Václav Johanis

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOHANIS Václav

I A. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. doprav. - im. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o zaopatření osob, překročivších 65. rok svého věku, t. 616.

44, 19. X. 1926; 125, III.

aby byly i nadále vypláceny drahotní přídavky provisionistům, vdovám a sirotkům po hornících, kteří byli zaměstnáni na státních dolech a hutích, t. 609.

45, 20. X. 1926; 222, III.

aby byla bezodkladně poskytnuta státní pomoc obětem živelní pohromy v okresích příbramském a dobříšském, t. 1057.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí nouzové podpory obcím, postiženým živelními pohromami v okresech příbramském a hořovickém, t. 1616.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

aby vláda československá předložila k ratifikaci úmluvy o nemocenském pojištění, usnesené na posledním X. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1927 v Ženevě, t. 1661.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

na poskytnutí nouzové podpory obcím v okrese hořovickém, postiženým živelními pohromami, t. 1690.

151, 10. VII. 1928; 36, VI.

na poskytnutí nouzové podpory obcím v okrese příbramském, postižením živelními pohromami, t. 2366.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670), skup. I., kapit. 17.

55, 27. XI. 1926; 1099-1100, III.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon z 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757) k § 4.

57, 10. XII. 1926; 1320, III.

pozměň. a doplň. návrh k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k §§ 7 a 17.

71, 30. III. 1927; 445-6, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 1.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

pozměň. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 94-109, V.

pozměň. a event. návrh k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373) k § 1.

117, 14. XII. 1927; 27, V.

1 pozměň. a 4 event. návrhy k osnově vládního návrhu t. 1346, jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří k čl. I.

117, 14. XII. 1927; 44, V.

pozměň. a doplň. návrh k osnově zákona o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze (t. 1417) k §§ 1 a 2.

127, 1. II. 1928; 12, V.

pozměň. a doplň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k §§ 6 a 8.

131, 10. II. 1928; 28, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619) k čl. I.

145, 21. VI. 1928; 88, VI.

aby osnova vlád. návrhu t. 1346 (změna zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří) byla vrácena soc.-pol. výb.

117, 14. XII. 1927; 44, V.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 17, stran drahotních přídavků a nouzových výpomocí provisionistů.

55, 27. XI. 1926; 1117, III.

k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159), stran zákona o povinném pojištění proti živelním pohromám.

97, 8. VII. 1927; 2477, IV.

k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260), stran podpory nemajetných osob pro pokročilý věk nepojištěných a starobního důchodu nepožívajících.

112, 2. XII. 1927; 152, V.

3 resol. k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448), stran zaopatřovacích platů zaměstnanců státních báňských a hutnických závodů a zaopatření osob přestárlých.

131, 10. II. 1928; 29-30, V.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484), stran zlevnění dopravy stavebních hmot.

136, 16. III. 1928; 70, VI.

Řeč v rozpravě:

o změně §§ 27 a 29 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526).

41, 25. VI. 1926; 2620, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 789, III.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1491, III.

o státním závěrečném účtu RČS za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 633, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2180, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

101, 14. VII. 1927; 2627, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 99, V.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 1348); mluví o konfiskační praksi.

116, 13. XII. 1927; 16, V.

o vládním návrhu (t. 1346), jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

117, 14. XII. 1927; 30, V.

o zákonu o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze (t. 1417).

127, 1. II. 1928; 5, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

131, 10. II. 1928; 13, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

135, 15. III. 1928; 65, VI.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 28, VI.

o zákonu o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (t. 1694).

155, 14. VII. 1928; 14, VI.

o prozatímní dohodě mezi RČS a Persií (t. 1707); mluví o cenové politice ve státě, najmě ceně cukru.

160, 17. IX. 1928; 11, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 65, VI.

o zákonu o zrušení úlev stanovených z důvodu války pro nastoupení a provozování živností (t. 1838); mluví o válečných poškozencích.

175, 9. XI. 1928; 21, VII.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaném v Bruselu dne 21. II. 1928 (t. 1848); mluví o cenové politice a volbách do nemocenských pojišťoven.

176, 13. XII. 1928; 31, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000).

185, 28. II. 1929; 56, VII.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317).

207, 18. VI. 1929; 19, VIII.

Námitky

proti navrženému pořadu 59. schůze; žádá, aby odstavec 1. pořadu zpr. t. 788 byl s pořadu sňat.

58, 15. XII. 1926; 1467, III.

Interpelace:

naléhavá, o znemožněné schůzi Národní strany práce v Berouně a o násilnostech, které v této schůzi provedli fašisté, t. 1012.

96, 7. VII. 1927; 2429, IV.

odpov. t. 1075. 2429, IV.

naléhavá, že se nevyplácí mzda za státní svátky 1. květen a 28. říjen dělnictvu zaměstnanému u státního báňského podniku v Příbrami, t. 1711.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1817.

175, 9. XI. 1928; 41, VII.

naléhavá, o prodeji nadačních domů na Příkopě a v Panské ulici, t. 2029.

196, 2. V. 1929; 47, VIII.

odpov. t. 2116.

197, 3. V. 1929; 4, VIII.

o drahotě masových a moučných výrobků, t. 215/XIX.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 442/XXIV.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o neodůvodněném zvýšení lékárnické sazby, t. 955/XVI.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

o racionalisaci a koncentraci výroby, t. 989/VII.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1404/III.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o postupu státních úřadů vůči nemocenským pojišťovnám ve věci poštovného, t. 1032/VI.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1456/XVIII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o zřízení silničního fondu, kterému by byla povinna Ústřední sociální pojišťovna půjčiti 1 miliardu Kč ze svých prémiových reserv, t. 1032/VII.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1568/IX.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

ve věci soudce dr Vážného v Dobříši a snižování soudcovského stavu a jeho důstojnosti, t. 1254/XIII.

114, 6. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1456/XVII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o zřízení kartelu mimořádně zdražujícím zubolékařské potřeby, v němž jsou zastoupeni všichni majitelé velkých zubolékařských obchodů a skladů, t. 1433/VIII.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1957/XIX.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o vyšetřování stavební katastrofy na Poříčí, t. 1964/XXIV.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XVII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o obcházení a nesprávné expedici léčiv na účet nemocenských pojišťoven ve veřejných lékárnách, t. 2161/XV.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

Dotazy:

aby odvolán byl výnos ministerstva pošt a telegrafů ze dne 10. III. 1926, č. j. 8134/P/1926, kterým zrušuje se výměrkování poštovného pro nemocenské pokladny a ostatní sociálně-pojišťovací instituce.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

podle § 70 jedn. ř. k předsedovi soc.-pol. výb., proč nebyl projednán návrh A. Hampla na pojišťování osob starších.

104, 23. XI. 1927; 37, V.

odpov. 37, V.

o zmařeném přidělení společníka do trafiky pí. Černovské v Praze II, Jindřišská ul.

160, 17. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný obsahem článku v časopise "Večerník Práva Lidu" ze dne 9. XI. 1925).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 638; zprav. K. Riedl;

nevydán 70, 29. III. 1927; 386, IV.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti ctí, spáchaný obsahem článku s nadpisem "Komunistický kandidát vyšetřován pro podvod", uveřejněného v časopise "Naše Obrana" ze dne 13. XI. 1925).

10, 19. II. 1926; 410, I.

zpr. t. 637; zprav. V. Votruba;

vydán: 48, 18. XI. 1926; 330, III.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný článkem "Výstraha" v časopise "Pokrok" ze dne 13. II. 1926 proti Mášovi a Reitmanovi).

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 409; zprav. A. Kříž;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 302, III.ISP (příhlásit)