Václav Sladký

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SLADKÝ Václav

XIV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. kult.

Návrhy:

na změnu a doplnění zákona ze dne 20. XII. 1923, č. 252 Sb. z., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. II. 1922, č. 75 Sb. z., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé, t. 261.

20, 7. V. 1926; 1201, II.

aby vláda přeřadila obec Kunčičky u Ostravy do skupiny B činovného, t. 2310.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

Resoluce:

6 resol. k osn. zák. o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334), týkajících se: míst. okr. škol. inspektorů, pomocných škol, cvičných učitelů, živn. pokr. škol, postavení okr. škol. inspektorů a platových nesrovnalostí učitelů občanských škol.

33, 16. VI. 1926; 1860/1, II.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 770, III.

o návrhu B. Bradáče, dr Dolanského, dr Lukavského, R. Mlčocha, dr Luschky, Fr. Windirsche, A. Stenzla, aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25 milionů Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1463)

139, 23. III. 1928; 9, VI.

o zákonu o Národním divadle v Praze (t. 2113)

192, 20. III. 1929; 48, VIII.

Interpelace:

o zvláštních ohledech k vídeňským železobaronům a uhlobaronům při vyměřování daně z příjmů, t. 538/III.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 928/X.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o provádění zákona č. 75/22 Sb. z. a jeho novely, t. 746/XVI.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 944/XVII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o přeřazení města Č. Těšína ze skupiny míst C do B, t. 1480/VII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o definitivní úpravě sociálního pojištění na Hlučínsku, t. 1569/XI.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

odpov. t. 2205/XVIII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o přeřazení města N. Jičína s přilehlými obcemi Šenovem, Žilinou a Loučkou do vyšší skupiny činovného (z C do B), t. 1580/XI.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o konfiskaci "Nového Bezručova Kraje" ze dne 28. IV. 1928, č. 18 o zabavení nápisů na standardách májové manifestace čsl. strany nár. soc. v Opavě, t. 1688/VI.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2095/XI.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

proč železniční správa neuznává za pravoplatné maturitní vysvědčení středoškolských privatistů, t. 1815/XII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/XIX.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o neuvěřitelném případu B. Bučka z Bludovic, t. 1815/XIII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2033/VI.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o rozšíření budovy čsl. státního ústavu pro hluchoněmé v Kremnici, t. 1847/X.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2193/VI.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o ustanovení odborného inspektora pro pedagogický dozor na státních odborných školách pro hluchoněmé a slepé na Slovensku, t. 1847/XI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2178/VII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o přeřazení města Krnova ve Slezsku do skupiny míst B činovného státních zaměstnanců, t. 1964/XVII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o přeřadění obce Janovic u Frýdku na Těšínsku do skupiny míst C činovného státních zaměstnanců, t. 1964/XVIII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XXI.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o přenesení společné pohraniční stanice z Petrovic do Žebrzydovic, t. 1964/XXII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

proč dostávají zaměstnanci čsl. drah německé předpisy z r. 1898, t. 1970/VIII.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

o zařazení města Vítkova (okres Opava) do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 2048/II.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2205/IV.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o vládním nařízení ze dne 2. III. 1929, č. 27 Sb. z., t. 2161/IV.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o přeřazení města Karvinné na Těšínsku do vyšší skupiny míst B činovného, t. 2181/VIII.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o přeřazení města N. Bohumína na Těšínsku do skupiny. míst B činovného státních a veřejných zaměstnanců, t. 2206/II.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

ve věci zadávání trafik na Ostravsku a na Těšínsku.

4, 18. XII. 1925; 98, I.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

zdali jest ministr vnitra ochoten vyhověti požadavkům vrchních strážmistrů čsl. četnictva.

7, 16. II. 1926; 259, I.

o postátnění místní policie v Novém Jičíně.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

ve věci stavby úředních domů ve Slezské Ostravě.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

o přetěžování žactva na občanských školách.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 30, 11. VI. 1926; 1615, II.

o neudržitelných národnostních poměrech na ředitelství a závodech kamenouhelných dolů J. Wilczka ve Sl. Ostravě.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o protičeském režimu ve slezských lázních Karlova Studánka (Karlsbrunn) pod Pradědem.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o nutnosti bezodkladně zahájiti stavbu budovy pro české státní reformní reálné gymnasium v Novém Bohumíně.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

kdy hodlá ministr školství a národní osvěty předložiti k zákonnému projednání osnovu zákona o výchově dítek duševně úchylných.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o dávce z úředních výkonů podle zákona č. 53/1925 Sb. z. pokud se týká podniků veřejno-právních korporací.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o kritickém finančním stavu některých slezských obcí a o jeho sanaci.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o nevhodném a neudržitelném umístění státních poštovních úřadů v Českém Těšíně, Jablunkově a ve Vsetíně na Moravě.

22, 18. V. 1926; 1243, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o neudržitelných národnostních poměrech

v tabákových továrnách v severovýchodní Moravě.

22, 18. V. 1926; 1243, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o zamýšleném přeložení okresních úřadů z Fryštátu do Orlové.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o zřízení okresní sociální pojišťovny také v Bohumíně mimo Fryštát na Těšínsku.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. XI. 1926; 31, III.

o úpravě poměrů živnostenského školství a jeho učitelstva jak literního, tak praktického.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o uzákonění veřejnosti důlních map.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o napravení národnostních poměrů v továrně na vagony v Butovicích (okres Příbor) na Moravě.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o úpravě obecních příjmů obce Podolí, okres Opava ve Slezsku.

24, 27. V. 1926; 1276, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o mimořádné podpoře spolku pro feriální konolie v Moravské Ostravě.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

proč nepřiznáno straně čsl. socialistů členství v okresním silničním výboru a v okresním školním výboru v Novém Jičíně.

26, 1. VI. 1926; 1326, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o úpravě školských poměrů na Hlučínsku v připravovaném školském zákoně.

36, 19. VI. 1926; 2275, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o provokativním chování katolického faráře ve Starém Jičíně v den narozenin presidenta republiky.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

zdali jest ministr spravedlnosti ochoten z důvodů úsporných zrušiti zbytečné okresní soudy v Opavském Slezsku.

44, 19. X. 1926; 79, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1383, III.

o nové praksi při reklamování školních dětí na Moravě.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

jak zabrániti ohromným škodám, způsobeným povodněmi na Těšínsku.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o bezodkladném provedení úpravy směru potoka "Mlýnská Struha", vlévajícího se na Zárubku ve Slezské Ostravě do říčky Lučiny.

44, 19. X. 1926; 80, III.

o novostavbě všeobec. nemocnice v Hranicích nad Bečvou na Moravě.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

o státní podpoře na okresní silnici v soudním okrese vsackém na Moravě.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o protičeském a germanisačním vystupování Kopřivnických závodů v Kopřivnici u Příbora.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o úmyslu zrušiti státní železniční dílny ve stanici Moravská Ostrava-Přívoz.

104, 23. XI. 1927; 7, V.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o přemístění učitelského ústavu z Příbora do Jihlavy.

104, 23. XI. 1927; 7, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o propuštění civilních zaměstnanců ve vojenské akademii v Hranicích na Moravě.

104, 23. XI. 1927; 7, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

o bezpříkladném tiskovém útoku, podniknutém časopisem "Gazetty Kresové" proti básníku Petru Bezručovi.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 6, VI.

o čsl. vyhnancích a plebiscitních uprchlících na Těšínsku.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o úpravě vodních toků na Ostravsku.

123, 24. I. 1928; 3, V.

o zvýšení odměn za vyučování nepovinným předmětům na měšťanských školách o 60%.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o ochraně domácího včelařství.

123, 24. I. 1928; 3, V.

o magistrátu v Opavě a ve Frýdku.

126, 31. I. 1928; 5, V.

odpov. 151, 10. VII. 1928; 6, VI.

o vydání vládního nařízení o popolštěných jménech na Těšínsku.

126, 31. I. 1928; 5, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o zúmyslném a provokativním popolšťování českých evangelíků a. v. na Těšínsku.

126, 31. I. 1928; 5, V.

odpov. 137, 20. III. 1928; 4, VI.

o ponechání stálé vojenské posádky v Bruntále ve Slezsku.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o déle sloužících vojenských gážistech.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o zvýšené vydatné subvenci Masarykovu školnímu fondu na Valašsku v letošním jubilejním roce.

140, 12. VI. 1928; 6, VI.

o nespravedlivé daňové základně drobných zemědělců, vyměřené berní správou ve Vsetíně na Moravě.

140, 12. VI. 1928; 6, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o definitivním vyřešení některých otázek z dob těšínského plebiscitu.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 155, 14. VII. 1928; 4, VI.

o zřízení železniční zastávky v obci Kunčice pod Ondřejníkem.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

o novelisaci zákona č. 608 ze dne 29. X. 1919.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o úpravě starých pohledávek a peněžních závazků československých občanů v Polsku.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o projektovaném zrušení výtopny ve stanici Návsí-Jablunkov na Těšínsku.

140, 12. VI. 1928; 57, VI.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o projektovaném zrušení státní parní pily v Návsí na Těšínsku.

140, 12. VI. 1928; 57, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o sestátnění místních drah Studenko-Štramberské a Štrambersko-Veřovské.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

o velmi nutném urychlení stavby české státní. občanské školy v Jablunkově na Těšínsku.

178, 18. XII. 1928; 3, VII.

ve věci urychlené stavby školní budovy pro českou státní obecnou školu v Životicích u Nového Jičína.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o urychlení stavby nové školní budovy v osadě Paseky, obec Bystřice na Těšínsku.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

o stavbě budovy pro školní exposituru v Návsí "pod Stožkem" v okresu Jablunkov na Těšínsku.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

o mimořádné podpoře Hasičské župní jednotě na Hlučínsku.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o stavbě nové poštovní budovy v Orlové na Těšínsku.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o závadách na poštovním úřadě v Třinci na Těšínsku.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. 6, VIII.

o vadách nádraží v Třinci na Těšínsku.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o omezování a redukci výtopny v Návsí-Jablunkově na Těšínsku.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

o výstavbě nádražní budovy v Orlové na Těšínsku a o úpravě nádraží v této stanici.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

o zrušení železáren ve Fryštátě na Těšínsku.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

o přeložení II./8. pol. praporu z Č. Těšína do Místku.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o chování velitele četnické stanice v Suchdole nad Odrou.

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podvodu podle §§ 197, 200, 201 a), d), 203 tr. z., resp. § 5 tr. z.).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 891; zprav. V. Votruba;

vydán: 65, 17. III. 1927; 175, IV.ISP (příhlásit)