dr.h.c. Franz Hodina

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINA Franz

XII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. inkompatib. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zeměd.

Návrhy:

o ochranných opatřeních pro lnářství, t. 119.

12, 4. III. 1926; 536, I.

aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené ochrany národnostních menšin (t. 128).

13, 11. III. 1926; 634, I.

o pohořelých v Jívové v politickém okrese šternberském, t. 313.

25, 28. V. 1926; 1307, II.

aby byla poskytnuta podpora obyvatelům obce Nemilany u Olomouce těžce poškozeným povodní na řece Moravě, t. 547.

43, 15. X. 1926; 39, III.

aby byla ustanovena doba, kdy mají nabýti účinnosti jednotlivé předpisy zákona o pojišťovací smlouvě, t. 762.

58, 15. XII. 1926; 1437, III.

na naléhavou státní nouzovou výpomoc pro obce v území okresních politických správ Rýmařov, Moravský Beroun, Šumperk, Bruntál a Opava postižené živelní katastrofou a pro obec Třebařov v okrese Moravská Třebová, t. 1048.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

aby byly poskytnuty podpory obcím v o okrese šumperském, postiženým bouří dne 5. června tohoto roku, t. 1074.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

aby byla zahájena podpůrná akce pro osoby poškozené těžkým krupobitím na severní Moravě, t. 1721.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

o škodách způsobených katastrofální smrští v obci Moravský Kočov v politickém okrese rýmařovském, t. 1725.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na zahájení podpůrné akce pro osoby poškozené těžkým krupobitím na severní Moravě, t. 1742.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v republice Československé, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 8 a 15.

34, 17. VI. 1926; 2132-3, II.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o povolení k vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862) k nadpisu zákona a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

aby o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a mm. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

aby se hlasování o prohlášení mm. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo až po projednání státního rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

aby rozprava o prohlášení min. fin. dr Engliše o státním rozpočtu na rok 1929 byla sloučena s projednáváním rozpočtu ve sněmovním plenu.

158, 7. IX. 1928; 19, VI.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1711, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2087, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 808, III.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159).

97, 8. VII. 1927; 2474, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 11, V.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524).

194, 25. IV. 1929; 43, VIII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 11, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o ceně cukru, t. 1757.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

odpov. prohláš. náměstka předsedy vlády dr Šrámka.

157, 6. IX. 1928; 50, VI.

o jednostranném postupu příslušného úřadu při složení okresní silniční správní komise v Mor. Třebové, t. 249/XIV.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 576/VI.

44, 19. X. 1926; 125, III.

že okresní politická správa překáží činnosti okresního vzdělávacího výboru v Moravské Třebové, t. 249/XIX.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 803/XVII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

že ozbrojení účastníci slavnosti otevření české občanské školy v Brodku zavraždili Němce, t. 575/X.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1235/XVII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o srážkách z platů správců škol a učitelů za naturální byty, t. 663/X.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 957/XIV.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

Dotazy:

jak berní správa v Šumperku vyřizuje zvláště odvolání proti dani z příjmu a vůbec jiná odvolání a podání daňová,

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 35, 18. VI. 1926; 2215, II.

jak šumperská berní správa dodržuje ustanovení prováděcího nařízení ze dne 29. II. 1924, č. 50 Sb. z., k § 4 zákona ze dne 21. XII. 1923, č. 6 Sb. z. z r. 1924.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o udělení definitivy 16 prozatímním učitelům občanských škol, kteří se vzdali trvalého ustanovení na obecných školách. 49, 19. XI. 1926; 341, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.ISP (příhlásit)