Dokument EU 10724/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic
/kód dokumentu 10724/20, COM(2020) 490 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 10724/20 dne 14. 9. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 56. schůzi dne 23. 9. 2020 svým usnesením č. 345 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)