Ing. Rudolf Jung

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JUNG Rudolf, inž.

XIV. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - im. - rozp. - soc.-pol. a vyšetř.

Návrhy:

aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené jazykové ochrany národnostních menšin, t. 128.

13, 11. III. 1926; 634, I.

o užívání dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 940.

67, 22. III. 1927; 220, IV.

na změnu zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 1418.

125, 26. I. 1928; 5, V.

na zrovnoprávnění odpočivných platů všech státních a veřejných zaměstnanců a učitelů a zaopatřovacích platů pozůstalých po nich, t. 2088.

190, 12. III. 1929; 33, VII.

jímž se mění zákony o služebních poměrech úředníků a zaměstnanců ustanovených při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 2166.

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) k § 1.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

19 pozměň., 1 doplň. a 3 event. návrhy k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2217-2248, IV.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1102).

93, 1. VII. 1927; 2256-2262, IV.

33 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 78-109, V.

34 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 91-143, VI.

7 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 68-81, VII.

aby volby výborů se konaly podle zásady poměrného zastoupení.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

Resoluce:

7 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 16.

55, 27. XI. 1926; 1115-6, III.

81 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 110-161, V.

42 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 83-122, VII.

Řeč v rozpravě:

o odůvodnění pilnosti projednání osnovy zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády (t. 3)

16, 17. III. 1926; 1024, I.

o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923 (t. 287).

25, 28. V. 1926; 1296, II.

o imun. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, C. Hrušky, G. Kollarikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, J. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka (t. 520 a 523)

41, 25. VI. 1926; 2651, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

43, 15. X. 1926; 52, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767).

61, 15. II. 1927; 1619, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

68, 23. III. 1927; 259, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102)

91, 28. VI. 1927; 1915, IV.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549), připojuje jménem němec. nár. soc. strany prohlášení o stanovisku k projednávané změně zákona o sociálním pojištění.

140, 12. VI. 1928; 20, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

148, 26. VI. 1928; 36, VI.

o témž předmětu (t. 1644)

150, 28. VI. 1928; 51, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. finanční, o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 52, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev)

178, 18. XII. 1928; 45, VII.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 17, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 27, VIII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189)

205, 13. VI. 1929; 18, VIII.

Věcná poznámka:

jíž odpovídá na vývody Fr. Buřívala o jazykové praksi na býv. rakouských železnicích za rozpravy o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

15, 16. III. 1926; 881, I.

Interpelace:

naléhavá, o neodůvodněném a svévolném zdražení cukru československým cukerním kartelem, t. 1755.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

zodpověděna prohlášením náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

naléhavá, o mimořádných opatřeních ke zmírnění katastrofálních následků nynější zimy, t. 2018.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

odpov. t. 2191.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o zabavení periodického tiskopisu, t. 144/XVII.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 568/II.

43, 15. X. 1926; 37, III.

aby bylo zakázáno košerování zvířat, t. 227/XI.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 564/XXV.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o pronájmu zbytkového statku Knížecí dvůr městu Opavě, t. 229/XVI.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 442/XXVIII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

o agitaci četníků pro české menšinové školy, t. 249/X.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 957/XXIII.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o domovních prohlídkách u příslušníků německé národně socialistické strany dělnické. t. 249/XVII.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 835/IV.

63, 15. III. 1927; 14, VI.

o zamýšleném zvýšení cen za osobní dopravu, t. 285/XV.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 576/IX.

44, 19. X. 1926; 125, III.

že se zneužívá zákona na ochranu republiky, t. 528/III.

43, 15. X. 1926; 35, III.

odpov. t. 808/XI.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

aby ještě v podzimním zasedání poslanecké sněmovny podala vláda návrh nového pensijního zákona, t. 776/XIII.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1217/XVII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o obchodu politických stran s dovozními listinami na polské uhlí, t. 930/XI.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

o censurní praksi policejního ředitelství v Ústí n. L. a státního zastupitelství v Litoměřicích, pokud jde o časopis "Tag" ze dne 8. II. 1927, t. 979/VII.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/III.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o poštovních úřednících, kteří konají službu na těšínském plebiscitním území, t. 1017/XVII.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

odpov. t. 1217/I.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o průkazu stát. občanství zaměstnanců košicko-bohumínské dráhy, t. 1017/XX.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

odpov. t. 1235/II.

106, 25. XI. 1927; 76, V.

o škodách způsobených mrazy na jižní Moravě, t. 1032/XIII.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/V.

120, 17. I. 1928; 10, V.

aby se s déle sloužícími poddůstojníky bývalého rakousko-uherského mocnářství nakládalo podle zákona č. 54 Sb. z., t. 1032/XVIII.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1235/XIII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o postupu opavského státního zastupitelství, t. 1032/XX.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1217/XIX.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že hlučínská okr. politická správa nešetří obecní pravomoci, t. 1205/XIII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/XV.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o škodlivé cenové politice papírnického kartelu v Československu, t. 1407/II.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1494/XVIII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o československých dodávkách zbraní a střeliva k rozdmychování občanské války v Číně, t. 1407/XVI.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1689/XVIII.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o postupu magistrátu hlav. města Prahy proti Němcům, t. 1495/XVII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1689/XVII.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

aby byly napraveny nešvary při předpisování a vybírání stát. daní, t. 1495/XIX.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1732/XI.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o podpoře slepců, t. 1495/XX.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 2277/X.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

aby v novém návrhu trestního zákona bylo zajištěno, že uložené peněžní tresty připadnou chudinskému fondu obcí, t. 1554/VIII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1768/XXV.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o novelování zákona o vojenském ubytování, t. 1554/X.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1887/XVIII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o pokynech, které vydaly okresní politické správy, aby obce, které jsou povinny podle čl. 81, odst. 2 resp. 3 jazykového nařízení vydávati obecní vyhlášky dvoujazyčně, sestavovaly obecní rozpočty dvoujazyčně, t. 1554/XII.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1887/XIX.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

že místoguvernér Rozsypal vyplatil peníze na volby "Hospodářské straně židovské" a prominul 28.000 Kč na rozmnožení kandidátních listin, t. 1560/XII.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

o předpisování daně obratové a daně výdělkové obch. zástupcům, t. 1615/XIX.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1887/XXI.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o novelování zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o obec. financích, t. 1623/IV.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2123/X.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o prováděcím nařízení k zákonu č. 39/1928 Sb. z., o ochraně domácího trhu práce, t. 1623/V.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

o snížení sazeb pro osobní a časové lístky cestujících z povolání, t. 1623/VII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1892/XVII.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o odnětí podpor poskytovaných okresy hasičským sborům, t. 1623/XIII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1957/X.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o zabavení periodického tiskopisu "Volk und Gemeinde", t. 1623/XXII.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1768/XXI.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o zabavení periodického tiskopisu "Neue Zeit", t. 1643/III.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1768/XXII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o zabavení čísla 85 periodického tiskopisu "Der Tag" v Ústí n. L., t. 1643/IV.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1892/I.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o zabrání budovy pražského soukromého ústavu pro hluchoněmé na Smíchově, t. 1652/XV.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

o vysokém procentu onemocnění a sebevražd vojínů ve vojsku, t. 1652/XVIII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 2033/XVI.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o otevření české menšinové školy v Bravanticích u Bílovce a o zabavení tělocvičny tamnější německé obecné školy pro tuto menšinovou školu, t. 1815/II.

172, 6. XI. 1928; 4, VII.

odpov. t. 2205/XX.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

že se pomýšlí spojiti Slezský pozemkový a komunální úvěrní ústav v Opavě se zemskými hypotečními ústavy na Moravě, t. 1815/III.

172, 6. XI. 1928; 4, VII.

odpov. t. 2182/I.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

aby bylo zachováno opavské slezské finanční ředitelství, t. 1815/IV.

172, 6. XI. 1928; 4, VII.

o neslýchané školské ostudě ve Frýdku, t. 1863/II.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

o styku dělnické úrazové pojišťovny pro Čechy s německými nemocenskými pojišťovnami, t. 1863/IV.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

o jednojazyčných českých nápisech na opavských nádražích, t. 1863/V.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

o vydávání dvoujazyčných nákladních listů, t. 1863/XI.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

o katastrofální nouzi obcí a okresů, t. 1890/I.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2255/XVI.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o stavbě dráhy z Rýmařova do Hrabišína a o zřízení spojovací dráhy z Vojnovic do Litultovic nebo Jakartovic (dráha údolí Moravice), t. 1970/I.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2255/XIX.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o neuvěřitelných věcech, které se dějí v opavském ústavu pro nervově choré, t. 1970/III.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

o nesnázích, které se dělají Němcům při dosažení práva státního občanství, t. 1970/XVIII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o státní podpoře dělníkům východočeského lnářského průmyslu, zvláště v kraji broumovsko-aderšbachském, mimořádně postiženým nezaměstnaností, t. 2048/V.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2252/XIII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o přeložení archivu katastrálních map z Opavy do Brna, t. 2111/III.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2201/II.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o zabavení článku v periodickém tiskopisu "Deutsche Post" v Opavě a "Der Tag" v Ústí n. L., t. 2111/IX.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2201/XIII.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

že tělocvična německé školy v Bravanticích u Bílovce byla zabrána pro nově zřízenou českou menšinovou školu, t. 2122/IV.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o zákazu slavnosti na paměť březnových padlých, t. 2122/VI.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o úplném zhroucení organisace a dopravy na státních drahách, t. 2122/VIII.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o velké zpronevěře u brněnského ředitelství státních drah, t. 2122/IX.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o přiznání výchovného vysloužilým dělnicím tabákových továren, t. 2122/XI.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2255/IX.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o přeřazení města Vítkova do skupiny míst B, t. 2122/XII.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o zařazení města Krnova do třídy B činovného podle zákonů č. 103 a 104 z r. 1926, t. 2161/XVI.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o státních pensistech, t. 2181/XVII.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

o přeřazení města N. Bohumína z místní skupiny C do místní skupiny B podle § 12 platového zákona z r. 1926, č. 103 nebo 104 Sb. z., t. 2254/XV.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o článku Státního pozemkového úřadu nesouhlasícím s pravdou, t. 2278/XIII.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

že min. veřejných prací nedbá rozhodnutí nejvyššího správního soudu, t. 2278/XV.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o vlivu nedostatečné znalosti služební řeči na kvalifikaci, t. 2278/XIX.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

o jednostranném protežování vládní strany při obsazování mandátů komorní rady, t. 2278/XX.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

aby byla poskytnuta rychlá pomoc severomoravským a slezským krajům postiženým v poslední době těžkými živelními pohromami, t. 2313/XXI.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Dotazy:

že u dělostřeleckého pluku č. 8 v Hradci vypukla spála pro bídné ubytovací poměry.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o výpovědi dané železničářům přeloženým do výslužby, bydlícím v naturálních bytech v Moravské Ostravě.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o provedení restrikce železničních zaměstnanců.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1383, III.

že přídělový komisař Státního pozemkového úřadu v Opavě nedbá ustanovení jazykového nařízení.

27, 8. VI. 1926; 1353, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o rozhodnutí pozemkového úřadu.

41, 25. VI. 1926; 2561, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

jak úřadují některé poštovní úřady na Moravě a ve Slezsku.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o úřadování u železničního provozního úřadu v Krnově.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 64, 16, III. 1927; 75, IV.

o nápisech na bohumínském nádraží.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o úřadování Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

že u dělostřeleckého pluku č. 8 v Hradci u Opavy vypukl břišní tyfus pro špatné ubytování.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 389, IV.

že se pomýšlí na zvýšení poplatků za cestovní pasy.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o vydání zatýkacího rozkazu na předsedu německého studentstva.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o jednojazyčném českém. razítku opavského policejního ředitelství.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

že opavská okresní nemocenská pojišťovna užívá čistě českých složenek.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

o poměrech v krnovské okresní sociální pojišťovně.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

že Státní pozemkový úřad nedbá ustanovení jazykového nařízení.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o zneužití zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o poškození železničního dělníka.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

že se stále ještě neustavilo opavské obecní zastupitelstvo.

58, 15. XII. 1926; 1434, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

že se na opavských středních školách neobsazují místa ředitelská.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o neudržitelných poměrech v daňovém oddělení pensijní likvidatury státních drah.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

že dva osobní vlaky nezastavují ve stanicích Opava-západní nádraží a Cvilín.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o zamýšleném zrušení okresní sociální pojišťovny v Novém Bohumíně.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o úřadování celního úřadu v Novém Bohumíně.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o neudržitelných poměrech v železniční stanici Malá Morávka.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o přeřazení obce Janova ve Slezsku ze IV. skupiny míst do III.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o rozdělení půdy z Lichtensteinova velkostatku v Moravské Třebové.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o stavu vozidel na trati Nymburk-Mladá Boleslav-Ebersbach v Sasku.

87, 15. VI. 1927; 1673, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o jednostranném podporování českých národních snah opavskými železničními dopravními úřady.

87, 15. VI. 1927; 1673, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o poměrech na zastávce jakubčovické na trati Suchdol-Budišov.

129, 8. II. 1928; 5, V.

odpov. 138, 22. III. 1928; 5, VI.

o zákazu vydaném frýštátskou okresní politickou správou.

129, 8. II. 1928; 5, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o neudržitelných poměrech při pohřbívání v Č. Těšíně.

129, 8. II. 1928; 5, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

o sebevraždě vojína Oty Langra, od dělostřeleckého pluku č. 8.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o byzantinismu pěstovaném na středních školách.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o české národní osobní politice Národní jednoty v Kopřivnických závodech "Tatra".

182, 14. II. 1929; 4, VII.

aby evidenčnímu kapitánu v. v. Ant. Weidelhoferovi z Opavy bylo vráceno 4170.44 Kč na základě propočítání služební doby.

182, 14. II. 1929; 4, VII.

odpov. 192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o přiznání příspěvku na vychování nezletilého syna paní Gisele Anderlové, dříve provdané Neugebauerové v Lanškrouně.

188, 7. III. 1929; 5, VII.

že vrchnímu oficiálovi čsl. státních drah v. v. Richardu Kaindelovi z Nov. Bohumína bylo odepřeno přiznání státního občanství.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o předpisu a vybírání vojenské taxy (taxy jako náhrady za službu).

198, 23. V. 1929; 5, VIII.

aby bylo ulehčeno vydávání cestovních pasů.

198, 23. V. 1929; 5, VIII.

že hlučínské okresní zastupitelstvo poškozuje Němce.

207, 18. VI. 1929; 3, VIII.

o jednání okresního hejtmana v Bílovci se stranami.

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 17, č. 1 a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzích dne 8. III. 1925 a 9. III. 1925 ve Vídni).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 349; zprav. V. Votruba;

vydán: 48, 18. XI. 1926; 334, III.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 14, č. 5 a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný výroky na schůzi dne 2. I. 1925 v Brně).

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 273; zprav. K. Riedl;

nevydán 26, 1. VI. 1926; 1337, II.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

7, 16. II. 1926; 272, 273, 280, 284, I.

16, 17. III. 1926; 1027, I.ISP (příhlásit)