JUDr. Rudolf Lodgman

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LODGMAN Rudolf, dr.

VI. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

byl členem výb. inic. - Stál. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

na revisi veškerých zákonů, vydaných od 28. října 1918 v Československé republice, t. 63.

7, 15. VI. 1920; 331. I.

obnoven t. 3910/VI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vyšetření událostí v Jihlavě, Znojmě, Děčíně, Olomouci a Podmoklech, t. 305.

14, 26. X. 1920; 30. II.

o násilí, jež páchají černí, žlutí a bílí Francouzi, jakož i bolševičtí vojáci v německém obsazeném území na Rýně, t. 443.

14, 26. X. 1920; 14. II.

na okamžité obnovení činnosti porotních soudů, t. 1359.

48, 27. I. 1921; 1835. II.

na zrušení zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou, t. 3333.

119, 12. I. 1922; 2053. IV.

obnoven č. 3635; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny stran užívání jazyka, t. 3484.

139, 23. V. 1922; 414. V.

na autentický výklad § 2 zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n. (jazykového zákona), t. 3489.

139, 23. V. 1922; 414. V.

na zrušení ministerského nařízení ze dne 26. února 1917, č. 79 ř. z., jímž se upravuje nošení stejnokrojů a odznaků, t. 3534.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na prozatímní zrušení činžovní daně, t. 3603.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

na změnu § 3022 trestního zákona, t. 3671.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku, t. 3836.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

na rozpuštění sněmovny, t. 4292.

227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

na zrušení vládního nařízení ze dne 1. srpna 1923, jímž hospodaření lihem bylo přeneseno na Společnost pro zpeněžení lihu, společnost s r. o., t. 4348.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

aby oni důstojníci a poddůstojnící z povolání, kteří neobstáli při zkoušce z českého jazyka, byli přeloženi do výslužby, t. 4465.

250, 26. III. 1924; 153. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 640).

18, 9. XI. 1920; 231. II.

na přejítí k dennímu pořadu při projednávání ratifikace mírových smluv.

49, 28. I. 1921; 2009. II.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se pojetí vyloučených národů do Svazů národů v Ženevě.

28, 1. XII. 1920; 805. II.

k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191), týkající se zrušení nařízení o zastavení porot.

43, 18. I. 1921; 1725. II.

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. VI. a XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1279, 1286. IV.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518), týkající se vypsání voleb do obecních zastupitelstev.

138, 6. IV. 1922; 359. V.

k osnově zák. o protokolech o sanaci Rakouska daných v Ženevě 4. X. 1922 (zpr. t. 3942), týkající se vyslovení obdivu švýcarské vládě za podporu Rakousku poskytnutou.

183, 18. XII. 1922; 1827. VI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

2, 1. VI. 1920; 22. I. (něm. 28)

o témž předmětu.

6, 11. VI. 1920; 277. I. (něm. 314).

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uher. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 518. I. (něm. 562)

o schválení smlouvy mezi R. Č. a Rakouskou o stát. občanství a ochraně menšin (zpr. t. 286).

11, 8. VII. 1920; 582. I. (něm. 610)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), události teplické.

23, 23. XI. 1920; 398. II. (něm. 419)

o vlád. prohláš. min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1291. II. (něm. 1319)

o událostech v Krompaších (zpr. vyšetř. výb.).

63, 11. III. 1921; 2608. II. (něm. 2650)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 361. IV. (něm. 423)

o částečném zrušení zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 199. V. (něm. 236)

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1038. V. (něm. 112-1)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 186. VI. (něm. 252)

o imunitní záležitosti dr. Baerana (zločin vyzvědačství; zpr. t. 3815).

162, 27. X. 1922; 329. VI. (něm. 334)

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1813. VI. (něm. 1877)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 124. VIII. (něm. 150)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na r. 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský); vzpomíná přeletu světového moře vzducholodí Z. R. 3.

296, 31. X. 1924; 113. X. (něm. 164)

Prohlášení:

jménem něm. parlament. svazu a jménem strany maďar. malozemědělců, jímž protestuje proti špatnému nakládání s oposičními německými poslanci u příležitosti vyloučení inž. Junga ze sněmovního jednání (výkup ústecko-teplické dráhy).

153, 23. VI. 1922; 1287. V. (něm. 1310)

jménem strany NN, že členové této strany nezúčastní se projednávání rozpočtu pro rok 1925 (zpr. t. 4930).

300, 18. XI. 1924; 280. X. (něm. 299)

Věcná poznámka:

týkající se postupu při hlasování.

11, 8. VII. 1920; 608. I.

ohledně hlasování o vládním prohlášení z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 679. I.

k událostem při projednávání doprav. výb. o převzetí soukr. železnic do správy státní (t. 890).

35, 17. XII. 1920; 1475. II.

v níž jménem klubu NN činí prohlášení o atentátu dr. Baerana na předsednictvo posl. sněmovny.

128, 27. I. 1922; 2674. IV. (něm. 2716)

osobní poznámka k řeči dr. Hajna, v níž zmínil se tento o národnosti dr. Lodgmana a jeho rodičů.

27, 30. XI. 1920; 679. II.

Interpelace:

naléhavá, o rozpuštění Ligy svazu národů v Sudetských zemích v Karlových Varech a o zneužití úřední moci při tom,

t. 1264. 44, 20. I. 1921; 1778. II.

odpov. t. 2252. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

naléhavá, o sčítání lidu v okresu královédvorském,

t. 1739. 62, 10. III. 1921; 2521. II.

odpov. t. 2251. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

naléhavá, že prý vláda zakázala obyvatelům Hlučínska, aby se účastnili hlasování v Horním Slezsku,

t. 1804. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2194. 68, 31. V. 1921; 140. III.

naléhavá, o založení vládního listu "Prager Presse",

t. 1811. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

obnovena t. 3781/V.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

naléhavá, o smlouvách, jež prý byly uzavřeny s Francií,

t. 1986. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením ministra dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

odpov. t. 2706. 76, 27. VII. 1921; 776. III.

naléhavá, o právních základech vojenských odvodů v r. 1921,

t. 2209. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2916. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o opatřeních proti teroru legionářů,

t. 360. 14, 26. X. 1920; 23. II.

obnovena t. 3781/I.

159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zastavení vojenského teroru o zákazu barev při župní tělocvičné slavnosti v Chomutově dne 10., 11. a 12. července,

t. 362. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1218. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o provážení zbraní a střeliva územím českoslov. státu,

t. 376. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 941. 31, 4. XII. 1920; 1267. II.

o ohrožení stavu měst Děčína a Podmokel,

t. 509. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 1583. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o súčtování peněz při okres. zastupitel. v Chebu, jež tvořily v době převratu výtěžek za rak. a rak.-uher. vojenský majetek,

t. 666. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1382. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o protiprávním zabavení potravin neoprávněnými osobami,

t. 667. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1349. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

o uhelné nouzi,

t. 821. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1454. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

o zabavení cestovního pasu zástupci Ligy národů v Č. R., Korcovi v Karlových Varech,

t. 822. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 2307. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o jednání českého učitele Václ. Soukupa v Libčevsi proti obvodnímu lékaři dr. R. Hoblerovi,

t. 840. 24, 23. XI. 1920; 437. II.

odpov. t. 1681. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

o insultování pro nošení odznaků U. D. C.,

t. 842. 24, 23. XI. 1920; 437. II.

odpov. t. 1506. 54, 14. II. 1921; 2214. II.

o zabavení zbraní všeho druhu,

t. 926. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

odpov. t. 1697. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

o bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národnosti, kteří se mírovou smlouvou saint-germainskou stali československými občany a převratem byli přímo nebo nepřímo ohroženi ve své existenci,

t. 1145. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnoveno t. 3781/III.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o oněch bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národnosti, kteří se stali mírovou smlouvou saint-germainskou československými státními občany, převratem r. 1918 beze své viny byli ohroženi ve své existenci nebo poškozeni ve svém povolání, a kteří usilují, aby byli převzati do služeb československého státu,

t. 1146. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/IV.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o opatřeních politic. úřadů při vrácení zbraní, jež byly svého času německ. obyvatelstvu odňaty,

t. 1172. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2074. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o hrozícím zastavení těžby v drobných falknovsk. odkrytých dolech,

t. 1177. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1695. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

jak ministerstvo zásobov. přednostně zásobuje konsumy moukou,

t. 1285. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 1910. 66, 31. III. 1921; 12. III.

pro poradu o zásobovacích věcech,

t. 1326. 43, 18. I. 1921; 1720. II.

odpov. t. 1994. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o postupu úřadů a státních činitelů proti obyvatelstvu České Celje a proti posl. dr. E. Feyerfeilovi,

t. 1792. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2992. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

o policejním zastavení periodického časopisu "Nachrichtendienst",

t. 1927. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2386. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

jak se provádí t. zv. "Prügelpatent" ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.,

t. 2174. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2991. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

o nevysvětlitelných prohlídkách, které finanční úřady provedly v drogeriích a voňavkářských obchodech v Teplicích. Šanově,

t. 2212. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 3013. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o krvavém vystoupení četnictva ve Frývaldově,

t. 2331. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3182/V. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

že prý vláda má v úmyslu zabrati pohraniční lesy,

t. 2338. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3322/VII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o zprávách v novinách, že dozorce vězňů u okres. soudu v Třeboni znásilnil prý Annu Rieneslovou,

t. 2398. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

odpov. t. 3046. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o nevysvětlených policejních pátráních u přívrženců myšlenky UDC,

t. 2397. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 3221/XVIII. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

že české vojsko svého času odňalo zbraně,

t. 2399. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 3322/XXXV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o přidržování státních občanů v pohraničních okresích k průkazu,

t. 2400. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

odpov. t. 3159/XVIII. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o zabavení 84. čís. týdenníku "Völkerbund", vycházejícího v Karlových Varech,

t. 2437. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

odpov. t. 2988. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

že zemský správní výbor v Čechách samovolně upravuje jazykové právo samosprávných úřadů,

t. 2438. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

odpov. t. 3052. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o prvním článku přílohy k obchodní smlouvě s Francií,

t. 2439. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

o postupu proti U. D. C. (Německá mezinárodní liga pro Československo),

t. 2440. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

odpov. t. 3041. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

o nezákonném postupu úřadů při propůjčování státního občanství,

t. 2482. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3014. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o užívání jazyků u poštovního šekového úřadu,

t. 2491. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3221/VI. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o obsazení okresní správní komise v Duchcově,

t. 2671. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3093. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o výnosu upravujícím užívání českých místních jmen,

t. 2661. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

o udělování visa na pasy jen v československém jazyku,

t. 2668. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3040. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

že ve stanicích československých státních drah v Ústí nad Labem vydávají se při podávání zboží jen české podací lístky,

t. 2660. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

odpov. t. 3340/XXIX. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o obchodní společnosti "Východ",

t. 2721. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3322/XXXIV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o účasti Československa na listinovém případu Schuller-Sullay,

t. 2722. 80, 3. VIII. 1921; 967. III.

odpov. t. 2986. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o provedení zákona z 18. března 1921, č. 120 Sb. z. a n., jímž se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob, konajících činnou službu vojenskou,

t. 2723. 80, 3. VIII. 1921; 967. III.

odpov. t. 3062. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o výtržnostech, jichž se dopustili Češi vůči německým studentům v Mostě,

t. 2781. 83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. t. 3322/XIX. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o zaopatření pozůstalých po padlých v březnu r. 1919 v Kadani,

t. 2819. 83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. t. 3092. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

že zemský obilní ústav v Praze propustil úředníka J. Schramka,

t. 2853. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XVIII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o vyplácení výslužného pensistům v cizině žijícím,

t. 2858. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XIII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

že pražský šekový úřad zrušil účet čís. 120955 firmy Julius Handschke v Horních Arnultovicích,

t. 2861. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XXXII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o nezákonnostech při sčítání lidu r. 1921,

t. 3128. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

obnovena t. 3781/VI.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o poměrech v čsl. vojsku,

t. 3201/VII. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

že se protiprávně používá překonaného císařského nařízení k nucenému vyvlastňování v severozápadním českém hnědouhelném území,

t. 3230/V. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o výnosu ze dne 17. října 1921. č. 44.983, jednajícím o výrazech: "Tschechei", "Tschechowien", "Tschechien" a "von den Tschechen",

t. 3331/I. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o úředním rozkazu ozdobiti budovy městských úřadů prapory dne 28. října 1921,

t. 3321/V. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o zadání dodávky 15.000 vagonů obilí a mouky,

t. 3321/XII. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

že bývalý okres. velitel četnictva R. Heidenreich v Mikulově nebyl přeložen do výslužby,

t. 3321/XIII. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

že mostecký krajský soud má jen jednojazyčné složenky,

t. 3321/XVIII. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

že okresní politická správa ve Šternberku na Moravě žádá odstranění pomníku císaře Josefa v Unčově,

t. 3321/XXIX. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

odpov. t. 3425/XI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

jak se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o názvech obcí, ulic a míst,

t. 3410/II. 130, 28. III. 1922; 8. V.

o výnosu ze dne 13. listopadu 1920, čís. 71130, o československém stát. občanství,

t. 3442/XVIII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/XVII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o řádném vyhlašování usnesení státní statistické rady,

t. 3519/XIII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3778/X. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

že úřady překážejí peněžnímu ústavu "Kreditanstalt der Deutschen" v jeho činnosti,

t. 3519/XIV. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3800/XX. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o nezákonitém postupu vojenských úřadů při stavbách kasáren,

t. 3519/XXIII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3794/XIX. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o podpoře pozůstalých po oněch německých občanech, kteří byli českými vojáky zastřeleni při obsazování německé části Čech, při projevech pro právo sebeurčení a při rozpouštění německých schůzí,

t. 3561/I. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

že prý byly uzavřeny bankovní účty bankovních úředníků,

t. 3561/XV. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/XIII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o nezákonném postupu politických správních úřadů při ustanovování místních jmen,

t. 3561/XVII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/II. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

že polit. úřady užívají nepřípustným způsobem zaplacených pokut,

t. 3561/XIX. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3883/VIII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. května 1922 o soupisu právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči anglickým, pokud vznikly před 28. říjnem 1918,

t. 3610/III. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3847/I. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o vyhlášení boykotu Svazem českých textilních obchodníků němec. varnsdorfským firmám,

t. 3610/VII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3953/XV. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o uličních tabulkách v Teplicích-Šanově,

t. 3610/VIII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3807/III. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

o samovolném odstranění uličních tabulek v Trutnově správcem tamější okresní politické správy,

t. 3610/X. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3801/XXI. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o vládním nařízení ze dne 13. ledna 1922, č. 6 Sb. z. a n., o placení dávky z majetku některými československými státními papíry,

t. 3700/I. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3823/VI. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o nápadném povýšení odborových přednostů dr. Ladislava Sapary a Huga Kubáta,

t. 3700/II. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3807/II. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

že úředník podmokelské pohraniční policie omezoval osobní svobodu Lotty Fischerové z Podmokel,

t. 3700/V. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/XV. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o duchcovské okresní správní komisi,

t. 3740/VII. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3883/XXII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa,

t. 643. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

obnovena t. 3781/II.

159, 24. X. 1922; 39. VI.

o licenci pro biograf města Podbořan,

t. 3853/XV. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3966/XIX. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o jazykové praxi poštovního šekového úřadu,

t. 3853/XVI. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

o odpovědi (tisk 3794/XIX) na interpelaci (tisk 3519/XXIII) o nezákonném postupu vojenských úřadů při stavbě kasáren,

t. 3853/XVII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4134/XI. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

že prý J. Skorpil byl zavlečen do francouzské cizinecké legie,

t. 3967/I. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4097/VIII. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o nařízení státní statistické rady, aby si obce kupovaly formuláře pro statistické zprávy,

t. 3995/IX. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4391/XII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o jazykové praxi politických úřadů ve styku s obecními úřady,

t. 3995/X. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4249/XVIII. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

že bylo zrušeno usnesení kraslického obecního zastupitelstva, jímž se postavilo proti odsunutí obec. voleb,

t. 3995/XIII. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4231/VII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

že nebyla vyřízena dohlédací stížnost advokáta dr. Waltera Maresche z Ústí nad Labem,

t. 4009/XV. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o jazykové zkoušce poddůstojníků z povolání,

t. 4009/XVII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4254/VI. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabavení němec. časopisů,

t. 4017/VII. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4097/I. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o nezákonném rozkazu okresní politické správy v Teplicích-Šanově, aby byly z knihkupeckých výkladů odstraněny mapy spisu "Náš stát a světový mír" od Hanuše Kuffnera,

t. 4041/III. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4179/XV. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o rozkazích ústecké okres. politické správy pro sbírání darů na stavbu pomníku skladateli státní hymny,

t. 4041/IV. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4179/VII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o vyvěšování obrazu presidenta Masaryka ve školách,

t. 4041/V. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4179/XIV. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o jazykové praxi,

t. 4041/VI. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4250/V. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o postupu kutnohorského krajského soudu stran užívání státního jazyka německými obcemi,

t. 4041/X. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4097/XIV. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

že českolipská okr. politická správa zabavila obecní přirážky,

t. 4041/XXII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4500/III. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o vyhláškách okr. politických správ trutnovské a jilemnické, jimiž se nařizuje vlastníkům živností hostinských a výčepních v soudním okrese maršovském a roketnickém; jakož i v obcích Trutnově, Žacléři, Horním Starém Městě, Mladých Bukách, Poříčí a Königshaně, aby vykonávajíce svoji živnost, užívali českého jazyka,

t. 4044/X.

odpov. t. 4231/XXIII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

že inspektor liberecké státní policie Svoboda dopustil se přestupku shromažďovacího zákona,

t. 4044/XXIII. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4243/IX. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o státní stavební činnosti,

t. 4098/II. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4266/XV. 229, 22. XI. 1923; 435. VIII.

o disciplinárním potrestání poštovního podúředníka Jana Weisgerbera v Mikulášovicích,

t. 4098/VI. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4179/III. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

že český časopis "České Slovo" rozšiřuje nepravdivé zprávy,

t. 4098/XV. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

odpov. t. 4249/XI. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o obecních volbách v Režích, v okrese jesenickém,

t. 4115/I. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4458/XX. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

že český zemský výbor nezákonitě pro vádí jazykový zákon,

t. 4115/XI. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4249/IV. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o jazykové praxi pražského poštovního šekového úřadu a o vyřízení dohlédací stížnosti advokáta dr. Walt. Maresche z Ústí n. L.,

t. 4171/IV. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4746/XV. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

že podbořanská okr. politická správa protizákonně užívá tax,

t. 4233/II. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

odpov. t. 4420/XI. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o nezákonitém postupu teplické okres. politické správy při jmenování správní komise v Košťanech,

t. 4256/VIII. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

o nezákonitém postupu okresní politické správy v Rýmařově na Moravě při výslechu obviněných,

t. 4256/IX. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4593/VI. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o zdánlivém právním nástupnictví bankovního úřadu ministerstva financí do dlužních pohledávek býv. Rakousko-uherské banky,

t. 4274/IX. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4500/I. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o přehmatu teplicko-šanovské okresní po litické správy,

t. 4274/XIV. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

o porušení prováděcího nařízení k zákonu ze dne 11. července 1922, č. 225, a ze dne 26. dubna 1923, č. 87,

t. 4274/XV. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/XIX. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o použití státních peněz povolených na péči o mládež,

t. 4274/XVI. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4639/V. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o vyplácení invalidních pensí pensistům bydlícím v cizině,

t. 4317/III. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4500/II. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

ve věci profesora Th. Wurma,

t. 4317/XV. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4500/XIX. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o změně zákona o dávce z majetku,

t. 4322/IV. 242, 13. XII. 1923; 1500. VIII.

odpov. t. 4420/V. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

že se majetníkům pozemků sousedících s vojenskou střelnicí v Mostu neplatí smluvená náhrada za potíže v hospodaření na těchto polích,

t. 4322/V. 242, 13. XII. 1923; 1500. VIII.

odpov. t. 4500/XX. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

že dvorecký berní úřad svémocně nakládá s obecními přirážkami,

t. 4381/II. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4593/XIV. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o projevech vládního zástupce,

t. 4381/III. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4500/X. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o mnichovské tělocvičné slavnosti,

t. 4443/XII. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4607/XV. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

že moravské okr. politické správy proti zákonně užívají peněžních pokut,

t. 4443/XIII. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4746/IX. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o Bohumilovi Desenském,

t. 4443/XVI. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4639/XIII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o zabavení časopisu "Trautenauer Tagblatt", "Hohenelber Zeitung" a "Braunauer Tagblatt" ze dne 24. ledna 1924,

t. 4462/XIII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

odpov. t. 4639/VII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o složení okresní správní komise v Boru u České Lípy,

t. 4551/II. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4891/IX. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o přejmenování obce Adlerdörfel (Vorličky) v Orličky (Worlička),

t. 4551/III. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4938/XV. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o započtení lombardních zápůjček Rakousko-uherské banky, zaručených válečnými půjčkami,

t. 4592/IX. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4799/VI. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o úmluvách následnických států o likvidaci Rak.-uher. banky,

t. 4592/X. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4902/XI. 297, 11. XI. 1924; 183. X.

že okr. politická správa v České Lípě zabavila obecní přirážky,

t. 4596/VIII. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

o bezpečnostních opatřeních při zájezdu pěvců P. U. Z. "Barden" do Boru u Č. Lípy dne 5. a 6. dubna 1924,

t. 4596/IX. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4902/VIII. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o udělení státního občanství inž. Karlu Gstöttnerovi v Ústí n. L.,

t. 4617/IV. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4844/VII. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o prováděcím nařízení k zákonu ze dne 21. prosince 1923, č. 248 Sb. z. a n., jímž se mění zákon o nemocenském pojištění,

t. 4636/XII. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4808/XVI. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o dovozu soli,

t. 4748/III. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4904/XIV. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

že ministerstvo vnitra odpírá právní pomoc,

t. 4748/IV. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4938/XVI. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

že ministerstvo vnitra nevyřizuje odvolání,

t. 4793/I. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 4938/XIV. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o zabavení č. 143 časopisu "Trautenauer Tagblatt" z 27. června 1924,

t. 4793/II. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 4902/XVI. 297, 11. XI. 1924; 183. X.

o předčasném provedení trestu vězení v policejním řízení,

t. 4824/III. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 4938/IX. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o okr. správních komisích v Duchcově a Postoloprtech,

t. 4892/XI. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5051/VI. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o ustanovení Hanuše Grimma ve státních dílnách pro dřevařský a hračkářský průmysl v Hoře Sv. Kateřiny,

t. 4952/VII. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5037/XVIII. 322, 11. I. 1925; 1096. X.

o hrubých přečinech dozorců vězňů,

t. 5013/X. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5090/XVIII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

že v Teplicích-Šanově byly sňaty státní poštovní schránky na dopisy,

t. 5050/VI. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5134/XXIII. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o poštovním úřadě v Horním Jiřetíně,

t. 5148/V. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o událostech, k nimž došlo dne 2. dubna 1925 při slavnosti 60. narozenin starosty dr. Storcha v Chomutově,

t. 5154/V. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o filmu "Hindenburgův vjezd do Berlína",

t. 5201/I. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o spojitosti mezi ruským zlatým pokladem a legionáři,

t. 5211/IV. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

o úředních opatřeních, která byla učiněna při slavnosti založení zpěváckého spolku "Konkordia" v Hoře Sv. Šebestiána,

t. 5303/IX. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o vyhlašování rozsudků nejvyššího správního soudu,

t. 5303/X. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o zabavení časopisu "Sudetendeutsche Tageszeitung" z 9. září 1925,

t. 5338/V. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

o těžkém porušení ústavně-právně zaručené imunity poslanců J. Mayera a inž. O. Kalliny karlovarskými státními policisty dne 9. srpna 1925,

t. 5338/XXI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

ve věci obce Stvolny.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o vyplacení zadržených požitků setníku hrubého dělostřeleck. pluku čís. 104 Maxu Metzkemu.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o podpoře pro vyhořelou obec Náhlov u Mimoně.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o udělení milosti pro Arnolda Nettla v Liberci.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

o odepření osobního přídavku Aloisu Koszlerovi, minist. radovi na odpočinku.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o započítání celé služební doby vrchnímu kancelář. oficiálu v. v. V. Dobnerovi v Teplé.

34, 16. XII. 1920; 1402. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

o dodávání uhlí ocelářským průmyslovým závodům v Mikulášovicích a okolí.

34, 16. XII. 1920; 1402. II.,

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o žádosti A. Baerana, posluchače právn. fakulty v Praze, o započítání čtvrtého váleč. semestru.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o výnosu železničního dopravního úřadu v Trutnově.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o žádosti spisovatele a finanč. komisaře dr. K. H. Strobla v Perchtolsdorfu u Vídně o povolení, aby mohl odpočivné bráti v cizině.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

zda vydán byl zákaz nositi odznak U. D. C. na Hlučínsku.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o skončení trestního řízení proti býv. rakousko-uhersk. majoru pro justiční službu Simbürgerovi.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o nevyřízené žádosti kapitána Arpáda Bernarta za přeložení do výslužby.

58, 1. III. 1921; 2383. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o žádosti H. Schmidta, nadporučíka v. v., o přiznání státního občanství v R. Č.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o žádosti K. Waltera, vrch. účet. rady v odborném účetním oddělení II. spolkového ministerstva financí ve Vídni za převzetí do čsl. státní služby.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

aby byla opět přijata Anna Mendová, kancelářská oficiantka u živnostenského inspektorátu v Teplicích-Šanově, odkud byla o převratu propuštěna.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

ze vrchní poštovní oficiál Hermann Bittman v Bialé nebyl převzat.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 73, 15. VII. 1921; 514. III.

o zadržení odpočivného četníkům na odpočinku Aloisu Křížovi a Adamu Siwanovi v Písku (v Piosku).

69, 24. VI. 1921; 182, III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

že čsl. úřady ve Cmuntu zabavily částku 1500 Kč.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

že min. nár. obrany odpírá propustiti z vojenské služby účet. četaře Josefa Sedláčka, nyní u pěš. pluku č. 7 v Nitře.

72, 14. VII. 1921; 430. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o náhradě škody a ztracený majetek inž. Otty Maiera ve Frankfurtě n./M.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o žádosti obce Strekenvaldu v okrese chabařovickém, aby. bylo dovoleno převésti elektrickou energii přes zemské hranice.

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

o předpisu daně akciové společnosti pro obchod dřívím v Olomouci.

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

aby se poukázala k výplatě státní subvence pro starokatolickou církev.

98, 24. XI. 1921; 1017. IV.

o definitivním převzetí Karla Baiera, nyní rotmistra čsl. pěš. pluku číslo 46 v Chomutově.

98, 24. XI. 1921; 1017. IV.

že prý se zamýšlí odděliti obce Kuřívody s Horní Krupou od mimoňského okresu.

98, 24. XI. 1921; 1017. IV.

že vrchnímu intendantovi Maximiliánovi Haagenovi v Olomouci, třída Dobrovského č. 2, nebylo poskytnuto odpočivné.

117, 21. XII. 1921; 1909. IV.

že poddůstojník z povolání Frant. Schön byl propuštěn z vojenské služby a zbaven hodnosti.

117, 21. XII. 1921; 1909. IV.

o svolání ankety k poradě o potírání bytové nouze.

117, 21. XII. 1921; 1909. IV.

že byl odveden Alfred Wippler, touto dobou u čs. pěš. pluku čís. 22 v Jičíně.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

ve věci státního občana Františka Arnošta Fritsche, působícího v Janově.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o vyživovacích požitcích Hedviky Kirchmaierové v Chomutově.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o opční žádosti inž. Alfonse Bära v Ústí nad Labem.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

dodatečný, ve věci státního občana Frant. Arnošta Fritsche, působícího v Janově.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o odpočivném četnického strážmistra Fr. Kristena, tou dobou v Enzesfeldu v Dolních Rakousích.

134, 4. IV. 1922; 190. V.

o odbytném poručíka řadové lodi Františka Lechmana.

134, 4. IV. 1922; 190. V.

odpov. 139, 23. V. 1922; 413. V.

jak úřady užívají jazykového zákona.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o výslužném profesora dr. Hueppe.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

o odškodnění Barbory Fickové v Ústí nad Labem.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

o kominické koncesi Leopolda Wildburgera ve Cmuntě.

140, 26. V. 192; 485. V.

odpov. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

o nárocích na plat a požitky paní Anny Schubertové, vdovy po cvičném učiteli Rud. Schubertovi v Chomutově, který se stal ve světové válce nezvěstným.

140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

že u Václava Strassbergra, hostinského a řezníka z Hánu u Duchcova, byla kdysi zabavena lovecká puška.

147, 16. VI. 1922; 980. V.

odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o potrestání Karla Röslera.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

aby byla vyplacena subvence starokatolické církvi.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o náhradě válečných škod, které utrpěl československý státní občan Rudolf Fröml v Nadybách-Wojutyczích u Samboru v Malopolsku.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o úpravě odpočivných platů Leopolda Schliesslinga, bývalého úředníka c. a k. rodinného fondu.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o zrušení tak zvaného nuceného vyplácení poštovních zásilek.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o vyplácení odpočivných platů Josefu Maschovi, kapitánu v z.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o vyplácení odpočivných platů Lauře Neswadbové v Linci.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o udělení státního občanství inž. Karlu Gstöttnerovi v Ústí nad Labem.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

o platových a odpočivných požitcích kapitána v z. Bedřicha Kudielky v Brodě n./S.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o kominické koncesi Leopolda Wildburgera v Cmuntě.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o nezákonném zasáhnutí kaplické okresní politické správy do obecní samosprávy.

204, 226. IV. 1923; 250. VII.

odpov. 227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

o odpočivných platech bývalého c. a k. majora v. v. Josefa Nichta.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o trestním oznámení na Rolfa Fröhlicha a Vojtěcha Heidricha.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

ve věci válečného invalidy Adolfa Ludvíka Ritschela.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o výměně peněz v Českých Velenicích.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o nárocích na náhradu válečných škod čsl. státního občana O. Ch. Retze v Hanoveru.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o žádosti Václava Strassbergera o vrácení zabavené lovecké pušky.

230, 23. XI. 1923; 477. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o vrácení 1270 Kč, jež byly řídícímu učiteli v. v. Fr. Weberovi z Nové Vsi u Teplic-Šanova kdysi zadrženy při okolkování bankovek.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

aby V. Fasselovi ze Štyrského Hradce bylo vydáno vysvědčení o schopnosti k manželství.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

o požitcích válečné vdovy paní A. Baarové, bytem v Ulmu (Würtembersko), příslušné do Kamenné Hory.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

o invalidních požitcích a odbytném Ondřeje Baierle v Teplé.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o nařízení nedělního klidu v obchodech pro město Chomůtov.

270, 6. VI. 1924; 845. IX.

odpov. 293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

o náhradě za věci, které byly vojenskými osobami odňaty Josefu Hammerovi, fiakristovi v Teplicích-Šanově, Horská ul. č. 5.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o odbytném Karla Förstera, příslušného do Selibic u Žatce.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o ustanovení Hanuše Grimma ve státních dílnách pro dřevařský a hračkářský průmysl v Hoře Sv. Kateřiny.

289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

o pensi účetního poručíka Karla Bachmanna nyní v Piliscsabě u Budapešti.

290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o hospodářské usedlosti č. 11 ve Velebudicích u Mostu, patřící oseckému klášteru.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 306, 26. XI. 1924; 613. X.

o výměně peněz v Českých Velenicích.

305, 25. XI. 1924; 537. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o pensijních požitcích zemřelého obvodního lékaře dr. E. Riedla v Terezíně.

311, 10. XII. 1924; 827. X.

o pensijních požitcích po zemřelém obvodním lékaři dr. E. Riedlovi v Terezíně.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

o výplatě pohledávek za bývalým c. a k. rakousko-uherským ministerstvem války ve Vídni.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1324. X.

o odsouzení Marie Novotné z Litomyšle pro zločin podle § 144 tr. z.

328, 12. III. 1925; 1298. X.

o důchodu válečného poškozence O. Wernera z Ústí nad Labem.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 357, 10. VII. 1925; 490. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 306 a přestupek podle §§ 312, 314 tr. z., jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 4. března 1923 v Liberci)

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

kraj. s. v Českých Budějovicích (přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil články v cizozemském časopise "Deutsche akademische Stimmen" z 28. října 1923, vycházejícím v Mnichově)

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

zpr. t. 4728; zprav. dr. Černý;

nevydán 310, 4. XII. 1924; 821-2. X.

kraj. s. v Mostě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem uveřejněným 10. ledna 1925 v časopise "Deutsches Volksblatt")

322, 11. II. 1925; 1096. X.

zpr. t. 5137; zprav. K. Moudrý;

nevydán 356, 9. VII. 1925; 482. XI.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 2 a 3, zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 21. září 1924 v Teplicích-Šanově)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5138; zprav. J. Mach;

nevydán 359, 13. VII. 1925; 529. XI.

okr. s. v Teplicích-Šanově (přečin proti bezpečnosti cti ca dr. Kar. Jindř. Stradal)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

okr. s. v Teplicích-Šanově (přečin bezpečnosti cti ca redaktoři Fietz a Putz)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 resp. přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný článkem uveřejněným v časopisu "Brünner Montagsblatt" ze dne 1. dubna 1925)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5347; zprav. J. Aster;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1531. XI.

Volán k pořádku:

2, 1. VI. 1920; 23. I.

92, 17. XI. 1921; 365. IV.

134, 4. IV. 1922; 202. V.

153, 23. VI. 1922; 1287. V.

161, 26. X. 1922; 187, 188. VI.

162, 27. X. 1922; 331, 332, VI.ISP (příhlásit)