Rudolf Mlčoch

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MLČOCH Rudolf

XII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. Stál. a zahr.

Jmenován ministrem veřejných prací 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu. ministra 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Návrhy:

na doplnění zákona ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z. (pracovní doba v živnosti pekařské), t. 751.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

aby Odborná škola hostinská v Brně byla postátněna, t. 921.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

na pomoc postiženým živelní katastrofou v Němčicích nad Hanou, t. 1124.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6% půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v ČSR, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona o elektrisačním fondu, t. 1968.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, t. 1969.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na zavedení průkazu způsobilosti pro živnost papučářskou, t. 2056.

187, 6. III. 1929; 38, VII.

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. VII. 1927, č. 112 Sb. z., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou, t. 2098.

189, 8. III. 1929; 27, VII.

na zavedení průkazu způsobilosti pro živnost mlynářskou, t. 2099.

189, 8. III. 1929; 27, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané dle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používání dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 3.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484) k § 39.

136, 16. III. 1928; 65, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528) k §§ 8, 10.

142, 14. VI. 1928; 30, VI.

8 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním (t. 1862) k nadpisu zák. a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316)

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměňov. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) výb. im.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby osnova zákona o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o státním rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

aby čtyři resoluce připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na něž se vztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), stran živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran uvolňování budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), stran zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), stran novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 109, III.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 22, V.

Prohlášení:

jménem živnostensko-obchodnické strany k prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

124, 25. I. 1928; 22, V.

Interpelace:

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

Dotazy:

o družstvu "Nákupna pro poštovní úředníky a zřízence v Čechách", zapsané společenstvo s r. o. se sídlem v Praze-Vinohrady, tř. maršála Foche č. 58.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Olomouci (přestupek § 431 tr. z.).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1306; zprav. dr Halla;

nevydán 131, 10. II. 1928; 48-9, V.ISP (příhlásit)