Josef Náprstek

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1931

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NÁPRSTEK Josef

VI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. - soc.-pol. a živn.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 148 (zákon o podomním obchodě).

13, 11. III. 1926; 599, doslov 624, I.

živn. výb. zpr. t. 404 (změna ustanovení zákona ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a doplňuje živnostenský řád, a živnostenského zákona pro Slovensko a Podkarpatskou Rus ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z.).

38, 23. VI. 1926; 2515, II.

živn. výb. zpr. t. 508 (změna § 151 živn. řádu).

41, 25. VI. 1926; 2563, II.

živn. výb. zpr. t. 931 (zákon o vysvědčeních škol a veřejných orgánů, pokud tato vysvědčení opravňují k úlevám při nastoupení živnosti, nebo jsou součástí průkazu způsobilosti při nastoupení živnosti).

75, 26. IV. 1927; 686, IV.

živn. výb. zpr. t. 1078 (zákon proti nekalé soutěži).

89, 24. VI. 1927; 1789, IV.

doslov 90, 27. VI. 1927; 1845, IV.

vyjádření o resol. 91, 28. VI. 1927; 1990, IV.

živn. výb. zpr. t. 1672 (zákon, jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. V. 1923, č. 128 Sb. z., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. I. 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. z r. 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. II. 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z. z r. 1927).

152, 11. VII. 1928; 7, doslov 11, VI.

živn. výb. zpr. t. 1681 (zákon o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby).

174, 8. XI. 1928; 4, doslov 19, VII.

živn. výb. zpr. t. 1838 (zákon, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností).

175, 9. XI. 1928; 15, doslov 26, VII.

živn. výb. zpr. t. 2045 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské).

189, 8. III. 1929; 5, doslov 14, VII.

živn. výb. zpr. t. 2350 (zákon, kterým se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou).

211, 25. VI. 1929; 36, doslov 44, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu RČS za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

73, 5. IV. 1927; 584, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1264, IV.

Interpelace:

o zabavení duchcovského časopisu "Krušnohorský Obzor", t. 358/X.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

o poměrech u okresní politické správy v Mostě, t. 358/XI.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.ISP (příhlásit)