Celkem nalezeno 1528 dokumentů. (2. strana, celkem 102 stran)

KódReferenceNázevStav
15320/19COM(2019) 637 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 7-10/2019Vzato na vědomí bez projednávání
15314/19COM(2019) 629 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 278a celního kodexu Unie o pokroku ve vývoji elektronických systémů podle kodexuVzato na vědomí bez projednávání
15308/19COM(2019) 636 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Správním výboru Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR k návrhu změn úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
15283/19COM(2019) 651 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2020 (vypracovaná v souladu s článkem 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)Vzato na vědomí bez projednávání
15267/19COM(2019) 652 finalDoporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozónyProjednat
15242/19COM(2019) 638 finalZpráva Komise o činnosti výborů v roce 2018Vzato na vědomí bez projednávání
15239/19COM(2019) 627 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategická zpráva o provádění evropských strukturálních a investičních fondů pro rok 2019Vzato na vědomí bez projednávání
15236/19COM(2019) 628 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem jménem Evropské unie a o jejím prozatímním prováděníVzato na vědomí bez projednávání
15234/19COM(2019) 626 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o bezpečnosti civilního letectvíVzato na vědomí bez projednávání
15233/19COM(2019) 625 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a dopadu ustanovení o nepovinném označování podle nařízení (ES) č. 1760/2000 ve znění nařízení (EU) č. 653/2014Vzato na vědomí bez projednávání
15232/19COM(2019) 633 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Rady 2006/117/EURATOM o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole v členských státech: třetí zprávaVzato na vědomí bez projednávání
15225/19COM(2019) 632 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o pokroku v provádění směrnice Rady 2011/70/Euratom a inventáři radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva, které se nacházejí na území Společenství, a výhledu do budoucna: druhá zpráva 
15216/19COM(2019) 641 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční monitorovací zpráva o provádění programu na podporu strukturálních reforem za rok 2018Vzato na vědomí bez projednávání
15215/19COM(2019) 634 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění článku 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politikyVzato na vědomí bez projednávání
15209/19COM(2019) 630 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesených pravomocí svěřených Komisi podle nařízení (ES) č. 1007/2009 ve znění nařízení (EU) 2015/1775 o obchodování s produkty z tuleňůVzato na vědomí bez projednávání

<<123456>>ISP (příhlásit)