
 8238/20COM(2020) 204 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech členských států získaných při plnění jejich cílů stanovených v národních akčních plánech a o pokroku při uplatňování směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidůNavrženo k projednání
 8221/20COM(2020) 543 finalZpráva Komise - Česko - Zpráva vypracovaná v souladu s čl. 126 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unieNavrženo k projednání
 8219/20COM(2020) 380 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - EU Biodiversity Strategy for 2030 - "Bringing nature back into our lives" - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho životaNavrženo k projednání
 8174/20COM(2020) 503 finalDoporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2020Navrženo k projednání
 8171/20COM(2020) 500 finalCommunication from the Commission - 2020 European Semester: Country-specific recommendations - Sdělení Komise - Evropský semestr 2020 - Doporučení pro jednotlivé zeměNavrženo k projednání
 8162/20COM(2020) 216 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světového fóra Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel k návrhům změn předpisů OSN č. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 a 152, k návrhům změn celosvětových technických předpisů č. 3, 6, 7, 16 a 19, k návrhu změn úplného usnesení R.E.3 a k návrhům pěti nových předpisů OSN souvisejících s bezpečností, emisemi a automatizací v oblasti motorových vozidelNavrženo k projednání
 8122/20COM(2020) 219 finalProposal for a Council Decision amending Council Decision (EU) 2016/915 as regards the reference period intended to be used for measuring growth of CO2 emissions, to take account of the consequences of the COVID-19 pandemic in the context of CORSIA - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2016/915, pokud jde o referenční období, které má být použito pro měření růstu emisí CO2, s ohledem na důsledky pandemie covid-19 v kontextu systému CORSIANavrženo k projednání
 8120/20COM(2020) 221 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down temporary measures concerning the time limits for the collection, verification and examination stages provided for in Regulation (EU) 2019/788 on the European citizens' initiative in view of the COVID-19 outbreak - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná opatření, pokud jde o lhůty pro sběr, ověřování a přezkum stanovené v nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě, s ohledem na šíření nemoci covid-19Navrženo k projednání
 8114/20COM(2020) 187 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazuNavrženo k projednání
 8078/20COM(2020) 205 finalProposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) 2019/1838 as regards certain fishing opportunities for 2020 in the Baltic Sea, and amending Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities in 2020 in Union and non-Union waters - Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři, a nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo něNavrženo k projednání
 8046/20COM(2020) 196 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové celní organizace (WCO), pokud jde o přijímání vysvětlivek, stanovisek k zařazení zboží nebo ostatních pokynů pro výklad harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systémuNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)