Endre Korláth

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KORLÁTH Endre, dr.

XXII. voleb. kraj

LW, mk, MN

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.).

Přestal býti členem klubu LW

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se hospitantem klubu poslanců Maďarské národní strany a Spišské německé strany.

142, 14. VI. 1928; 4, VI.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléhavá interpelace t. 98).

9, 18. II. 1926; 333, I.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2334, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1087, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2162, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 68, V.

Interpelace:

naléhavá, o vládním nařízení stran veležupy, která má dnem 1. VII. 1926 býti zřízena v Podkarpatské Rusi, t. 419.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 562/VI.

43, 15. X. 1926; 35, III.

ve věci živnostenského společenstva města Užhorodu, t. 181/XX.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 576/XIV.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o nesprávném odcizení čtyř knih Komenského funkcionáři České akademie věd a umění v Praze ve prospěch národního jmění českého a kde jde tedy o národní čest, t. 181/XXV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 309/VIII.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o zrušení zastupitelského sboru obce Berehova, t. 215/III.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 593/XI.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o neudržitelných poměrech v rekvirování bytů v Užhorodě, t. 215/IV.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 564/IV.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o poskytování stálého daňového zproštění inundačnímu obvodu močálu Szerně, t. 215/V.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 576/IV.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o bezdůvodném šikanování křesťansko-sociální strany v Podkarpatské Rusi, t. 215/VI.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 697/VII.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

o vystavění spojovací cesty mezi obcemi Akli, Nevetlenfalu, Selešďula, Batar, Guďa v Podkarpatské Rusi, t. 215/XIII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 697/VI.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

o berních křivdách, páchaných na obyvatelstvu obcí Akli, Nevetlenfalu, Selešďula, Batar, Guďa, Fertešalmas a Velká Palata v Podkarpatské Rusi, dále o povolení dodatečných přihlášek jich cenin, t. 215/XIV.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 803/VIII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o odstranění maďarského jazyka z obecné reformované školy v Michalovcích, t. 351/X.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 803/XIV.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o požitcích vdov a sirotků po církevních učitelích, t. 358/XXV.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 576/XVI.

44, 19. X. 1926; 125, III.

aby byla rychle provedena regulace horního toku Tisy, t. 443/I.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 957/XIX.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

aby bylo postaráno o práci pro obyvatele obcí Dolná, Horná, Stredná Apša, Biela Církev, Selo Solotvina atd., t. 443/IX.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 576/XVIII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o neodůvodněném sužování "Sklenárny ve Ferenczvölgyi akc. spol." (v obvodě obce Tiačeva), o nespravedlivém vyměnění jejího základního kapitálu a o nepovolení claprostého dovozu jejích výrobků, t. 575/I.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 944/XV.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o hrazení škod způsobených vpádem Rumunů r. 1919, t. 575/IV.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 803/XIII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o liknavém poukazování požitků invalidům, t. 575/V.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 808/XX.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o propuštění 62 zaměstnanců "Hospodářské dráhy v Boršavě", t. 575/VI.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 803/IX.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

ve věci Andreje Polláka, železničního výhybkáře v Užhorodě, propuštěného bez pense, t. 604/XIII.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 928/VI.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o výměně peněz v Marmaroš. Solotvině, t. 1815/V.

172, 6. XI. 1928; 4, VII.

odpov. t. 2178/III.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o censurování "Határszéli Ujszág-u", t. 2206/XXI.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

o zbudování nákladné stanice v obci Nevetlenfalu.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o odvodnění obcí Nevetlenfalu, Akli, Batár a Csepe.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o pensijních požitcích Karla Majora, pensionovaného strážníka trati v Tiačevě.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o poukázání požitků Juliu Szászovi, poštovnímu úředníku na odpočinku.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o bezdůvodném pensionování vrchního inženýra Ludvíka Figuliho, 2 lesních úředníků a 14 lesních podúředníků, zaměstnanců lesní správy v Tiačevě.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o zamýšleném zrušení sídla okresu ve Velkém Sevljuši.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o přídělu půdy v Nižním Koropci (Podkarpatská Rus).

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o vystavění mostu ve Vyškově.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o znovupřijetí pensionované státní učitelky vdovy Gabriely Seressové, rozené Vodicskové.

73, 5. IV. 1927; 555, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o pensionování státních zaměstnanců, odvěkých obyvatelů marmarošských.

73, 5. IV. 1927; 555, IV.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

aby platy učitelům církevním vyplácené byly ve stejné výši jako učitelům státním.

73, 5. IV. 1927; 556, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o poukázání požitků župním a notářským pensistům v Podkarpatské Rusi.

73, 5. IV. 1927; 556, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o pensi Gabriela Baya, bývalého starosty v Beregsáse.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o pozbytí platnosti zákonů čís. 68/1922 a 309/1924 vynesených jen pro Podkarpatskou Rus, resp. ve. věci restaurace právního pořádku.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

že poštovní ředitelství v Užhorodě nepřihlédá vůbec k zájmům obyvatelstva mateřského jazyka maďarského.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 54, V.

o propuštění ze služby bývalého nosiče státních drah Alexandra Osuhy v Malém Téglaši.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o útoku okresního soudce Štolla proti Jurajovi Koflanovicsovi ve Vel. Sevljuši.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 151, 10. VII. 1928; 6, VI.

o propuštění Anny Weinertové, rozené Kallósové, pěstounky v Terešvě.

126, 31. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o restaurování kostela ve Vel. Zálužicích.

126, 31. I. 1928; 5, V.

o rozdělení státního lesa v obvodu obce Dlhé Pole (Unghosszúmezö).

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o regulaci řeky Batára.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o poukázání pense Zoltánovi Fékezházymu.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

ve věci pastvin obce Vel. Gejovce (okres Užhorod) a o pozemkové reformě tam vykonané.

196, 2. V. 1929; 4, VIII.

ve věci cestovního pasu Etelky Siposové, bytem v Užhorodě.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stolice v Chustu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 23. VII. 1925 v Tiačevě).

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 381; zprav. dr Ravasz;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1662-3, III.

okres. s. v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr Paulík).

21, 18. V. 1926; 1224, II.

zpr. t. 1934; zprav. V. Votruba;

vydán: 194, 25. IV. 1929; 47, VIII.

adv. komora v Turč. Sv. Martině (provinění kvalifikované podle § 68 a), § 69 c) zák. čl. XXXIV z r. 1874).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 819; zprav. dr Ravasz;

vydán: 104, 23. XI. 1927; 35-6, V.

okres. s. v Berehově (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

70, 29. III. 1927; 342, IV.

zpr. t. 1987; zprav. Al. Beneš;

nevydán 197, 3. V. 1929; 33-4, VIII.

okres. s. v Berehově (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 24 zák. čl. XLI z r. 1914).

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

kraj. s. v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

213, 27. VI. 1929; 8, VIII.ISP (příhlásit)