Ing. Jaromír Nečas

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEČAS Jaromír, inž.

XXII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. - zeměd. a zdrav.

Návrhy:

ve věci pokračování ve vládní stravovací akci v Podkarpatské Rusi v roce 1926, t. 70.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 290 Sb. z., o zrušení rokoviny a kobliny na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, t. 495.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

na pokračování ve vládní stravovací akci na Podkarpatské Rusi v r. 1926-1927, t. 742.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

na vydání zákona, jímž se vyhlašuje příročí v monstreprocesu komposesorátu bileckého na Podkarpatské Rusi, t. 1618.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě poměrů družstev na Podkarpatské Rusi (t. 510).

41, 25. VI. 1926; 2568, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o udělení státního občanství některým osobám (t. 514), na příp. označení zákona jako ústavního.

41, 25. VI. 1926; 2612, II.

8 pozměň., 2 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o silničním fondu (t. 1176) k §§ 2-4, 7, 9, 11, 17, 25.

101, 14. VII. 1927; 2639-2643, IV.

3 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175) k §§ 1-3, 6.

101, 14. VII. 1927; 2682, IV.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 92-109, V.

16 pozměň., 6 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381) k čl. II, k §§ 1-3, 10, 11, 14, 19, 28, 29, 31, 34, 35, 43, 51, 56, 59, 61, 67, 96 a 105.

119, 16. XII. 1927; 26-7, V.

na konec rozpravy o zákonu o výši daně z cukru (zpr. t. 12).

3, 18. XII. 1925; 81, I.

na vrácení osnovy t. 1896, kterou se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské, výboru dopravnímu k novému projednání a předložení návrhu, k němuž by byla přiložena i smlouva.

189, 8. III. 1929; 12, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o udělení státního občanství některým osobám (t. 514) stran nevypovídání z republiky osob, které uplatnily nárok podle tohoto zákona jim příslušející, až do konečného rozhodnutí.

41, 25. VI. 1926; 2612, II.

k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 22.

55, 27. XI. 1926; 1121, III.

8 resol. k osnově zákona o silničním fondu (t. 1176), stran železničních a autobusových tratí, vybudování 4 magistrál moravsko-slovenských, postátnění silnic, úpravy poplatků pro silniční fond, otázky náhrady obcím za zrušenou dávku z vozidel a náhrady za udržování průjedzních tratí; silniční fond budiž považován za trvale uložitelné jmění a silniční rady buďtež jmenovány též z dělníků a zástupců Ústřední sociální pojišťovny.

101, 14. VII. 1927; 2643, IV.

7 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 143-161, V.

2 resol. k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381), stran zřízení vysoké školy technické na Slovensku a § 42.

119, 16. XII. 1927; 29, V.

k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 111, VII.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1975 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky, podepsaná v Katovicích dne 18. II. 1928, se závěrečným protokolem).

184, 26. II. 1929; 9, VII.

doslov 185, 28. II. 1929; 20, VII.

zahr. výb. zpr. t. 1976 (smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o hraniční Odře, podepsaná v Praze dne 22. III. 1928 se závěrečným protokolem).

184, 26. II. 1929; 9, VII.

doslov 185, 28. II. 1929; 20, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 225, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1726, II.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

86, 14. VI. 1927; 1622, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2554, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167)

101, 14. VII. 1927; 2647, IV.

o zákonu o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175).

101, 14. VII. 1927; 2671, IV.

o zákonu, kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi (t. 1086).

104, 23. XI. 1927; 15, V.

o zákonu o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon) (t. 1353); mluví o přesunu části agendy s ministerstva veřejných prací na ministerstvo zemědělství.

118, 15. XII. 1927; 39, V.

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381).

119, 16. XII. 1927; 19, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 4, VI.

o zákonu o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528); mluví o stavebních neštěstích na pražských stavbách.

142, 14. VI. 1928; 28, VI.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 7, VI.

o zákonu, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (t. 1621); mluví o životních poměrech na Verchovině na Podkarpatské Rusi.

146, 22. VI. 1928; 12, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 23, VI.

o zákonu ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské (t. 1698); mluví o firmě Baťa.

152, 11. VII. 1928; 14, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 42, VII.

o zákonu o cejchování vnitrozemských lodí (t. 1793), v níž jménem klubu soc. dem. poslanců činí prohlášení o politickém významu voleb do zemských zastupitelstev.

176, 13. XII. 1928; 16, VII.

o zákonu o ochraně nájemníků, o stavebním ruchu a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2091, 2092 a 2090).

187, 6. III. 1929; 34, VII.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (t. 2045).

189, 8. III. 1929; 7, VII.

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 2208).

199, 24. V. 1929; 19, VIII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929; mluví o protizákonném vydávání čeledních knížek na Podkarpatské Rusi.

201, 6. VI. 1929; 48, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o porušení práv Podkarpatské Rusi navrhovanou vládní předlohou o reformě správy, t. 856.

79, 4. V. 1927; 1004, IV.

odpov. t. 997. 1005, IV.

naléhavá, o zastavení a omezení stavby železničních tratí na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 934.

79, 4. V. 1927; 1005, IV.

odpov. t. 950. 1005, IV.

naléhavá, o jmenování státní silniční rady, t. 1450.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1466.

130, 9. II. 1928; 66, V.

naléhavá, o monstreprocesu komposesorátu bileckého na Podkarpatské Rusi, t. 1498.

141, 13. VI. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1559.

142, 14. VI. 1928; 5, VI.

naléhavá, o předložení automobilového zákona, t. 1523.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1557.

142, 14. VI. 1928; 5, VI.

naléhavá, o stále se množících úrazech a neštěstích na stavbách a jiných podnicích, t. 1605.

154, 13. VII. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1709.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

naléhavá, o slovenské a podkarpatoruské výhodě, t. 1804.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1945.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

naléhavá, o neštěstí na novostavbě na Poříčí, o jiných opětných stavebních neštěstích a o bezpečnostních opatřeních při provádění novostaveb, t. 1819.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1947.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o konfiskaci soc. demokratického časopisu "Vpered" č. 20 v Užhorodě, t. 1837.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1899.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o předložení automobilového zákona, t. 2028.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

odpov. t. 2114.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

naléhavá, o vládní stravovací akci na Podkarpatské Rusi a podpoře hladovící Verchoviny, t. 2030.

196, 2. V. 1929; 47, VIII.

odpov. t. 2117.

197, 3. V. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o urychleném předložení zákona o stavebním řádu, t. 2031.

196, 2. V. 1929; 47, VIII.

odpov. t. 2115.

197, 3. V. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o potřebě zvýšené kontroly nad hospodařením cizích zahraničních koncesionářů na býv. panství Schönbornově na Podkarpatské Rusi, t. 2032.

196, 2. V. 1929; 47, VIII.

odpov. t. 2203.

197, 3. V. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o naléhavé nutnosti vydati asanační zákon, jímž by se řešil problém pražských kolonistů, t. 2097.

198, 23. V. 1929; 37, VIII.

odpov. t. 2261.

199, 24. V. 1929; 44, VIII.

naléhavá, že se nedodržuje zákon o 8hodinné pracovní době na Podkarpatské Rusi, a o nepokojích z toho v zemi vzniklých, t. 2202.

201, 6. VI. 1929; 52, VIII.

odpov. t. 2283.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá, o předložení automobilového zákona a o nebezpečí, které pro dopravu a bezpečnost vyplývá z nynějšího stavu.

209, 24. VI. 1929; 2, VIII.

o československém rozhlasu, t. 1713/I.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2205/I.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o událostech v Boroňavě u Chustu na Podkarpatské Rusi, t. 1788/VIII.

165, 18. X. 1928; 6, VII.

odpov. t. 1978/XIII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o nemožné lichvě stavebními hmotami, t. 1815/XI.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2123/II.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o vybudování vysoké školy technické na Slovensku, t. 2025/XVI.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2255/XXI.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

stran provádění zákona o pozemkovém katastru, t. 2025/XVII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

ve věci zákona o scelování pozemků, t. 2133/VIII.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o zřízení vodohospodářských fondů, t. 2161/XIV.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o rušení katastrálních úřadů v některých sídlech okresů, t. 2161/XXI.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

ve věci hospodaření se státním lesním majetkem na Podkarpatské Rusi, t. 2181/I.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o ohrožení kukuřičného průmyslu v naší republice, t. 2181/II.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

o podpoře dovozu cizí soli viceguvernérem Podkarpatské Rusi dr Rozsypalem.

11, 25. II. 1926; 473, I.

o zneužití úřední moci při prodeji dobroňského lesa na Podkarpatské Rusi.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o zneužívání úřední moci zemědělského inspektora Jaroslava Koudelky v Beregszászu - Podkarpatská Rus, k účelům politickým.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o četnickém horolezeckém kursu ve Vysokých Tatrách na útraty četnických gážistů b. h. tř.

34, 17. VI. 1926; 1987, II.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o politickém uprchlíkovi Eleku Köblösovi, vězněném v Berehově.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o porušování práv kolonistů, která byla jim zaručena zákonem 224/25.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

že se upírá právo na výchovné podle § 144 platového zákona pro nevlastní děti četnických gážistů.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 138, 22. III. 1928; 5, VI.

o systemisaci státních báňských a hutnických podniků.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o úpravě služebních a hmotných poměrů obecních a obvodních notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 197, 3. V. 1929; 4, VIII.

o nedostatečných budovách školních v Užhorodě a o naléhavé potřebě bezodkladné nápravy.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 207, 18. VI. 1929; 3, VIII.

podle § 70 jedn. ř. o nedošlé odpovědi na dotaz D 924-II stran provádění zákona o kolonistech č. 224/1925.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. předs. posl. sněm.

195, 26. IV. 1929; 26, VIII.ISP (příhlásit)