Jan Koudelka

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOUDELKA Jan

I B. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. im. - rozp. a zeměd.

Návrhy:

na změnu, případné doplnění zákona ze dne 23. IX. 1919, č. 530 Sb. z., o státním příspěvku vyživovacím a zákona ze dne 18. III. 1921, č. 120 Sb. z., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou, t. 206.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

aby byl vydán zákon o ubytování zaměstnanců zeměděl. podniků, t. 257.

20, 7. V. 1926; 1160, II.

o dávce ze zbytkových statků, t. 301.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

na vydání zákona o drobných pachtech, t. 302.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

aby byla bezodkladně poskytnuta pomoc chudým zemědělcům postiženým posledními živelními pohromami a aby energicky a soustavně učiněna byla opatření k zmírnění podobných pohrom v budoucnosti, t. 394.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

jímž se ukládá vládě zakročiti k zmírnění hospodářské tísně vrstev lidových a provedení opatření protidrahotních, t. 617.

44, 19. X. 1926; 125, III.

k provedení opatření na ochranu produkce živočišné a opatření krmiv dobytčích pro drobné a střední zemědělské podniky, t. 1741.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na vydání zákona o přechodném zvýšení ochrany lovné zvěře, t. 2127.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

na provedení všech nutných opatření, aby řádné a definitivní zaknihování půdy přidělené drobným zemědělcům bylo urychleně uskutečněno, t. 2172.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

na vydání zákona o zaopatření zaměstnanců rušených cukrovarů, t. 2173.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. VI a VIII.

30, 11. VI. 1926; 1778, II.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180) k §§ 1-3.

101, 14. VII. 1927; 2703-4, IV.

podle § 23, odst. 6 jedn. řádu, aby t. 206 (o změně, případně doplnění zákona ze dne 23. IX. 1919, č. 530 Sb. z.), o němž in. výb. do 30 dnů nerozhodl, byl z předsednictva přikázán výborům.

20, 7. V. 1926; 1200, II.

na vrácení imunit. věci t. 520 a 523, pokud se týče J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha a E. Šafranko, výboru imunitnímu.

41, 25. VI. 1926; 2658, II.

na vrácení imunit. záležitosti (udělení důtky K. Kreibichovi k návrhu dr Hodži a A. Hlinky) výb. imunit.

56, 9. XII. 1926; 1248, III.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově vnuceného prozatímního pachtu (t. 153), týkající se braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429) stran zdanění budov obývaných kněžstvem a pachtovného z církevního majetku.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

2 resol. k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180), stran nároků dělníků a živnostníků při poskytování náhrad.

101, 14. VII. 1927; 2704, IV.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 888 (im. G. Steinera)

114, 6. XII. 1927; 20, V.

im. výb. zpr. t. 1636 (im. J. Davida)

160, 17. IX. 1928; 17, VI.

Věcná poznámka:

jíž opravuje tvrzení dr Koberga při projednávání imunit 27 poslanců pro výtržnosti při hlasování o clech a kongrue (t. 523), že byl zpravodajem o imunit. věci Baeranově pro vržení smrduté bomby ve sněmovně.

41, 25. VI. 1926; 2657, II.

za rozpravy o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 2208), v níž reaguje na vývody posl. Staňka, týkající se výkladu poselství posl. A. Švehly k agrárnímu sjezdu.

199, 24. V. 1929; 34, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o vypsání voleb delegátů zemědělských rad v Čechách a na Moravě, t. 828.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

odpov. t. 842.

64, 16. III. 1927; 115, IV.

naléhavá, o výrocích min. rady dr Ostrčila k deputaci okresní správní komise kolínské, t. 1878.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 1995.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

naléhavá, o vrácení neprávem předepsaných a zaplacených převodních poplatků a dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí drobnými nabyvateli půdy při pozemkové reformě, t. 2104.

198, 23. V. 1929; 37, VIII.

odpov. t. 2187.

199, 24. V. 1929; 44, VIII.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž zabývá se otázkou zemědělských cel.

19, 6. V. 1926; 1123, II.

o imun. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollárikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, J. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka (t. 520 a 523)

41, 25. VI. 1926; 2638, II.

o návrzích týkajících se živelních pohrom (t. 519 I-IV)

46, 11. XI. 1926; 256, III.

o zákonu, jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti (t. 517); obírá se aférou dr Hodža-Eisler.

56, 9. XII. 1926; 1235, III.

o zákonu o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona (t. 954)

72, 31. III. 1927; 515, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1331, IV.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

87, 15. VI. 1927; 1684, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159)

97, 8. VII. 1927; 2460, IV.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 18, VI.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429)

138, 22. III. 1928; 8, VI.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); protestuje jménem klubu soc. dem. poslanců proti znehodnocování parlamentarismu.

140, 12. VI. 1928; 42, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

150, 28. VI. 1928; 17, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka z 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 33, VI.

o vlád. návrhu zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

163, 20. IX. 1928; 53, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o. finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103)

190, 12. III. 1929; 21, VII.

o zákonu. o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700); mluví o Švehlově poselství k agrárnímu sjezdu.

198, 23. V. 1929; 15, VIII.

Interpelace:

o protizákonné správě nadačního statku Cerhenice, t. 144/VIII.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 562/XI.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o devastaci lesů vůbec a na panství Komorní Hrádek zvláště, t. 663/VIII.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 944/XVI.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o zakročení policie při valné hromadě právnického spolku "Všehrd", t. 746/XI.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 944/VI.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o volbách delegátů zemědělských rad v Čechách a na Moravě, t. 989/XVII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1212/XIX.

102, 25. X. 1927; 15, V.

že státní pozemkový úřad neprávem zadržuje přeplatky drobných nabyvatelů půdy, t. 989/XXII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1212/VI.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o konfiskaci časopisu "Středočeské Hlasy" v Kolíně, t. 1017/III.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/XVIII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

že jest nutno organisovati pomoc zemědělcům postiženým živelními pohromami, t. 1032/IV.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/II.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o stranickém sestavování návrhů na jmenování členů daňových komisí, t. 1234/VI.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1732/XXI.

158, 7. IX. 1928; 5, VI.

o tvoření střeleckých družstev republikánské strany zemědělského lidu, t. 1234/IX.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/I.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o cukrovarském kartelu, t. 1254/IV.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1481/V.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o rušení přídělu půdy Státním pozemkovým úřadem, t. 1254/VI.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

o výhrůžkách předsedy Státního pozemkového úřadu v rozpočtovém výboru senátu vůči členům N. S., t. 1407/X.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o novém zdražení cukru cukrovarským kartelem, t. 1407/XI.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1568/VII.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o subvencích domněle udělených družstvům zemědělských dělníků, t. 1433/VII.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1689/VII.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o přeměně ručních zábran na trati Č. Třebová-Praha a o neblahých následcích s tím souvisících, t. 1471/IX.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1568/II.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o systemisaci zaměstnanců agrárních úřadů na Moravě, t. 1495/XIV.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

o pohromách, jež způsobuje obyvatelstvu v povodí Labe nynější částečná úprava této řeky, t. 1615/III.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

o stranickém jmenování členů daňových komisí, t. 1615/IV.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1887/XI.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o cukerní politice a hrozícím zdražení cukru, t. 1615/V.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 2178/XI.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o pozemkové reformě na nadačním dvoře Cerhenice, patřícím bývalému Tereziánskému ústavu šlechtičen na Hradčanech, t. 1970/XIII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

odpov. t. 2205/III.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o pomalém tempu akce zaknihování drobného přídělu v pozemkové reformě, t. 1970/XIV.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

odpov. t. 2255/VI.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o bezesmluvním stavu v zemědělství a z toho hrozícím nebezpečí pro zemědělskou práci a produkci, t. 1970/XV.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

odpov. t. 2193/XIV.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o provedení zákonů o pozemkové reformě na půdě lesní, t. 1993/I.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

o úpravě požitků okresních cestářů podle poměrů platných pro cestáře státní, t. 1993/XIII.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

o urychleném zaknihování půdy přidělené v pozemkové reformě drobným zemědělcům, t. 1993/XVI.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2255/VI.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o neodůvodněném trestání členů obecního zastupitelstva v Radovesnicích u Kolína okresním úřadem v Kolíně, t. 2122/XIII.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o bezdůvodné konfiskaci časopisu "Volná Myšlenka" v Praze, t. 2161/XXII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

Dotazy:

o pomoci obyvatelstvu obcí polabských, postiženému povodní a o urychlení úpravních prací na Labi.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

o sebevraždě Bedřicha Běliny z Kolína, vojína 1. leteckého pluku v Praze.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o výplatě částek, zadržených při kolkování bankovek.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o žalobách velkostatkářů cizí státní příslušnosti před smíšenými rozhodčími soudy proti pozemkové reformě československé.

83, 11. V. 1927; 1561, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o ochraně zemědělství v obvodu průmyslových závodů Králova Dvora u Berouna.

83, 11. V. 1927; 1561, IV.

odpov. 133, 13. III. 1928; 7, VI.

o domnělé domkářské a malorolnické škole v Kácově n. S.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o rušení přídělu půdy Státním pozemkovým úřadem.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o povolení úředním k mimořádné těžbě lesní na panství vsetínském.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 127, 1. II. 1928; 4, V.

o chatrném a nedůstojném stavu budovy reálného gymnasia v Kolíně.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o vybíjení medvědů ve státních lesích.

192, 20. III. 1929; 6, VIII.

o postupu četnictva z Voděrad, okres Kouřim, proti Jakubu Kubelkovi z Dol. Chvátlin a o četnických domovních prohlídkách.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Kutné Hoře (přečin podle §§ 488, 491 a 493 tr. z.).

102, 25. X. 1927; 18, V.

kraj. s. v Hoře Kutné (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1677; zprav. dr Ravasz;

vydán: 184, 26. II. 1929; 33, VII.

kraj. s. v Hoře. Kutné (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1931; zprav. dr Halla;

nevydán 194, 25. IV. 1929; 45-6, VIII.

Volán k pořádku:

56, 9. XII. 1926; 1237, III.ISP (příhlásit)