Luděk Pik

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PIK Luděk

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Návrhy:

na vydání jednotného rybářského zákona pro Československou republiku, t. 1430.

123, 24. I. 1928; 4, V.

aby byl vydán zákon, jímž se zavádí občanská kontrola nad výkonem trestu, t. 1446.

128, 7. II. 1928; 7, V.

aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc pohořelým v obci Věšín u Rožmitálu, t. 1789.

162, 19. IX. 1928; 90, VI.

aby obce Bolevec a Božkov u Plzně zařazeny byly do skupiny míst B činovného, t. 1960.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

aby město Plzeň zařazeno bylo do skupiny míst A činovného, t. 2001.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

aby město Klatovy zařazeno bylo do skupiny míst B činovného, t. 2020.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382) k § 25.

125, 26. I. 1928; 28, V.

Resoluce:

k osn. zák., kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (t. 1416) stran vybudování stát. obytného činžovního domu pro personál nového krajského soudu v Klatovech.

127, 1. II. 1928; 21, V.

k osnově zák. o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) stran úpravy pensí samosprávných pensistů.

131, 10. II. 1928; 29, V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 50, I.

o zákonu o podomním obchodě (t. 148)

13, 11. III. 1926; 605, I.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 175)

15, 16. III. 1926; 910, I.

o úpravě obchodních styků mezi RČS a královstvím Bulharským ze 16. X. 1925 (t. 122); obírá se prohlášením min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1070, II.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž zabývá se prohlášením min. předsedy J. Černého ze dne 7. V. 1925.

20, 7. V. 1926; 1196, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2353, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670),

49, 19. XI. 1926; 396, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767)

61, 15. II. 1927; 1604, III.

o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988)

76, 29. IV. 1927; 744, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1286, IV. 

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102); rozprava podrobná.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 1172)

102, 25. X. 1927; 28, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

123, 24. I. 1928; 10, V.

o zákonu, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (t. 1416)

127, 1. II. 1928; 17, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 26, V.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 49, VI.

o zákonu o směnečném poplatku (t. 1527); obírá se poměry v samosprávě.

139, 23. III. 1928; 35, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze dne 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru; obírá se poměry v samosprávě.

158, 7. IX. 1928; 23, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 80, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 19, VII.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090)

188, 7. III. 1929; 13, VII.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046)

189, 8. III. 1929; 21, VII.

o zákonu o Národním divadle v Praze (t. 2113)

192, 20. III. 1929; 29, VIII.

Věcná poznámka:

k jedn. řádu, v níž protestuje proti použití § 57 j. ř. při hlasování o osnovách stát. zaměstnanecké (t. 333), učitelské (t. 334) a osn. o obecních a obvodních lékařích (t. 335)

34, 17. VI. 1926; 2145, II.

Námitky

proti zařadění zprávy o kongrue (t. 323) na pořad 32. schůze.

31, 12. VI. 1926; 1840, II.

s návrhem na škrtnutí odst. 1 a 2 pořadu 35. schůze.

34, 17. VI. 1926; 2184, II.

Interpelace:

naléhavá, o novelisaci zákona čís. 77/1927 stran nové úpravy finanč. hospodářství svazků územní samosprávy, t. 1958.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

odpov. t. 2006.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

naléhavá, o autobusové dopravě v Plzni, t. 2209.

201, 6. VI. 1929; 52, VIII.

odpov. t. 2288.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

o zastavení přídělu státních stavebních losů na stavby obytných domů pro státní a veřejné zaměstnance, t. 604/IV.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 2193/XII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o srážce nákladního vlaku s nákladním automobilem u Rokycan, t. 955/X.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1197/XV.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o postupu správních úřadů při udělování státní nouzové podpory 700.000 Kč jako pomoci v živelní katastrofě na Sušicku se udavší v r. 1926, t. 955/XV.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1280/I.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o převzetí závazků obcí ke stát. středním ústavům státní správou, t. 1234/I.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1553/II.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

zda bude vydán zákon, jímž se zruší zdanění a zpoplatnění věnování na dobročinné a veřejně prospěšné účely v jubilejním 10. výročí ČSR, t. 1337/V.

120, 17. I. 1928; 8, V.

odpov. t. 2193/XIII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o neúčasti zástupců vlády na jubilejních slavnostech v Rumburku a o jednání státních úřadů proti těmto slavnostem, t. 1688/XVII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2123/VII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o jednacím řádu pro zemská a okresní zastupitelstva, t. 1956/III.

182, 14. II. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o závadách československého rozhlasu, t. 1993/XV.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2205/XVII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

ve věci provedení nutných projektů v Plzni.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o regulaci řeky Mže v Plzni.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o průtazích se zřízením lékárny na Saském Předměstí v Plzni.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 34, 17. VI. 1926; 1987, II.

o epidemickém ztrnutí šíje v kasárnách 35. pěšího pluku v Plzni a o přeložení těchto kasáren z vnitřního města.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.ISP (příhlásit)