Bohumír Bradáč

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRADÁČ Bohumír

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - Stál. (náhr.) a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem posl. sněm.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Návrhy:

na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněm. Nár. shrom., t. 661.

46, 11. XI. 1926; 266, III.

aby autonomním usnesením posl. sněmovny byl změněn odst. 1 a 2 § 40 jedn. řádu posl. sněmovny, t. 729.

55, 27. XI. 1926; 1197, III.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v republice Českoslov., t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané podle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k § 2.

71, 30. III. 1927; 444, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 3.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8 a 10.

142, 14. VI. 1928; 30, VI.

9 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o povolení k vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862) k §§ 1 a 2 a k nadpisu zákona.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317).

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr Švehly a dr Engliše ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

aby se hlasování o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo po projednání státního rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

na zvolení V. Votruby, G. Böllmana, G. Scharnagla a Št. Surovjaka pořadateli posl. sněm.

60, 16. XII. 1926; 1571, III.

na volbu kandidátů do terna voleného posl. sněm. podle zákona o ústavním soudě č. 162 z r. 1920.

60, 16. XII. 1926; 1571. III.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) im. výb.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení min. fin. dr Engliše o rozpočtu na r. 1928 byla zahájena rozprava v některé schůzi příští.

102, 25. X. 1927; 53, V.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svato-gotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby osnova zákona o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o zvýšení ceny cukru byla zahájena rozprava ve 158. schůzi.

157, 6. IX. 1928; 52, VI.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o státním rozpočtu na r. 1929 byla sloučena s projednáváním rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

aby o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928 byla ihned zahájena rozprava a aby tato rozprava byla sloučena s rozpravou o osnově stát. rozpočtu.

165, 18. X. 1928; 32, VII.

aby o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády se zahájila rozprava sloučeně s rozpravou o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927.

182, 14. II. 1929; 17, VII.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se předseda vlády dostavil do schůze sněmovny a podal zprávu o výbuchu v Semtíně, jakmile příslušná šetření budou skončena.

197, 3. V. 1929; 38, VIII.

aby se o prohlášení min. předsedy Fr. Udržala o výbuchu v Semtíně v dubnu 1929 zahájila rozprava v příští schůzi.

200, 4. VI. 1929; 20, VIII.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

aby čtyři resoluce připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), týkající se vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977), týkající se doplnění zák. ustanovení.

87, 15. VI. 1927; 1692, IV.

k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), týkající se živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), týkající se zrovnoprávnění absolventů skončivších studia dle starých zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), týkající se novely zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Zpravodajem:

br. výb. zpr. t. 312 (zákon, kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích).

27, 8. VI. 1926; 1357, II.

rozp. výb. zpr. t. 497 (zákon o poskytnutí zápůjčky po případě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi).

39, 24. VI. 1926; 2534, doslov 2537, II.

rozp. výb. zpr. t. 761 (zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy).

58, 15. XII. 1925; 1451, III.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 57, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 47, VII.

o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o současných hospodářských poměrech, t. 592.

42, 14. X. 1926; 19, III.

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

(zodpov. prohláš. náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.)

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Třeboni (přestupek podle § 335, resp. § 431 tr. z.).

165, 18. X. 1928; 7, VII.ISP (příhlásit)