František Geršl

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GERŠL František

XII. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - stát. zříz. - ústav. práv. - vyšetřov. - zásob a živnost.

Návrhy:

aby byla změněna a doplněna právní ustanovení o přísežné formuli, t. 2435.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

aby ministerstvo spravedlnosti ve shodě s ministerstvem vnitra, obchodu a financí vydalo nařízení o zřízení živnostenského soudu ve Velké Olomouci, t. 2629.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

na doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeob. dani z obratu a z pracovních výkonů, t. 3213.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

o soustředění státních dodávek a prací v ministerstvu obchodu, t. 3659.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o osobních daních přímých (zpr. t. 2647), týkající se doplňku v § 1.

76, 27. VII. 1921; 763. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 15.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 3277 (úprava povinnosti vydati movité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných).

112, 19. XII. 1921; 1722. IV.

živnost. výb. zpr. t. 3450 (schválení obchodní dohody uzavřené mezi R. Č. a král. Španělským v Madridu r. 1921).

134, 4. IV. 1922; 221. V.

živnost. výb. zpr. t. 4020 (změna některých ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu).

196, 8. III. 1923; 2465, 2468. VI.

živnost. výb. zpr. t. 4155 (zákon o označování původu zboží).

225, 13. XI. 1923; 231, 236. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 4346 (obchodní dohoda mezi R. Č. a Spojenými Státy Americkými z 29. X. 1923).

242, 13. XII. 1923; 1490. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 4340 (úprava poměru o státní správy R. Č. k Čsl. akciové společnosti Oderské).

242, 13. XII. 1923; 1495, 1496. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 4931 (zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní).

309, 3. XII. 1924; 810. X.

živnost. výb. zpr. t. 5027 (celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů).

321, 29. I. 1925; 1086. X.

živnost. výb. zpr. t. 5222 (prohlášení sprostředkování za živnost koncesovanou).

351, 1. VII. 1925; 367. XI.

živnost. výb. zpr. t. 4503 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a král. Dánským z 31. I. 1924).

353, 8. VII. 1925; 420. XI.

doslov 355, 9. VII. 1925; 451. XI.

živnost. výb. zpr. t. 4632 (dodatečná dohoda mezi R. Č. a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a čsl. chmele ze 7. XII. 1923).

355, 9. VII. 1925; 452. XI.

živnost. výb. zpr. t. 5240 (dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi R. Č. a U. S. A. z 27. X. 1923).

357, 10. VII. 1925; 495. XI.

živnost. výb. zpr. t. 5242 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a král. Dánským z 18. XII. 1924).

357, 10. VII. 1925; 499. XI.

živnost. výb. zpr. t. 5334 (schválení prozatímní úpravy obchod. styků mezi R. Č. a republ. Tureckou z 6. VIII. 1925).

372, 7. X. 1925; 1352. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. VI. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 660. I.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2216. IV.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 327. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 219. VI.

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1604. VIII.

Interpelace:

o železničním neštěstí na dráze Prostějov-Třebovice,

t. 3909/IV. 178, 12. XII. 1922; 1541. VI.

odpov. t. 3966/XVI. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

Dotazy:

pro zákaz brněnského ředitelství státních drah bráti zavazadla do osob. vlaků na trati Prostějov-Třebovice.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 8. IV.

o nepořádcích u poštovního úřadu v Náměšti u Olomouce.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o liknavém vyřizování agendy stavebních družstev.

124, 24. I. 1922; 2359. IV.

o pomoci postiženým živelní pohromou v politických okresích prostějovském, přerovském, kroměřížském a holešovském.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

ve věci udělení státní subvence v obnosu 250.000 Kč družstvu Jana Paradais a spol. v Hodoníně.

283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

stran nezákonného postupu okr. politické správy v Prostějově a zem. politické správy v Brně ve věci provádění zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 87 Sb. z. a n., o zajišťování bytů pro státní zaměstnance obývané dosud jiným státním zaměstnancem.

299, 17. XI. 1924; 239. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 561. XI.

stran konfiskační praxe stát. zastupitelství a kraj. soudu v Olomouci a okres. pol. správy v Prostějově.

312, 12. XII. 1924; 849. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

stran přídělu daně prostého po případě levnějšího cukru pro krmení včel.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

stran vyřízení memoranda Svazu zemských ústředí spolků včelařských republiky Československé v Praze o příděl daně prostého nebo levnějšího cukru pro krmení včel.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

o otřesené důvěře občanstva k některým soudcům u okres. soudu v Prostějově.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 373, 12. X. 1925; 1366. XI.

stran poměrů u okres. soudu v Prostějově.

372, 7. X. 1925; 1344. XI.ISP (příhlásit)