Anton Schäfer

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHÄFER Anton

III. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. in. - kult. - rozp. - soc.-pol. a živn.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 330 Sb. z., o závodních výborech, t. 291.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o ustanovování válečných poškozenců, prominutí přeplatků a zrušení okresních úřadů, t. 551.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na změnu zákona o požitcích válečných poškozenců, t. 556.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na zřízení inspektorátu pro stavební živnosti za účasti dělníků, t. 1831.

169, 24. X. 1928; 107, VII.

na doplnění VI. hlavy. živnostenského řádu a živnostenského zákona pro Slovensko a Podk. Rus, t. 1858.

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

na zvýšení drahotních přídavků válečným poškozencům, t. 2359.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

11 pozměňov., 3 doplňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o silničním fondu (t. 1176) k §§ 1-4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25.

101, 14. VII. 1927; 2639-43, IV.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175) k § 1.

101, 14. VII. 1927; 2682, IV.

48 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 74-109, V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) k §§ 5 a 15.

129, 8. II. 1928; 32-33, V.

1 pozměňov., 1 event. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod vál. poškozenců (t. 1619) k čl. I.

145, 21. VI. 1928; 89, VI.

73 pozměňov., doplňov. a event. návrhů k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

180, 19. XII. 1928; 35-75, VII.

na vrácení imunit. zálež. udělení důtky A. Pohlovi a Th. Hackenbergovi výb. imunit. ke zjištění, zda 48hodinná lhůta podle § 51 jedn. ř. byla dodržena.

56, 9. XII. 1926; 1252, III.

podle § 47 jedn. ř., aby se přes osnovu státního rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) přešlo k pořadu.

106, 25. XI. 1927; 69, V.

Resoluce:

k smlouvě mezi RČS a rep. Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925 (t. 174), stran prodloužení lhůty stanovené pro opční právo.

16, 17. III. 1926; 1006, I.

56 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 110-161, V.

2 resol. k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439), stran předložení zákona o povinném zprostředkování práce a vydání prováděcího nařízení k zákonu.

129, 8. II. 1928; 33, V.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619), stran novelisace zákona o váleč. poškozencích.

145, 21. VI. 1928; 90, VI.

2 resol. k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955), stran úpravy § 27 při reformě všeobecného zákona občanského a vydání zvláštního zákona k vyřízení ustanovení § 194 o státním příspěvku.

180, 19. XII. 1928; 75-76, VII.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních ze dne 23. IV. 1925 (t. 174)

16, 17. III. 1926; 983, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se generální stávkou v Anglii.

19, 6. V. 1926; 1107, II.

o změně §§ 27 a 29 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526).

41, 25. VI. 1926; 2616, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 927, III.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1484, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767)

61, 15. II. 1927; 1611, III.

o státním závěrečném účtu RČS za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

73, 5. IV. 1927; 587, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2564, IV.

o zákonu o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175).

101, 14. VII. 1927; 2680, IV.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení ministra financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 19, V.

o vládním návrhu (t. 1346), jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

117, 14. XII. 1927; 42, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

128, 7. II. 1928; 22, V.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); obírá se současnou politickou situací státu.

140, 12. VI. 1928; 40, VI.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 69, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 3, VI.

o zák. o pensijním pojištění soukromých zaměst. ve vyšších službách (t. 1955)

180, 19. XII. 1928; 12, VII.

Interpelace:

naléhavá, o odvrácení hrozící stávky hornické v hnědouhelném revíru severozápadních Čech, t. 1468.

137, 20. III. 1928; 34, VI.

odpov. t. 1493.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

naléhavá, ve věci pensijního pojištění soukromých zaměstnanců, t. 1582.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1631.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o jmenování do nemocenských pojišťoven, t. 2199.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2290.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

o zabavení plakátů, t. 955/II.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1212/XXVI.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o několikeré konfiskaci časopisu "Der Bund", t. 1254/XII.

114, 6. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1481/XV.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o zamýšleném zrušení odborné tkalcovské školy ve Stárkově, t. 1495/XXII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1587/IV.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o neodkladně nutných regulacích řek ve vých. Čechách, t. 1615/XXII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/III.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

aby učitelům středních škol byla započtena dřívější služební doba z jiného služebního poměru, t. 1643/VIII.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1999/II.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o zabavení časopisu "Der Bund" ze dne 18. VI. 1928, t. 1652/XVI.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1768/XXIII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o krisi ve lnářském průmyslu ve východních Čechách, t. 1713/V.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2182/XVI.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o vrácení podpor vyplacených válečným poškozencům, t. 1890/XVIII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2255/XI.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

jak se nakládá s válečnými poškozenci v cizině, t. 2111/V.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o hrozící reakci ve školství, t. 2313/XXII.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

o novelisaci zákona o válečných poškozencích, t. 2313/XXIV.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.ISP (příhlásit)