Dokumenty EU

Celkem nalezeno 308 dokumentů. (1. strana, celkem 16 stran)

KódReferenceNázevStav
 5278/21COM(2021) 6 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru EU a zemí společného tranzitního režimu zřízeného Úmluvou o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987, pokud jde o změny uvedené úmluvyDoručeno do PS
 5268/21COM(2021) 5 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Sedmá zpráva o sledování vývoje na železničním trhu podle čl. 15 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EUDoručeno do PS
 5207/21COM(2021) 11 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-Switzerland Joint Committee established by the Agreement of 25 June 2009 between the European Community and the Swiss Confederation on the simplification of inspections and formalities in respect of the carriage of goods and on customs security measures as regards the amendment of Chapter III and Annexes I and II of the Agreement - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru EU-Švýcarsko zřízeném Dohodou ze dne 25. června 2009 mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celních bezpečnostních opatřeních, pokud jde o změnu kapitoly III a příloh I a II k této dohoděDoručeno do PS
 5202/21COM(2021) 4 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EEA Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru EHP zřízeném Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, pokud jde o změnu kapitoly IIa a příloh I a II protokolu 10 k Dohodě o EHP o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zbožíDoručeno do PS
 5160/21COM(2021) 3 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Druhý výhled pro čisté ovzdušíDoručeno do PS
 5139/21COM(2021) 1 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na zasedáních Rady a Shromáždění Mezinárodního úřadu pro mořské dnoDoručeno do PS
 5105/21COM(2021) 16 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Civil Aviation Organization as regards Amendment 28 to Annex 9 Section D to the Convention on International Civil Aviation - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, pokud jde o změnu č. 28 přílohy 9 oddílu D k Úmluvě o mezinárodním civilním letectvíDoručeno do PS
 5075/21COM(2020) 820 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnotící zpráva programu Unie na období let 2017–2020 na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/826Doručeno do PS
 5026/21COM(2020) 849 finalNávrh doporučení Rady o společném rámci pro používání, validaci a vzájemné uznávání rychlých testů na antigen na COVID-19 v EUDoručeno do PS
 5005/21COM(2020) 852 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království s reprodukčním materiálem lesních dřevin vyprodukovaným v UniiDoručeno do PS
 5004/21COM(2020) 853 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržování odrůd druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném královstvíDoručeno do PS
14360/20COM(2020) 854 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexituDoručeno do PS
14353/20COM(2020) 851 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Defining the position of the Commission following the European Parliament resolution of 22 October 2020 on obligations of the Commission in the field of visa reciprocity and reporting on the state of play - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Stanovení postoje Komise v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2020 o povinnostech Komise v oblasti v oblasti vízové vzájemnosti a zpráva o aktuální situaciDoručeno do PS
14348/20COM(2020) 785 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zbožíDoručeno do PS
14337/20COM(2020) 857 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie Evropskou komisí a uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energiiDoručeno do PS
14336/20COM(2020) 856 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem UnieDoručeno do PS
14335/20COM(2020) 855 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem UnieDoručeno do PS
14333/20COM(2020) 806 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 278a celního kodexu Unie o pokroku ve vývoji elektronických systémů podle kodexuDoručeno do PS
14324/20COM(2020) 778 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výměně informací z rejstříků trestů mezi členskými státy prostřednictvím Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS)Doručeno do PS
14311/20COM(2020) 813 final, SWD(2020) 340 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o fungování opatření podle směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatřeníDoručeno do PS

12345>>ISP (příhlásit)