Dokument EU 8483/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu
/kód dokumentu 8483/19, COM(2019) 166 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8483/19 dne 11.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)