Luisa Landová-Štychová

Narozena: v roce 1885
Zemřela: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANDOVÁ-ŠTYCHOVÁ Luisa

I B. voleb. kraj.

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byla členem výb. im. - in. - rozp. - soc.-pol. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na novelisaci ustanovení hlavy XVI, I. dílu všeobecného trestního zákona ze dne 27. V. 1852 o vyhnání plodu ze života, jakož i §§ 284-286 z r. 1878; V, t. 535.

43, 15. X. 1926; 39, III.

39 pozměň. a 105 event. návrhů k osnově zákona o celním sazebníku (t. 360) k čl. II.

30, 11. VI. 1926; 1755-62, II.

7 pozměň., 5 doplň. a 4 event. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333).

34, 17. VI. 1926; 2107-22, II.

8 pozměň. a 2 event. návrhy k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334).

34, 17. VI. 1926; 2128-39, II.

1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2140, II.

5 pozměň. návrhů k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2357-58, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373) k § 2.

117, 14. XII. 1927; 27, V.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby před projednáváním celní předlohy (t. 320) dostavil se do sněmovny ministr zdravotnictví.

28, 9. VI. 1926; 1396, II.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran zvýšení daní z předmětů přepychových.

30, 11. VI. 1926; 1781, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran odluky církve od státu.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1521, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2026, II.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednané výměnou not v Angoře dne 11. IV. 1926 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. V. 1926, č. 77 Sb. z. (t. 518); mluví o politických poměrech v Polsku a Rumunsku.

47, 17. XI. 1926; 287, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 70, V.

o zákonu o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373).

117, 14. XII. 1927; 8, V.

o zákonu, jímž se mění některé předpisy o vymáhání a účtování nákladů spojených s trestním řízením při soudech na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 1380); mluví o postavení politických vězňů v republice Československé.

119, 16. XII. 1927; 32, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska); mluví o postavení politických vězňů v Československé republice.

124, 25. I. 1928; 42, V.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); mluví o trestní praksi ve státě.

140, 12. VI. 1928; 45, VI.

o zákonu, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (t. 1621); mluví o životních poměrech na Verchovině na Podkarpatské Rusi.

146, 22. VI. 1928; 5, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 53, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 70, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev); mluví o případu vězněného komunisty Antonína Pinty.

178, 18. XII. 1928; 52, VII.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě RČS s Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976); mluví o fašismu.

184, 26. II. 1929; 26, VII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105); mluví o protifašistickém kongresu v Berlíně v r. 1929.

197, 3. V. 1929; 7, VIII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700); mluví o náboženských poměrech ve státě.

199, 24. V. 1929; 10, VIII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929; mluví o svobodě spolkové a shromažďovací v ČSR.

202, 7. VI. 1929; 27, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o konfiskaci "Rudého Práva" ze dne 4. V. 1927, t. 1194.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1219.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o zabavení neperiodického tiskopisu "Rok práce mezi dětmi", t. 1823.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1900.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

o persekuci dělnických dětí ve školách, t. 358/IX.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 593/II.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o případu prof. Bobka, t. 746/IX.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 957/III.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

o opětném hrubém chování sekčního šéfa Mlčocha, t. 1471/I.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

o bezdůvodném zatýkání a věznění dělníků, přespávajících v noclehárnách, a o křiklavých poměrech u okresního soudu v Karlíně, t. 1652/VIII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1999/XI.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o chystaných dalších zhoršeních nočního klidu práce v pekárnách, t. 2313/V.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydána 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okr. s. v Plzni (přestupek podle § 13 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1394; zprav. V. Košek;

nevydána 151, 10. VII. 1928; 33-34, VI.

Volána k pořádku:

3, 18. XII. 1926; 82, I.

90, 27. VI. 1927; 1851, 1852, IV.



ISP (příhlásit)