Dokument EU 8415/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance o provádění strategického akčního plánu v oblasti baterií: budování strategického hodnotového řetězce v oblasti baterií v Evropě
/kód dokumentu 8415/19, COM(2019) 176 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8415/19 dne 10.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)