PhDr. Franz Spina

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SPINA Franz, dr.

II. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - kult. - rozp. - Stál. - soc. pol. - stát. zříz. - ústav. práv. a zdrav.

Návrhy:

na zřízení prozatímního zvěrolékařského studia na lékařské fakultě němec. university v Praze, t. 264.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

na vydání přechodných ustanovení pro německé školství, t. 283.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

obnoven č. 3627; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na vzájemné vyrovnání pohledávek a dluhů v rakousko-uherských korunách mezi československými a cizími věřiteli a dlužníky, t. 3706.

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

o živelních škodách způsobených průtrží mračen v obcích Horním Třešňovci a Jakubovicích v okrese lanškrounském, t. 3784.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

ve věci živelních pohrom v jednotlivých obcích v Orlických horách, t. 4193.

217, 28. VI. 1923; 605. VIII.

na zřízení německé vysoké školy pro tělesná cvičení, t. 4401.

247, 6. III. 1924; 71. XI.

na úpravu tělesné výchovy školní mládeže, t. 4408.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

o velkých škodách způsobených krupobitím v obcích Horní a Dolní Moravě v okrese žamberském a v horních částech obcí Velké a Malé Moravy v okr. šumperském, t. 4842.

287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

stran živelních škod způsobených v těchto obcích okresu žamberského: Bartošovice, Velká Zdobnice, Malá Zdobnice, Kačerov, Kunčina Ves, Nebeská Rybná, Souvlastní, Panské Pole, Dolní Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Horní Rokytnice, Rokytnice v Orlických Horách, t. 5176.

345, 4. VI. 1925; 191. XI.

o živelních škodách, způsobených v obcích Litrbachy, Janov, Strakov, Opatov, Dětřichov, Helvíkov a Opatovec v okrese litomyšlském, t. 5199.

348, 23. VI. 1925; 298. XI.

aby vláda podporovala obce v lanškrounském okrese, těžce postižené živelní pohromou, t. 5317.

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII.

100, 26. XI. 1921; 1275. IV.

14 doplňov. návrhů k státnímu rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. a XXIII.

236, 30. XI. 1923; 1165-8, 1170-1. VIII.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII.

100, 26. XI. 1921; 1290. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1924 kapit. VIII. (zpr. t. 4300), týkající se vydání zákona o učitelích ve výslužbě.

235, 29. XI. 1923; 1071. VIII.

5 resol. k témuž předmětu (kapit. XIII. a rozpočet stát. investic), týkajících se úpravy poměrů pěstounek mateřských škol, zřízení samostatné německé střední školy v Bratislavě, zřízení německých průmyslových škol na Slovensku, vyučování češtině na obecných školách německých a investic pro vysoké školy německé.

23, 30. XI. 1923; 1150-2, 1163. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

26, 25. XI. 1920; 574. II. (něm. 590)

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

77, 29. VII. 1921; 824. III. (něm. 840)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3168)

91, 16. XI. 1921; 273. IV. (něm. 314)

o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (zpr. t. 3206).

102, 2. XII. 1921; 1346. IV. (něm. 1355)

o prohlášení min. předsedy dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 521. V. (něm. 566)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1103. V. (něm. 1156)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 601. VI. (něm. 643)

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1910. VI. (něm. 2042)

o úpravě vyučování jazyku státnímu a jazyku menšin na středních školách (zpr. t. 4139).

211, 12. V. 1923; 365. VII. (něm. 388)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 679. VIII. (něm. 758)

o prohlášení minist. předsedy A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 51. IX. (něm. 84)

o vládním prohlášení ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

364, 24. IX. 1925; 627. XI. (něm. 639)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1016. XI. (něm. 1103)

Interpelace:

naléhavá, o rušení německých středních škol,

t. 4858. 290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

odpov. t. 4938/VII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

naléhavá, o rušení škol. tříd,

t. 4915. 298, 11. XI. 1924; 233. X.

odpov. t. 5090/III. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

naléhavá, o nových redukcích německých obecných škol na Moravě,

t. 4981. 311, 10. XII. 1924; 841. X.

odpov. t. 5168/XVII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

naléhavá, o novém omezování německého školství

t. 5327. 363, 22. IX. 1925; 622. XI.

zodpověděna prohlášením správce min. škol. dr. Markoviče.

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

o překládání převážně českých vychovávacích ústavů do něm. města Mor. Třebové,

t. 280. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 534. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o nesnesitelných zlořádech v okresu rokytnickém,

t. 1915. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 3096. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o nesnesitelném berním pronásledování německého rolnictva ve východ. Čechách, zvláště u berních úřadů v Lanškrouně, Poličce a Žamberku,

t. 2848. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

o schvalování učebnic pro německé obecné a občanské školy,

t. 2874. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3159/XX. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

že veřejný ústav pro hluchoněmé v Litoměřicích nebyl pojat do veřejného zásobování,

t. 3230/XII. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

že finanční strážník Pesina ze stanice hornolipecké, inspektorátu králického, v noci ze dne 4. na 5. listopadu zastřelil státního příslušníka prý pro podloudnictví,

t. 3853/XXVIII. 173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

odpov. t. 4082/XII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o rozdělení liechtensteinských dvorů v Žichlínku a Lukové v okrese lanškrounském, a vůbec o útocích proti německému rázu jazykového ostrova hřebečovského,

t. 3887/XV. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4033/III. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o postupu poličské berní správy stran předpisů dávky z majetku a přírůstku na majetku,

t. 4009/XIX. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4231/IX. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o zavření soukromé obecné školy spolku "Deutscher Kulturverband" v Jedlové Hamrech v okr. poličském,

t. 4044/VIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4333/VII. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o nové redukci německých obecných škol v Ústí n. L.

t. 4048/V. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4243/XIV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o novém zkracování německého školství a o nestejném nakládání s německým školstvím proti českému,

t. 4098/V. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4247/XIII. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o zrušení 7 tříd dívčích obecních škol v Ústí n. L. a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okresního školního výboru,

t. 4115/V. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4216/VIII. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

t. 4157/XIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

t. 4171/II. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/ I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

t. 4256/XI. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4442/VI. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

že na Hlučínsku a na Moravě bylo znovu překaženo německé domácí soukromé vyučování,

t. 4274/I. 228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. t. 4639/III. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o německé soukromé obecné škole v Benecku,

t. 4274/III. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4550/IX. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o změně školního obvodu německé obecné školy v Pláni Věžovaté, okrese českokrumlovském,

t. 4274/V. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/V. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o novém rušení prozatímních poboček, slučování nižších školních tříd na německých obecných školách v Čechách, do nichž dochází málo dětí,

t. 4274/VII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/IX. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

že předseda brněnské zemské školní rady znovu zrušil exposituru v Těrešově v okresu vyškovském,

t. 4317/X. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4442/IV. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o utiskování německé dvoutřídní obecné školy v Čachrově tím, že presidium zem. školní rady stále pomýšlí na změny školních obvodů,

t. 4385/XII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4500/XVIII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

že do české menšinové školy v Haselbachu v okr. domažlickém docházejí německé školní dítky,

t. 4405/IV. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 5168/XXII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o zřízení české menšinové občanské školy ve Vyšném (na vitorazském území, okres kaplický),

t. 4405/VII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4639/VIII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o postupu komisaře s plnou mocí pro Hlučínsko proti německému domácímu soukromému vyučování a spolku "Ortsgruppe des Deutschen Kulturverbandes" v Kravařích,

t. 4443/XIV. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4808/XVIII. 2286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o zamýšleném spojení německých obecných škol v Sofienwaldu, Krabonoši a Nové Vsi n. Lužnicí,

t. 4454/I. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4607/XVII. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

o jazykové otázce místních školních rad.

t. 4515/X. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4938/XI. 311, 10. XII. 1924; 822. X.

o utlačování německého školství v polit. okrese hlučínském,

t. 4857/III. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5168/VIII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o zrušení německé obecné školy v Karlově,

t. 4975/II. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5056/XVIII. 332, 18. II. 1925; 1346. X.

ze z německé školní obce Náhlova byly vyňaty některé osady,

t. 4975/IV. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5134/I. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o omezení německé obecné školy v Čachrově,

t. 4975/VI. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o bránění v docházce do německých škol ve Frýdku,

t. 4975/VIII. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o zřízení a stavbě české menšinové školy ve Velkých Skalinách,

t. 4975/XI. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

odpov. t. 5134/VI. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o postupu Pozemkového úřadu při přidělování rozptýlené půdy od lichtensteinského dvora v Chornicích, polit. okrese Moravská Třebová,

t. 4990/I. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5090/VIII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o porušování jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., při správě německého školství,

t. 5013/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

že se nevyplácejí požitky a vdovská pense po gymnasijním profesorovi J. Nowakovi,

t. 5013/III. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

jak se zachovaly politické úřady k výletu německých vysokoškolských studentů do Ústí n. L.,

t. 5013/X. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5153/XI. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

že minist. školství a nár. osvěty přestalo vydávati německé vydání svého Věstníku,

t. 5050/IV. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5302/V. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

že do českých menšinových škol docházejí německé děti,

t. 5089/VII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že školní úřady v Čechách a na Moravě úmyslně překážejí zřizování německých soukromých škol,

t. 5133/X. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zevním označení a razítkách německých státních středních škol,

t. 5154/IV. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že němečtí profesoři na středních školách nebyli povýšeni do vyšších hodnostních tříd,

t. 5162/IV. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

aby konečně byly zřízeny okresní školní výbory v Českém Těšíně a ve Fryštátě,

t. 5290/II. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé jednotřídní obecné školy v Náhlově,

t. 5290/VII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé občanské školy v Českém Dubě,

t. 5290/IX. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé dvoutřídní obchodní školy v Jihlavě,

t. 5290/XI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o agitaci mezi německými dítkami pro českou menšinovou školu v Železné Rudě Městysi,

t. 5301/III. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům působícím na Slovensku,

t. 5301/I. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o útisku německého obyvatelstva na Hlučínsku v oboru školství,

t. 5301/VI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o výnosu minist. škol. z 20. VI. 1925, č. 76.669/25, vydaném středním školám

t. 5303/I. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

o zabavení časopisu "Scholle", č. 26 ze dne 27. června 1925, orgánu Svazu zemědělců,

t. 5303/II. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

že v Miříkově jsou německé děti nuceny choditi do české menšinové školy.

379, 16. X. 1925; 1068. XI.

o zřízení české menšinové školy v Srní a o nátlaku, aby děti docházely do této školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zrušení občanské školy v Hrušově.

379, 16. X. 1925; 1068. XI.

o zřízení české menšinové školy v Záblatí a opatření místnosti pro ni

379, 16. X. 1925; 1068. XI.

Dotazy:

o universitních novostavbách a o vybudování nynějších ústavů pražské německé university.

207, 4. V. 1923; 295. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

že žamberská okresní politická správa neprávem odsoudila rolníka A. Prause z Červeného Potoka.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

o protizákonném členství v místních školních výborech.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.ISP (příhlásit)