Hans Krebs

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREBS Hans

V. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - im. - rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na změnu ustanovení § 82 živn. řádu pro historické země Československé republiky (vyhláška ze dne 16. VIII. 1907, č. 199 ř. z.), t. 990.

76, 29. IV. 1927; 709, IV.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 991.

76, 29. IV. 1927; 709, IV.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 29. II. 1920, č. 123 Sb. z., kterým vydává se řád volení do posl. sněmovny a senátu, t. 1023.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

aby vláda přeřadila město Varnsdorf do skupiny B činovného, t. 2216.

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

aby město Bor u Č. Lípy bylo zařazeno do skupiny B činovného, t. 2280.

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757) k §§ 10 a 20.

57, 10. XII. 1926; 1319, III.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761) k §§ 2 a 4.

58, 15. XII. 1926; 1458, III.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k §§ 2, 9 a 14.

71, 30. III. 1927; 443, 445-6, IV.

13 pozměň. a 5 event. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě I.

82, 10. V. 1927; 1420-35, IV.

3 pozměň. a 3 doplň. návrhy osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) k §§ 2, 3, 5, 6, 9 a 13.

129, 8. II. 1928; 31-2, V.

8 pozměň., 2 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 1-7, 10 a 11.

131, 10. II. 1928; 25-6, V.

39 pozměň., doplň. a event. návrhů k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

180, 19. XII. 1928; 34-75, VII.

aby osnova o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) byla vrácena br. výb.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se mění zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 53 Sb. z., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost (t. 756), aby zákon o dávkách za úřední výkony ve věcech správních pojat byl do znění zákona dávkový řád.

57, 10. XII. 1926; 1319, III.

k osnově zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761), stran jednotné správy státních fondů.

58, 15. XII. 1926; 1458, III.

2 resol. k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), stran umísťování válečných poškozenců a rozšíření zákona na bývalé rak.-uh. certifikatisty.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

2 resol. k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439), stran změny zákonodárství o cizincích a obsazování úřednických míst u zemských ústředních pracovních úřadů.

129, 8. II. 1928; 33, V.

2 resol. k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran zákona o pojištění osob samostatně výdělečně činných a úvěrů řemeslníkům a živnostníkům.

164, 21. IX. 1928; 143-4, VI.

k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955), stran zákona o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců.

180, 19. XII. 1928; 75, VII.

Řeč v rozpravě:

o úmluvě o zahraničním styku mezi RČS a Polskem z 30. V. 1925 (t. 124).

12, 4. III. 1926; 562, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1416, II.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2427, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 106, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednané výměnou not v Angoře dne 11. IV. 1926 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. V. 1926, č. 77 Sb. z. (t. 518).

47, 17. XI. 1926; 290, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

57, 10. XII. 1926; 1317, III.

o úpravě rozpočtu vojen. správy (t. 761)

58, 15. XII. 1926; 1451, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

69, 24. III. 1927; 304, IV.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 818, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1031, IV.

o zákonu o potulných cikánech o podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2661, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2694, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 73, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 15, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

128, 7. II. 1928; 29, V.

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (t. 1596 a 1597); mluví o persekuci Němců ve státě.

151, 10. VII. 1928; 11, VI.

o zákonu o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695).

153, 12. VII. 1928; 10, VI.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1699); mluví o zvýšení ceny cukru.

157, 6. IX. 1928; 26, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. XI. 1928; 3, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845)

173, 7. XI. 1928; 50, V.

o osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955).

179, 19. XII. 1928; 18, VII.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

195, 26. IV. 1929; 4, VIII.

Interpelace:

naléhavá, aby co nejrychleji byly upraveny požitky státních pensistů, t. 947.

81, 6. V. 1927; 1338, IV.

odpov. t. 993.

82, 10. V. 1927; 1557, IV.

naléhavá, o zhoubných povodních v severočeských pohraničních okresech, t. 1200.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1233.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, zda konečně upraveny budou požitky státních pensistů, t. 1236.

118, 15. XII. 1927; 47, V.

odpov. t. 1289.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o sociálním pojištění pro soukromé zaměstnance, t. 1242.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

odpov. t. 1379.

119, 16. XII. 1927; 5, V.

naléhavá, o zákazu, aby nováčci nastupující vojenskou službu používali rychlíků, t. 1811.

178, 18. XII. 1928; 4, VII.

odpov. t. 1895.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

o neslýchaném postupu jihlavské berní správy proti německým lékařům, t. 227/XIII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 773/VI.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

že censura úplně potlačuje publicistické zprávy o zahraničních spolcích, t. 354/V.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 593/VI.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

že Bedřich Schraml ve Volarech a František Reisinger, malíř a natěrač ve Volarech, byli odsouzeni podle § 11 čís. nařízení ze dne 20. IV. 1854, t. 358/XXII.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 568/XIII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

že se prodlévá s úpravou majetkově právních záležitostí při rozloučení obcí Modlany a Nové Modlany v politickém okrese Ústí nad Labem, t. 746/XII.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 928/XVIII.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

že klatovská okresní politická správa potrestala Maxe Röhrla ze Železné Rudy, poněvadž dovolil, aby se na spolkové slavnosti, jak uvádí, nesl spolkový prapor, t. 746/XIII.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 1212/XXIV.

102, 25. X. 1927; 15, V.

aby německy překlad Sbírky zákonů a nařízení byl vydáván včas, t. 746/XIV.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 944/XIII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o přehmatech censurního úřadu při předvádění filmu "Slavnost svazu tělocvičných spolků ve Vídni" v městském biografu v Moravské Třebové, t. 746/XV.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 944/XVIII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o zvláštní činnosti československého konsulátu v Saské Kamenici, t. 776/XII.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 957/XIII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o schválení mzdové úpravy dělnictva čsl. tabákové režie, t. 930/XIII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1020/VIII.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o postupu děčínské okresní politické správy vůči starostenskému úřadu v Podmoklech, t. 930/XIV.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1217/X.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že politickým úředníkům české národnosti v německých jazykových územích byly vyplaceny zvláštní vánoční (novoroční) remunerace, t. 930/XV.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1235/I.

106, 25. XI. 1927; 76, V.

jak státní policie v Ústí n. L. censuruje periodický tiskopis "Der Tag" v Ústí n. L., t. 955/IV.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/II.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že válečný poškozenec Řehoř Günzel byl několikráte odmítnut, když se ucházel o účastenství v trafikách a že se bez důvodu dává přednost jiným uchazečům, t. 979/IV.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/XV.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že se nedbá resolučních návrhů poslanecké sněmovny, týkajících se zákona o válečných poškozencích, t. 1234/XII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

že okresní nemocenská pojišťovna v České Lípě potvrzuje dělnické legitimace německy a jak se k tomu chová přednosta stanice Mašek ve stanici Bor u České Lípy, t. 1234/XIII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1553/XIII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o nepřístojnostech při doručování časopisů, dopisů a balíků. t. 1234/XIV.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1494/VI.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

aby německý překlad Sbírky zákonů a nařízení byl vydáván včas, t. 1234/XV.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/XIII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o neudržitelných poměrech u telefonního úřadu v Ústí n. L., t. 1234/XVI.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/X.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o vypracování návrhu zákona o práci žen před porodem a po něm, t. 1254/XI.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

o konfiskační praksi mosteckého krajského soudu, t. 1299/II.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1494/V.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o zabavení ústeckého periodického tiskopisu "Der Tag" ze dne 3. XI. 1927, t. 1299/XII.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

odpov. t. 1481/XIX.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o libovolném a protizákonném chování prachatické okresní politické správy, t. 1337/II.

120, 17. I. 1928; 8, V.

odpov. t. 1494/XVI.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o zřízení německé vysoké školy obchodní jako národohospodářského oddělení německé vysoké školy technické v Praze, t. 1337/VIII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

že ve městě Nýrsku u Plzně byly sňaty poštovní schránky, t. 1455/III.

131, 10. II. 1928; 53, V.

odpov. t. 1568/V.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o státních výdajích na ruské a ukrajinské uprchlíky v Československé republice, t. 1455/V.

131, 10. II. 1928; 53, V.

odpov. t. 1732/XVI.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o státním občanství československých státních občanů v německé říši, t. 1455/VI.

131, 10. II. 1928; 53, V.

odpov. t. 1732/XIII.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o jízdních řádech čsl. státních drah, vyvěšených v říšskoněmeckých pohraničních stanicích, t. 1455/VII.

131, 10. II. 1928; 53, V.

odpov. t. 1553/VI.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o podpoře v nezaměstnanosti státním občanům československým, pracujícím v cizině, t. 1560/I.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1978/XI.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

aby byl podán návrh zákona o všeobecném pensijním pojištění, t. 1560/II.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 2095/XX.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

o odpovědi na dotaz č. D 826-II o odepřeném plakátování pro schůzi ve Varnsdorfu, t. 1560/XIII.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1768/XV.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o událostech u poštovního úřadu v Teplicích-Šanově při slavnosti narozenin pana presidenta republiky, t. 1569/V.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1887/XVII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o zabavení neperiodického tiskopisu "Pamětní řeč ke dni 4. března", t. 1580/VI.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1732/XIV.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

jak se získávají členové Československého Červeného kříže mezi poštovními úředníky a zaměstnanci, t. 1580/VIII.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1768/XVII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

aby byl konečně podán návrh zákona o podpoře přestárlých, t. 1623/XII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

aby lhůta pro poskytování daňových slev pro novostavby byla prodloužena, t. 1652/XXI.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

o ratifikaci úmluvy o vídeňské poštovní spořitelně ze dne 6. IV. 1922 a dodatečné úmluvy ze dne 23. II. 1925, t. 1713/XVI.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1957/IX.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o prováděcích předpisech o ochraně domácího trhu práce, t. 1688/V.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

o ochraně nároků nezletilých dětí na výživné, t. 1688/XIII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2033/XX.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o ratifikaci mezistátní úmluvy o likvidaci Všeobecného pensijního ústavu pro zaměstnance ve Vídni, t. 1713/XVIII.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2255/XV.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o Státní báňské zkušebně v Mostě, t. 1767/XXI.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 2182/XII.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o zlepšení hmotného postavení soudců, t. 1815/I.

172, 6. XI. 1928; 4, VII.

odpov. t. 2033/IV.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o uzavření dohody mezi Německou říší a Československou republikou o péči o nezaměstnané, t. 1863/IX.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2277/IV.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o vrácení berních přeplatků, t. 1890/II.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2201/VII.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

aby se použilo ustanovení zákona o ochraně domácího trhu práce, t. 1964/XXVII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2255/XII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o vykládání celního sazebníku, pokud jde o knihy v plátně vázané, t. 1970/II.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2201/I.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

jak ústecká státní policie šikanuje národně socialistické hnutí mládeže ve svém obvodu, t. 2048/IV.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o předvádění protiněmeckého štváčského filmu "Poslední naděje" v Praze, t. 2048/VI.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2277/XI.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o praktikách některých obchodů s losy na splátky při prodeji losů, t. 2048/XX.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

jak bují soutěž vojenských hudebních sborů s občanskými, t. 2181/XV.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o jmenování do korporací nemocenských pojišťoven a rozepsání voleb, t. 2206/VI.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

že na trati bývalé ústecko-teplické dráhy osobní vlaky mají nedostatečný počet vozů.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

aby byly rozepsány nové volby pro valnou hromadu okresních nemocenských pokladen.

7, 16. II. 1926; 260, I.

o volbách pro valnou hromadu v okresních nemocenských pokladnách.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 20, 7. V. 1926; 1159, II.

aby v holičských závodech bylo zakázáno kouřiti.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 44, 19. X. 1926; 80, III.

o ústřední bratrské pokladně v Praze.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o osvětlení železniční stanice Bohosudov na trati bývalé Ú. T. D.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o jazykových zkouškách u pražského vrchního zemského soudu.

28, 9. VI. 1926; 1391, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o výměně 2% stofrankových srbských losů z roku 1881.

28, 9. VI. 1926; 1391, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o nehodě při házení ručními granáty na cvičišti u Matejovců.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 45, 20. X. 1926; 159, III.

o censuře filmu tělocvičné slavnosti německého turnéřského svazu ve Vídni, nebo pohrůžce, že bude zakázán.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o výnosu okresní politické správy v České Lípě o ustanovení pořadatelů na veřejných schůzích.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

o rozdělení litoměřické odbočky okresní sociální pojišťovny.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

aby důchodenskému úřadu města Litoměřic bylo vráceno 1.800 Kč.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o pojmenování ulic obce Ústí n. L. v novém vydání tiskopisů poštovního šekového úřadu.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o rozepsání voleb do nemocenských pojišťoven.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

o poškození stanice Střekov tím, že byla zařazena do skupiny míst C.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o opožděné dopravě kabelového telegramu do Spojených Států Severoamerických.

47, 17. XI. 1926; 304, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o poskytnutí 20 % stavebního příspěvku na kanalisaci města Cvikova.

47, 17. XI. 1926; 304, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

aby byla vyřízena žádost města Cvikova podaná zemskému finančnímu ředitelství o opatřeních ke zmírnění finanční nouze města.

47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o zvláštním nakládání šluknovské berní správy s poplatníky.

47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 229, IV.

o nárocích na náhradu bývalého akcesisty Edmunda Petra, nyní v Horní Vsi u Chomutova.

54, 26. XI. 1926; 1009, III.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o výkladu živnostenského řádu.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

aby peníze, placené jako příspěvky na sociální pojištění, byly opět uvedeny do pravidelného peněžního oběhu.

57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o užívání jednojazyčného razítka u poštovního úřadu jako kolkovacího úřadu v Chřibské-Rybništi.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o jazykových zkouškách úředníků a zaměstnanců finančního eráru u zemských finančních ředitelství.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

aby byla provedena úprava mezd dělnictva v československých tabákových továrnách.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 229, IV.

že se telegramy doporučují příliš pozdě.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o neudržitelných poměrech při přechodu přes dráhu blíže strážního domku u Labského mostu ("Ferdinandshöhenstrasse") v Ústí n. L.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o přehmatech strážníka státní policie v Ústí n. L. Grasla při projevech proti jazykovému nařízení dne 28. II. 1926 v Ústí n. L.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

o účincích jazykového nařízení na vedení pozemkových knih.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o zařazení města Varnsdorfu do vyšší skupiny míst.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o zřízení zasilatelského oddělení státních drah.

90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o přecházení hranic při výletech.

90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 10, V.

že ve Varnsdorfu nebylo povoleno vylepiti plakáty, ohlašující schůzi.

90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o vrácení přeplacených daní železničním pensistům.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 7, VI.

o zadání tabáční trafiky v Č. Žlebích v pol. okrese prachatickém.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 135, 15. III. 1928; 3, VI.

o přeložení filiálního poštovního úřadu ze zastávky Litoměřice-město na nákladní nádraží severozápadní dráhy.

120, 17. I. 1928; 6, V.

137, 20. III. 1928; 4, VI.

že dělníku Fr. Arltovi, zámečníku v železárnách Police-Žandov, bytem ve Stvolinkách, byla odňata týdenní dělnická jízdenka.

131, 10. II. 1928; 5, V.

odpov. 148, 26. VI. 1928; 3, VI.

o zřízení čekárny na stanici Úštěk dolní nádraží.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

o trýznění obyvatelstva vrchním strážmistrem Jačkem z četnické stanice v Polepech v okresu litoměřickém.

187, 6. III. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o trýznění dělníka Františka Kriesche, kovodělníka ze železáren v Žandově, bydlícího ve Stvolínkách u Č. Lípy, železničním úředníkem Práškem ze Stvolínek.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jehož se dopustil řečí na schůzích 21. IX. 1924 v Teplicích, 8. XI. 1924 v Mariánských Lázních a 14. XII. 1924 v Plané)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 668; zprav. J. David;

nevydán 57, 10. XII. 1926; 1377, III.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 7. III. 1926 ve Vídni)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 667; zprav. J. David;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 652, IV.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jehož se dopustil výroky na různých schůzích v březnu t. r. v Rakousku)

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

žád. odvolána 89, 24. VI. 1927; 1775, IV.

okr. s. v Děčíně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. ca F. Fister)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

Volán k pořádku:

7, 16. II. 1926; 280, I.

69, 24. III. 1927; 304, IV.ISP (příhlásit)