Alois Baeran

Narozen: v roce 1872

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BAERAN Alois, dr.

XI. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 23. VI. 1923;

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za něho nastoupil Stenzl Alois (něm. živnost.).

Návrhy:

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118),

10, 19. VI. 1920; 522. I.

na udělení důtky podle § 51 j. ř. posl. Langrovi pro urážlivý výkřik při řeči navrhovatele ze dne 14. I. 1921;

43, 18. I. 1921; 1759, II.

Resoluce:

3 resol. ke kapit. VII., XI., XIV., a XIV. A oddílu "Státní vydání" fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168),

100, 26. XI. 1921; 279, 1283, 1290. IV.

týkající se změny čl. IX. fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168),

100, 26, XI. 1921; 1297. IV.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118),

10, 19. VI. 1920; 497. I.

(něm. 543)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921, t. 1191,

42, 14. I. 1921; 1675. II. (něm. 1709)

o imunitní záležitosti - udělení důtky posl. Fr. Langrovi

48, 27. I. 1921; 1835. II. (něm. 1920)

o souhlasu N. S. ke zvýšení rozpočtových položek kap. "Nejvyšší správní soud" (zpr. t. 1564),

57, 18. II. 1921; 2351. II. (něm. 2368)

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku,

58, 1. III. 1921; 2406. II. (něm. 2420)

o nal. interp. dr. Hajna o vměšování se říšsko-německého ministra dr. Simonsa do našich vnitřních záležitostí (t. 974),

72, 14. VII. 1921; 459. III. (něm. 506)

o úmluvě uzavřené v. Praze dne 10. III. 1921, mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení hranice a některých souvislých otázkách (zpr. t. 3293),

118, 10. III. 1922; 1991. IV. (něm. 2004)

o změně fin. zák. ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373),

123, 20. I. 1922; 2293. IV. (něm. 2338)

o vlastní imunitní záležitosti (zločin vyzvědačství, zpr. t. 3815),

162, 27. X. 1922; 328. VI. (něm. 334).

Interpelace:

o protizákonné konfiskaci brněnského "Montagsblattu",

t. 363. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1354. 48, 27. I. 1921; 1918. II.

o protizákonné konfiskační praxi vůči novinám Neue Trautenauer Zeitung,

t. 413. 14, 26. X. 1920; 24. II.

o neslýchané censurní praxi, vykonávané okresní politickou správou v Trutnově,

t. 415. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 942. 31, 4. XII. 1920; 1228. II.

o protizákonném zabavení mapy R. Č.,

t. 435. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 1189. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

o rdoušení škol v Modřicích a Břeclavě,

t. 918. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1693. 62, 10. III. 1921; 2486, II.

o protizákonném zavření obecné školy v Božím Požehnání,

t. 923. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1909. 66, 31. III. 1921; 12. III.

ve věci provádění zákona o státním občanství,

t. 1158. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 2005. 67, 19. V. 1921; 109. III.

pro pokračování v právních sporech osob, jež úrazem na železnici pozbyly způsobilosti k povolání,

t. 1288. 45, 20. I. 1921; 1813. II.

odpov. t. 2019. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zabavení úvodníku v "Südmährerblatt" a "Montagsblatt",

t. 1327. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 1992. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zákazu schůze ve výročí založení Německé říše,

t. 1791. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2195. 68, 31. V. 1921, 140. III.

o tom, jak se na Moravě konfiskuje,

t. 1794. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2086. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o zacházení s nováčky,

t. 1883. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2196. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o tom, jak se jedná s nováčky,

t. 1911. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2377. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o hrubých nepřístojnostech při udělování státního občanství,

t. 2396. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

odpov. t. 3322/XXXIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o vyloučení "podezřelých" poštovních zásilek, určených zeměpisnému ústavu vratislavské university, t. 2484.

71, 12. VII. 1921; 339. III.

o odpírání pasů maďarským stát. příslušníkům,

t. 2918. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XLI. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

že na nádraží v Brně jsou protizákonné jednojazyčné nápisy,

t. 2920. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

že v Moravské Ostravě mělo býti 5000 osob oloupeno o volební právo tím, že zmizely stálé voličské seznamy, t. 2938.

86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3430/IV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o neodůvodněném zabavení časopisu "Schönhengster Zeitung",

t. 3201/XXII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o censurních poměrech na Moravě,

t. 3321/VI. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

odpov. t. 3883/VIII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o jednojazyčných nápisech na brněnském nádraží,

t. 3785/VIII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

Dotazy:

o zabavování knih a časopisů pohraničními celními orgány.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

stran odnětí domovského práva Janu Schanerovi.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o protizákonnostech při přestěhování četníků.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o přeložení pobočky úřadu pro zahraniční obchod.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

o svévoli bytového úřadu v Brně.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

o poškození Bohumila Lasky.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o nebezpečném střílení brněnského dělostřelectva na ostro.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o zvláštním vlaku pro poslance.

58, 1. III. 1921; 3282. III.

o strašném zneužití úřední moci u četnictva.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o zabavení německo-lidového týdenníku "Südmährerblatt".

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

o bytových poměrech v Brně.

68, 31. V. 1921; 136. III.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o neodůvodněném odpírání dovozních povolení německým firmám.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o protiprávném a nezákonném zadržení důstojnického majetku býv. pluku polního dělostřelctva č. 5.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

ve věci býv. zvěrolékařského praporčíka Fr. Kühnela, kterého koncem r. 1918 ztýrali a oloupili o majetek při zatčení čsl. hlídkou.

69, 24. VI. 921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

že ve Stříbře bylo zakázáno pozdraviti mužský zpěvácký spolek "Schubertbund".

86, 18. X. 1921; 7. IV.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o zabavení úvodníku časopisu "Südmährerblatt" a brněnského listu "Montagsblatt".

86, 18. X. 1921; 7. IV.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o článku "Státní mravouka", uveřejněném v něm. lidovém týdenníku "Südmährerblatt".

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o článku "Jen žádné bezúčelné vyjednávání", uveřejněném v něm. lidovém týdenníku "Südmährerblatt".

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 119, 12. I. 1922; 2012. IV.

stran odpovědi na interpelaci tisk 1794, týkající se časopisu "Südmährerblatt".

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

o bezdůvodném zbavení hodnosti rytmistra Jana Smidta.

104, 6. XII. 1921; 1391. IV.

o konfiskační praxi.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Svitavách (zločin dle §u 65 a přečin dle §u 302 tr. zák.)

22, 17. XI. 920; 354. II.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady a rušení veř. pokoje podle §§ 58 c), 65 a) b) tr. zák.)

44, 20. I. 1921; 1777. II.

žád. obnov. 147, 16. VI. 1922; 921. V.

řízení zast. 291, 24. IX. 1924; 2071. IX.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle §u 305 tr. zák.)

46, 25. I. 1921; 1822. II.

okr. s. v Brně (soukromá žaloba Elsy Menschigové pro přestupek proti bezpečnosti cti dle §u 488 tr. zák.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

řízení zast. 201, 17. IV. 1923; 36. VII.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 491 tr. zák. a čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, spáchaný výrokem)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

žád. odvolána. 89, 21. X. 1921; 187. IV.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady podle § 58 b), c) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

okr. tr. s. v Brně (přestupek čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, čís. 8 ř. z. ex 1863 a § 491 tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady podle § 58 c) tr. z., spáchaný řečí pronesenou 6. V. 1921 ve Vídni)

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

žád. obnov. 139, 23. V. 1922; 421. V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle §§ 76, 78, 87 a 81 tr. zák.)

128, 27. I. 1922; 2713. IV.

zpr. ústní; zprav. Nejezchleb-Marcha;

vydán: 129, 27. I. 1922; 2747, 2748. IV.

okr. s. v Mariánských Lázních (přestupek §§ 2, 19 zák. ze 17. XI. 1867 č. 135 ř. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 65 a), b) tr. z., přečin podle § 300 tr. z. a čl. IV. a přestupek podle čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána. 215, 27. V. 1923; 531. VII.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 tr. zák.

159, 24. X. 1922; 6. VIl.

žád. odvolána. 191, 23. II. 1923; 2193. VI.

okr. s. v Osoblaze (přestupek podle § 14 shromažď. zák.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána. 29, 11. V. 1923; 322. VII.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 302 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 211, 12. V. 1923; 361. VII.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 65, přečin podle §§ 302 a 305 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

žád. odvolána. 185, 6. II. 1923; 114. VI.

zemsk. tr. s. v Brně (vyzvědačství podle § 67 tr. zák.)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 3815; zprav. J. Koudelka;

vydán: 162, 27. X. 1922; 323, 332. VI.

Volán k pořádku:

12, 9. VII. 1920; 667. I.

16, 4. XI. 1920; 103. II.

19, 10. XI. 1920; 269. II.

57, 18. II. 1921; 2352, 2354. II.

58, 1. III. 1921; 2381. II.

66, 31. III. 1921; 29. III.

67, 19. V. 1921; 59. III.

71, 12. VII. 1921; 363. III.

72, 1. VII. 1921; 455. III.

118, 10. I. 1922; 1995. IV.

128, 27. I. 1922; 2671, 2672. IV.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 5 schůzí. 19, 10. XI. 1920; 269. II.ISP (příhlásit)