PhDr. Doc. Antonín Uhlíř

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHLÍŘ Antonín, dr.

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. zahr.

Návrhy:

aby se Národní shromáždění usneslo uložiti vládě, by předložila osnovy zákonů o reformě československého školství podle zásad tuto uvedených, t. 6.

6, 21. XII. 1925; 240, I.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na zřízení odborných pokračovacích škol pro mladistvé tovární dělnictvo, zejména textilní, t. 2343.

206, 14. VI. 1929; 46, VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 10.

55, 27. XI. 1926; 1096, III.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 245 (obchodní smlouva mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925)

19, 6. V. 1926; 1105, II.

doslov 20, 7. V. 1926; 1198, II.

zahr. výb. zpr. t. 767 (prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Maďarským, sjednaná v Praze dne 26. VIII. 1926)

61, 15. II. 1927; 1598, doslov 1628, III.

zahr. výb. zpr. t. 859 (Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsané dne 23. X. 1924 v Bernu)

75, 26. IV. 1927; 689, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1125 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927)

95, 7. VII. 1927; 2370, doslov 2402, oprava věcné chyby 2405, IV. zahr. výb. zpr. t. 1849 (III. dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925, podepsaný v Praze dne 9. II. 1928)

184, 26. II. 1929; 7, VII.

doslov 185, 28. II. 1929; 19, VII.

zahr. výb. zpr. t. 1850 (IV. dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. VI. 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. VII. 1928, č. 123 Sb. z.)

184, 26. II. 1929; 7, VII.

doslov 185, 28. II. 1929; 19, VII.

vyjádření o resoluci 186, 1. III. 1929; 37, VII.

zahr. výb. zpr. t. 2042 (doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 1. III. 1924, podepsaný v Praze dne 19. XI. 1928)

192, 20. III. 1929; 12, doslov 25, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2353 (vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní a plavební smlouva sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců v Praze dne 14. XI. 1928)

212, 26. VI. 1929; 6, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 9, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o pomluvách československého státu a jeho zákonodárství, obsažených v článku čsl. ministra spravedlnosti dr Mayr-Hartinga a rozšířených ve světovém tisku v srpnu 1928, t. 1792.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1885.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

aby bylo konečně provedeno nové katastrální měření v Hradci Král., t. 1815/XXI.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2033/X.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o povýšení města Dvora Král. n. L. do skupiny míst B, t. 1815/XXIII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o zřízení okr. politického úřadu v Hořicích v Podkrkonoší, t. 1836/VII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2033/XV.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

zda byl vydán výnos o rozhodnutí Nejv. správ. soudu ze dne 8. XI. 1927, čís. 19.422/27, t. 1847/II.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2095/VIII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o přeřazení Meziměstí s okolními obcemi do vyšší skupiny činovného, t. 1964/XII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

jaké důsledky ve třetím volebním kraji má zákon ze dne 14. VII. 1927 o organisaci politické správy, t. 1964/XXIII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXVII.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o nesrovnalostech, vadách a nedostatcích v železniční dopravě na českém severovýchodě, t. 2254/XVII.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o situaci české školy v Hořejším Starém Městě u Trutnova, t. 2313/XII.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.ISP (příhlásit)