Alois Stenzl

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STENZL Alois

XII. voleb. kraj

DG

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) a živn.

Návrhy:

aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené jazykové ochrany národnost. menšin (t. 128)

13, 11. III. 1926; 634, I.

na novelisaci zákona o dani z vodní síly, t. 230.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

aby byl vydán zákon, jímž se mění §§ 27 a 29 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 240.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na poskytnutí podpory postiženým živelními pohromami, t. 482.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

aby byl vydán zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 738.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

na změnu zákona ze dne 7. II. 1919, č. 76 Sb. z., kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice (Novela k obec. zřízením), t. 1359.

117, 14. XII. 1927; 48, V.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v ČSR, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané podle zák. o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 3.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8 a 10.

142, 14. VI. 1928; 30, VI.

8 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním (t. 1862) k nadpisu zákona a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměňov. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

aby návrh A. Stenzla, dr Spiny, dr Luschky a inž. Junga (t. 240) byl projednán zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř.

40, 24. VI. 1926; 2550, II.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) výb. im.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze dne 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska), byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trest. práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby osnova zákona o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

aby rozprava o prohlášení ministra financí dr Engliše o státním rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním osnovy rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a. ministra národní obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

aby čtyři resoluce připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11, VI. 1926; 1780, II.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), stran zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), stran novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

79, 4. V. 1927; 972, IV.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení ministra financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 45, V.

o zákonu, kterým se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou (t. 2350)

211, 25. VI. 1929; 37, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

o stíhání poválečné lichvy, t. 249/XVIII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 808/XV.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o převzetí agendy Bankovního úřadu Československou Národní bankou a. s., t. 746/VII.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 928/III.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

Žádost ve věcech imunity:

aby podle § 51 jedn. řádu byla udělena důtka O. Horpynkovi za urážlivý výkřik.

60, 16. XII. 1926; 1577, III.

projednávána 61, 15. II. 1927; 1637, III.ISP (příhlásit)