Dominik Leibl

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LEIBL Dominik

VIII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. a zeměd.

Návrhy:

k opatření Stál. výb. N. S. ve smyslu § 54 ústav. list. z 8. X. 1920, Sb. z. a n. č. 586, z 30. X. 1920, t. 1005.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na změnu zák., kterým se mění obecní statek ve kmenové jmění obecní, t. 1043.

35, 17. XII. 1920; 1479. II.

obnoven č. 3492; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na zrušení hospodářských předností a výhod určitých čtvrtí, míst a měst, t. 1044.

35, 17. XII. 1920; 1479. II.

obnoven č. 3491; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na soustavnou podporu drobných rolníků a pachtýřů postižených živelními pohromami, t. 4895.

294, 30. X. 1924; 30. X.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 180.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drobných zemědělských pachtech (zpr. t. 2779), týkající se § 2.

83, 5. VIII. 1921; 1066. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 29.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 11.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1552. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 6.

176, 5. XII. 1922; 1473. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 31.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2017. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 9.

202, 19. IV. 1923; 158. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nakladatelské smlouvě (zpr. t. 4126) k § 30.

208, 8. V. 1923; 309. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 11.

257, 7. IV. 1924; 321. IX.

4 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 4884) k čl. I.-IV.

293, 25. IX. 1924; 2179-80. IX.

24 pozměňov. a 5 doplňov. návrhů k osnově zák. o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 225-232. XI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333) k § 3.

374, 12. X. 1925; 1435. XI.

3 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 1, 3 a 5.

241, 12. XII. 1923; 1382-84. VIII.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 4871) k čl. I.

293, 25. IX. 1924; 2186. IX.

event. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 11.

264, 16. IV. 1924; 682. IX.

Resoluce:

2 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se pozemkové reformy.

28, 1. XII. 1920; 804, 805. II.

k témuž předmětu, týkající se podporování malorolníků a zeměd. dělníků minist. orby.

31, 4. XII. 1920; 1236. II.

ke stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1293. IV.

k dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se předložení závěrečných účtů Nejvyšším účetním kontrolním úřadem za r. 1918 a 1919.

425, 25. I. 1922; 2499. IV.

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se vybudování zemědělského pokračovacího školství a úpravy otázky obecního statku.

175, 29. XI. 1922; 1388. VI.

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. IX. (zpr. t. 4300), týkající se volby správního výboru pozemkového úřadu a podrobení hospodaření pozemkového úřadu kontrole nejvyššího účet. kontrolního úřadu.

235, 29. XI. 1923; 1072. VIII.

k osnově zák. o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174), týkající se novely k zákonu ze 28. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n.

345, 4. VI. 1925; 232. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1132. II. (něm. 1210)

o zaopatření strojených hnojiv pro r. 1921 (zpr. t. 1084).

37, 18. XII. 1920; 1543. II. (něm. 1552)

o vyřízení návrhů ve věci drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 2779).

83, 5. VIII. 1921; 1063. III. (něm. 1138)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2409. IV. (něm. 2445)

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 4204).

217, 28. VI. 1923; 565. VII. (něm. 614)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1037. VIII. (něm. 1085)

o změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 4884).

293, 5. IX. 1924; 2176. IX. (něm. 2208)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

344, 3. VI. 1925; 166. XI. (něm. 181)

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

373, 12. X. 1925; 1389. XI. (něm. 1399)

Interpelace:

o postavení pozemkového úřadu při provádění § 63 zák. z 30. I. 1920, č. 81 Sb. z. a n., o přidělování půdy do zatímního drobného pachtu,

t. 247. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 482. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o vypuknutí slintavky a kulhavky,

t. 406. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 902. 28, 1. XII. 1920; 847. II.

o zneužívání zákona o přeměně obecního statku v obecní kmenové jmění,

t. 431. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 805. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

jak u drobných pěstitelů chmele provádí se zákon o strojeném hnojivu,

t. 1935. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2990. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

o podpoře pastevních družstev velkých sedláků,

t. 3519/XII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3800/XIV. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

že pozemkový úřad, prováděje přídělové řízení zabrané půdy, dopouští se zneužití moci,

t. 5246/IV. 360, 15. VII. 1925; 535. XI.

o agitaci mezi německými dítkami pro českou menšinovou školu v Železné Rudě Městysi,

t. 5301/IV. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Stodech (urážka na cti ve věci Jindřicha Schlaffera)

67, 19. V. 1921; 52. III.

zpr. t. 2595; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 89, 21. X. 1921; 210. IV.ISP (příhlásit)