Josef Šamalík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAMALÍK Josef

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí vydatné státní podpory a úlev zemědělcům, jimž katastrofálními povodněmi v celé Československé republice zničena byla polní a luční sklizeň, t. 470.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 710.

53, 25. XI. 1926; 842, III.

na neprodlené poskytnutí pomoci obyvatelstvu, poškozenému katastrofálním krupobitím na Boskovicku a Kunštátsku, t. 1095.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v RČS, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro rok 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

na zřízení 19členného výb. br., kult. a zahr., 31členného výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19členného výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr Švehly a min. financí dr Engliše ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153), stran braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1172 (zákon, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z.).

102, 25. X. 1927; 23, doslov 33, V.

zeměd. výb. zpr. t. 2103 (vydání zákona o elektrisačním fondu).

190, 12. III. 1929; 8, doslov 32, VII.

Řeč v rozpravě:

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I.-IV.).

46, 11. XI. 1926; 264, III.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1516, III.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 23, VI.

Interpelace:

stran udělení rychlé a vydatné nouzové podpory pohořelým v Petrovicích, okres Boskovice na Moravě, t. 227/I.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 1003/XXII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o vydatné podpoře požárem postiženým rodinám v Baldovci, okres Prostějov na Moravě, t. 443/VIII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 957/VI.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

že nebyl zrušen příděl zbytkového statku Mistřín degradovanému legionáři Hlobilkovi, t. 538/VIII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 808/I.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o vládním nařízení ze dne 8. X. 1926 o semílání žita, t. 663/IX.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 808/XVI.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o rozdílném placení nápojové dávky z vína a ovocných šťáv ve velkoobchodě a maloobchodě, t. 797/VII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1003/XVIII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o snížení dopravních tarifů při převozu řepy, surového a hotového cukru po drahách čsl., snížení cukerní daně spotřební a obratové a zvýšení celních tarifů cukerních, t. 1163/XIV.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1408/I.

125, 26. I. 1928; 3, V.

Dotazy:

o živelních pohromách v povodí Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

o pozemkové reformě na velkostatku Sokolnice.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 67, III.

o nouzové akci (povodně na Židlochovicku).

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o neodůvodněných předpisech daně z obratu z povoznictví zemědělcům, kteří neprovádí povoznictví jako živnost, nýbrž jako součást svého hospodářství.

44, 19. X. 1926; 79, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o dani z obratu požadované na rolnících z domnělého povoznictví.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o volebním právu do obecních honebních výborů na Moravě.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 76, 29. IV. 1927; 709, IV.

o uznání válečných půjček, náležejících členům rodiny.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o vybudování podjezdu v Rájci na nádraží.

76, 29. IV. 1927; 708, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o rychlé nouzové pomoci obcím a obyvatelům v soudním okresu bystřickém na Moravě.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o rychlé a vydatné státní podpoře a pomoci obcím v okrese boskovickém na Moravě, postiženým živelními pohromami.

91, 28. VI. 1927; 1915, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o poměrech v živnostenské pokračovací škole v Jedovnicích, okres Boskovice na Moravě.

91, 28. VI. 1927; 1915, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

v příčině zdaňování zástupců pojišťoven.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o opravě Mohyly míru a o zřízení sadu u Mohyly na bojišti Slavkovském.

106, 25. XI. 1927; 3, V.

o konfiskaci "Selských Hlasů" a "Malozemědělce".

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 127, 1. II. 1928; 4, V.

o ochraně našeho včelařství.

128, 7. II. 1928; 6, V.

o snížení cukerní daně spotřební a obratové a upravení celních tarifů cukerních.

133, 13. III. 1928; 5, VI.

o nepřístojném jednání dvou státních úředníků na Slovensku oproti Hasičské vzájemné pojišťovně.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o živelních pohromách a podpoře postiženého obyvatelstva v župě brněnské.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o nouzových opatřeních pro zemědělce, postižené katastrofální neúrodou píce.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o nespravedlivě přemrštěných předpisech daně důchodové, daně domovní a výdělkové.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o zřízení podjezdu ve stanici Rájec-Jestřebí na dráze Brno-Č. Třebová.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

o příplatcích na cenu řepy za r. 1928 a 1929.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. 207, 18. VI. 1929; 3, VIII.

ve příčině živelních pohrom v župě brněnské.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem podle zákona č. 124/24 Sb. z.).

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

kraj. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem podle zákona č. 124/24 Sb. z.).

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.ISP (příhlásit)