ThDr. Jozef Buday

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUDAY Josef, dr.

XVIII. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - rozp. - Stál. - stát. zříz. - ústav. - ústav. práv. a zahran.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se odvolání všech českých zaměstnanců ze Slovenska a nevyplácení jim diet.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1677. VI.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se sestátnění železnic na Slovensku, snížení tarifů na nich a braní zřetele při personálu na Slováky.

236, 30. XI. 1924; 1157. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.)

29, 2. XII. 1920; 979. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.)

97, 23. XI. 1921; 907. IV.

o pohřbívání ohněm (zpr. t. 3204 k návrhu sen. dr. Krejčího).

102, 2. XII. 1921; 1339. IV.

o změně finanč. zák. ze 17. XII. 1920, čís. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2282. IV.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 202. V.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

140, 26. V. 1922; 469. V.

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1593. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve schůzi 159. dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 108. VI.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 689. VI.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1651. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 477. VIII.

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568); též o volbách v nitranské župě.

264, 16. IV. 1924; 658. IX.

o inkompatibilitě a volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568), v níž zaujímá stanovisko k prohlášení min. vnitra J. Malypetra o volbách v župě nitranské.

264, 16. IV. 1924; 678. IX.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 76. XI.

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 5171).

362, 18. IX. 1925; 590. XI.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců strany LS, že členové tohoto klubu nezúčastní se jednání o stát. rozpoč. pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 309. X.

Věcná poznámka:

týkající se prohlášení hraběte Andrássyho v uherském parlamentě ohledně slovenského národa.

67, 19. V. 1921; 94. III.

Interpelace:

v záležitosti nezákonného nařízení školského referátu v Bratislavě o učitelské zkoušce dospělosti na církevních ústavech nabyté,

t. 321. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 702. 20, 11. XI. 1920; 277. II.

v záležitosti nesprávného vymáhání daně z obratu na Slovensku,

t. 1345. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 2068. 67, 19. V. 1921; 110. III.

v záležitosti nemravných knih v knihovnách obecných škol na Slovensku,

t. 3442/III. 139, 23. V. 1922; 415. V.

odpov. t. 3790/XVI. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

ve věci plakátů hanobících katolickou církev vyvěšených v nádražních místnostech na Slovensku,

t. 3670/XIX. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3823/XVII. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

ve věci bezuzdného a protizákonného censurování novin na Slovensku,

t. 3610/XIV. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3790/XXI. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

v záležitosti protizákonného rozpuštění místních organisací Slov. Ľud. strany,

t. 3610/XV. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 4065/IV. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

ve věci protikatolického obsahu některých učebnic na školách slovenských užívaných,

t. 3610/XVI. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3847/X. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

ve věci protizákonné a bezuzdné censury na Slovensku,

t. 3780/VIII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3823/III. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

ve věci zneužívání úřední moci na Slovensku,

t. 4041/I. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4593/III. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

v záležitosti protizákonného pronásledování slovenských železničních zaměstnanců pro jich politický projev,

t. 4098/IX. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4231/V. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

v záležitosti protizákonné persekuce místních organisací Slov. Ľud. strany na Slovensku,

t. 4098/X. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4247/VIII. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

v záležitosti americké cesty dr. V. Šrobára,

t. 4436/II. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

odpov. t. 4593/XX. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o protizákonném zasahování bratislavského censora,

t. 4617/VIII. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4746/III. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

v záležitosti umístění státní obecné školy v Podbrehy-Lehotce,

t. 4636/I. 273, 13. VI. 1924; 954. IX.

odpov. t. 5035/XXII. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

v záležitosti vrchnostenského zákazu sbírat podpisy za kat. círk. školy v Podkarpatské Rusi,

t. 4677/IX. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4902/I. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Trenčíně (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 dle soukromého návrhu dr. Eug. Tvrdyho)

71, 12. VII. 1921; 336. III.

žád. obnovena 159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 4557; zprav. J. Konečný;

nevydán 269, 5. VI. 1924; 834. IX.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 téhož. zákona, jichž se dopustil výroky na shromáždění ve dvoře obecné školy v Močoneku dne 8. září 1923)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4474; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 251, 28. III. 1924; 214. IX.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výroky na shromáždění v Nitr. Žabokretách dne 3. dubna 1924)

273, 13. VI. 1924; 945. IX.

zpr. t. 4750; zprav. J. Konečný;

nevydán 309, 3. XII. 1924; 813. X.

sedrie v Nitře (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin rušení obecného míru podle§ 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na veř. shromáždění v Prievidzi dne 21. října 1923)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4847; zprav. J. Konečný;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1088-9. X.

okr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a § 488 tr. z. ca Dimitrijevič)

330, 16. III. 1925; 1324. X.

zpr. t. 5171; zprav. K. Moudrý;

zpr. vrácena výb. im. 362, 18. IX. 1925; 590-5. XI.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem v časopise "Slovák")

370, 5. X. 1925; 1208. XI.

Volán k pořádku:

336, 21. III. 1925; 1539. X.ISP (příhlásit)