Jaroslav Blažek

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLAŽEK Jaroslav

VI. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - soc. pol. - stát. zříz. a zeměd.

Návrhy:

na změnu § 8 zák. ze dne 19. prosince 1919 o stálých seznamech voličských, č. 663 Sb. z. a n., t. 350.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na vydání zákona o organisaci služby v dílnách a výtopnách čsl. stát. drah, t. 1369.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

aby vykonáno bylo bezodkladné šetření o živelní pohromě v okrese lounském a aby postiženému obyvatelstvu poskytnuta byla výpomoc z prostředků státních, t. 3583.

143, 8. VI. 1922; 725. V.

na úpravu právních a hmotných poměrů zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku, t. 3655.

146, 14. VI. 1922; 816. V.

na úpravu právních a hmotných poměrů zřízenců obecních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 3657.

146, 14. VI. 1922; 880. V.

o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných, t. 4228.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na vydání zákona o jmenování úředníků v kancelářské službě, t. 4764.

280, 26. VI. 1924; 1120. IX.

na novelisaci zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 5382.

377, 14. X. 1925; 1522. XI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 854).

26, 25. XI. 1920; 536. II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 3679) k §§ 3, 4, 6, 7 a k tabulce zaopatřov. požitků.

156, 26. VI. 1922; 1483. V.

16 pozměňov. návrhů k osnově zák. o úpravě požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944) k §§ 1, 2, 4-8, 10-12, 14, 17, 18.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1671-1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934) k § 1.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1972. VI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367) k §§ 1, 3 a 4.

249, 20. III. 1924; 128. IX.

22 pozměňov., 1 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 1, 3-19, 21, 23, 26-28, 30 a 31.

317, 18. XII. 1924; 1004-6. X.

6 pozměňov. návrhů k osnově zák. o změně předpisů o odpočivných a zaopatřovacích požitcích stát. civilních a jiných veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5019) k §§ 2, 4, 6, 8, 10 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1006-7. X.

4 pozměňov. návrhy k osnově fin. zák. pro r. 1926 (zpr. t. 5329) ke kapit. XXI a XXI A.

370, 5. X. 1925; 1207. XI.

aby se přes vládní předlohu zákona o překládání státních zaměstnanců (t. 3320) přešlo k dennímu pořadu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1972. VI.

Resoluce:

3 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1926 (zpr. t. 5329), týkající se zák. na podporu staveb. ruchu, další podpory válečných poškozenců a stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod váleč. poškozenců.

371, 6. X. 1925; 1309. XI.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 280. II.

o vlastní naléh. interp. o náhradě veškerých škod, jež byly učiněny střelbou vojska do lidu 14. XII. 1920 v Mostě (t. 2507).

72, 14. VII. 1921; 478. III.

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 2715).

83, 5. VIII. 1921; 1117. III.

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o zaměstnancích obecních a okresních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1629. IV.

o propočítání služební doby příslušníkům čsl. četnictva (zpr. t. 3750).

156, 26. VI. 1922; 1456. V.

o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 3679).

156, 26. VI. 1922; 1479. V.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1617. VI.

o stanovení novo lhůty k přihláškám o důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4205).

217, 28. VI. 1923; 547. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 419. VIII.

o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367).

249, 20. III. 1924; 123. IX.

o zák. o stíhání úplatkářství (zpr. t. 4736).

277, 24. VI. 1924; 1024. IX.

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 957. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1267. XI.

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany K, jímž protestuje proti odkladu definitivní úpravy státně zaměstnanecké otázky.

378, 15. X. 1925; 1578. XI.

Interpelace:

naléhavá, o urychleném poskytnutí náhrady pozůstalým po usmrcených, náhrady za umělé údy a náhrady bolestného a ušlého výdělku za dobu léčení všem postiženým střelbou četnictva a vojska při událostech 14. prosince 1920 v Mostě,

t. 2507. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

naléhavá, o výluce ve sklářském průmyslu a hrozícím uhašení pecí,

t. 3455. 132, 20. III. 1922; 127. V.

odpov. t. 3790/I. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

naléhavá, o dubnové srážce drahotního přídavku státních zaměstnanců,

t. 4038. 197, 9. III. 1923; 2495. VI.

odpov. t. 4065/XVIII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

naléhavá, o bezdůvodném rozpuštění okr. správní komise v Lounech,

t. 4299. 227, 20. XI. 1923; 267. VIII.

odpov. t. 4550/IV. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

naléhavá, o zrovnoprávnění staropensistů s novopensisty, o nové úpravě a zvýšení místního přídavku a o odčinění křivd spáchaných zákonem z 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4689. 274, 17. VI. 1924; 984. IX.

odpov. t. 4741. 275, 18. VI. 1924; 1006. IX.

naléhavá, o protizákonném postupu min. železnic při udělování dovolené na zotavenou smluvním dělníkům,

t. 5288. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

naléhavá, ve věcí definitivní úpravy poměrů kancelářských zaměstnanců státní sociální péče a přiznání jim odměn za r. 1924 a 1925 ve smyslu zákona č. 289 z r. 1914,

t. 5391. 379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o surovém nakládání se zatčenými vězni a o nezavedení vyšetřování s nimi,

t. 1255. 44, 20. I. 1921; 1778. II,

odpov. t. 1893. 66, 31. III. 1921; 10. III.

o konfiskaci časopisu "Náš Sever",

t. 1688. 60, 8. III. 1921; 2466. II.

odpov. t. 2113. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o konfiskační praxi,

t. 3190/I. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

odpov. t. 3430/X. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o bezohledné konfiskační praxi, zahájené poslední dobou politickými úřady naší republiky,

t. 3201/IV. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3430/XIII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

v záležitosti konfiskační praxe,

t. 3442/XXVI. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3790/XII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o jednání důstojnictva u čsl. pěšího pluku č. 9 v Mostě, t. 4009/I.

194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4179/XXIII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o časté a bezpříkladné konfiskaci periodického časopisu "Průboj" v Lounech,

t. 4174/VI. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4243/XXII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o nové konfiskaci kladenského časopisu "Svoboda",

t. 4178/VI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XVIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o konfiskaci časopisu "Průboj" v Lounech,

t. 4233/IV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

odpov. t. 4395/V. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o konfiskační praxi okr. politické správy v Lounech,

t. 4233/V. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

odpov. t. 4395/XI. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o zabavení časopisu "Průboj" v Lounech,

t. 4596/VI. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4796/V. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o zákazu stavovské odborové organisace výkonného četnictva čsl. a vůbec o poměrech četníků,

t. 4677/VI. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4904/IV. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o konfiskaci odborového časopisu "Interessen des Eisenbahners" v Praze,

t. 4781/III. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4891/V. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o zlořádech na hradeckém ředitelství státních drah,

t. 4793/VII. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 5035/XXIV. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o stranickém postupu Státního pozemkového úřadu. ve věci přídělu rozptýlené půdy ze dvora Pnětluky v okrese lounském,

t. 4857/I. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 4974/XIV. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o konfiskaci časopisu "Zájmy železničáře" čís. 27. z 10. IX. 1924,

t. 4857/VI. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 4974/XVII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o nedostatečném provádění intimace a stabilisace železničních zaměstnanců k 1. lednu a k 1. červenci 1924,

t. 5040/II. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5153/VII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o nedostatečném provádění intimace a stabilisace železničních zaměstnanců k 1. lednu a k 1. červenci 1925,

t. 5290/XIII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Dotazy:

stran propouštění z práce deputátních rodin zeměd. dělnictva následkem přídělového zákona na okrese Louny.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

pro porušování zákonného ustanovení a protizákonných návrhů okresních hejtmanů na suspendování obecních starostů a členů obecních zastupitelstev.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o šikanování železničních zřízenců nepohodlného politického přesvědčení.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o prodeji cukrovaru v Postoloprtech panství Schwarzenberského, podléhajícího záborovému zákonu.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

pro neodůvodněné propuštění několikaletých zaměstnanců v dílnách čsl. státních drah v Lounech.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

jak hodlá min. škol. naložiti se žádostí obce Mikovic, okr. Kralupy, aby učitelka Jandová znovu byla dosazena na tamější školu, kde dříve učila.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o neplacení alimentů Marii Veiglové a jejím 4 dítkám Karlem Emilem Mathierem, Saská Kamenice, Leipzigerstrasse 65 v Německé republice.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

o zastavení dolování na hnědouhelném dole "Jaroslav" v Bitozevsi u Postoloprt.

81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o surovém nakládání strážmistra a četnictva s rodinou zemědělského dělníka Klimeše v Tytrech v okrese rakovnickém.

99, 25. XI. 1921; 1141. IV.

o prodloužení dělnického vlaku č. 429 do stanice Vraňany.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kralupech (přestupek podle čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. na rok 1863, § 491 tr. z.).

69, 24. VI. 1921; 193. III.

řízení zast. 185, 6. II. 1923; 2114. VI.

okr. s. v Jihlavě (přestupek proti bezpečnosti cti ve smyslu § 491 tr. z. a čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

323, 12. II. 1925; 1133. X.

zpr. t. 5181; zprav. V. Votruba;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1562. XI.

okr. s. v Karlíně (podezření z přestupku podle § 491 tr. z. a čl. V zák. ze dne 17. října 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jehož se dopustil řečí na schůzi 18. ledna 1925 ve Vysočanech)

330, 16. III. 1925; 1324. X.

zpr. t. 5120; zprav. J. Mach;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1508. XI.

Volán k pořádku:

181, 15. a 16. XII. 1922; 1620. VI.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362. VI.

209, 11. V. 1923; 325. VII.

229, 22. XI. 1923; 421, 422. VIII.

247, 6. III. 1924; 24, 25. IX.

322, 11. II. 1925; 1097. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 8 schůzí

194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.

na 10 schůzí a zbaven poslaneckého platu na měsíc březen

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.ISP (příhlásit)