Václav Jaša

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAŠA Václav

X. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - in. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

aby vládou byla poskytnuta rychlá a účinná pomoc živelní katastrofou poškozeným krajům v obcím v okresu bojkovickém na Moravě, t. 1105.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

aby těžce požárem poškozeným občanům v obci Sv. Štěpáně, okresu uh. brodského na Mor., byla poskytnuta pomoc z prostředků státních, t. 1552.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

aby město Znojmo bylo zařazeno do skupiny míst B činovného, t. 2124.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelstvu a obcím okresu kyjovského na Moravě, postiženým krupobitím a průtrží mračen, t. 2307.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

6 pozměň. návrhů k osnově fin. zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 84-109, V.

Resoluce:

6 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334), týkajících se: míst okresních školních inspektorů, pomocných škol, cvičných učitelů, živnostenských pokračovacích škol, postavení okresních školních inspektorů a platových nesrovnalostí učitelů občanských škol.

33, 16. VI. 1926; 1860-1, II.

2 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup I, kapit. 20.

55, 27. XI. 1926; 1120, III.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 779, I.

k osnově o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

35, 18. VI. 1926; 2241, II.

o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512).

41, 25. VI. 1926; 2576, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 756, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759).

57, 10. XII. 1926; 1335, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

69, 24. III. 1927; 292, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 43, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384).

118, 15. XII. 1927; 17, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 19, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619).

145, 21. VI. 1928; 50, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 81, VII.

o zákonu o Národním divadle (t. 2113).

192, 20. III. 1929; 51, VIII.

o zákonu, kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení (t. 2367).

211, 25. VI. 1929; 26, VIII.

o rychlé pomoci pohořelým v Mikulově na Moravě, t. 249/IV.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

o nesprávném postupu zemského výboru moravského při jmenování členů finanční komise v obci Medlovicích u Kyjova, t. 1623/XIX.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1768/XIII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

Dotazy:

v záležitosti státní subvence na stavbu údolních přehrad podyjských a zajištění prací na těchto podyjských přehradách v plném rozsahu.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

ve věci připojení dvora Haidhofu u Mikulova na Moravě a k republice přiděleného území Steinabrunnského ke katastrální obci Selci.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 10, 19. II. 1926; 409, I.

o nesprávných odpisech dávky majetkové a o poměrech na berní správě v Moravském Krumlově.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o poměrech na české státní rolnické škole ve Valticích na Moravě.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o vyživovacích příspěvcích pro rodiny osob, k vojenské službě povolaných.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o anulování kolkovného a předpisovaných pokut za kolkovné na žádostech dělníků, jimiž dožadovali se snížení daně z příjmů.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1252, II.

v jakém rozsahu hodlá ministerstvo veř. prací v r. 1927 provésti regulace a vodní stavby v toku jižní Moravy a Dyje.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o vyplacení pojistek a vrácení premií pojišťujícího ústavu pro službu vojenskou, společnosti pojišťující život a děti se sídlem v Budapešti (generální zastupitelství v Praze, Příkopy 9, Provaznická 10).

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 389, IV.

ministru školství a národní osvěty, jaká opatření hodlá učinit, aby počátkem příštího školního roku desetitisíce dětí z venkova nebyly zbaveny dobrodiní vyučování na školách měšťanských.

84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

v záležitosti povolení t. zv. pokusné školy firmě T. Baťa ve Zlíně.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o neobvyklém způsobu pensionování obvodního lékaře MUDr. Jindřicha Učně ve Strážnici na Moravě.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

o nezákonném a provokativním jednání učitele náboženství faráře Ant. Krpouna z Benetic proti správci školy ve Svatoslavi, okres Třebíč na Moravě.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o nesprávném postupu předsedy okr. školního výboru dr Karla Bočana v Přerově proti učiteli-vojáku Vojtěchu Chajdovi.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

proč z vyhořelých občanů ve Sv. Štěpáně okresu uh.-brodského byla povolena nouzová podpora pouze pro 9 rodin a 16 rodinám, stejně poškozeným, se podpory nedostalo.

154, 13. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o pravidelném zpožďování vlaku č. 302 na trati Brno-Břeclava a tím hromadném poškozování dělnictva i cestujících.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o náhlém a neodůvodněném pensionování MUDr. Učně Jindřicha, obvodního lékaře ve Strážnici na Moravě, a o neoprávněném zadržování jeho požitků.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

o nesprávném katastru domovní daně třídní v obci Divnici - berní správa Uh. Brod na Moravě.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o regulaci řeky Moravy v úseku obce Nedakonic (okres Uh. Hradiště).

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem, spáchaný článkem v časopise "Dělnické Listy" dne 1. I. 1926 ca Hanuš Sýkora)

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 183; zprav. A. Kříž;

nevydán 24, 27. V. 1926; 1283, II.ISP (příhlásit)