JUDr. József Gáti

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GÁTI Jószef, dr.

XXII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. II. 1922, č. 68 Sb. z., a zákon ze dne 19. XII. 1924, č. 309 Sb. z., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu, t. 795.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

3 pozměň., 1 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o udělení státního občanství některým osobám (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2611/12, II.

14 pozměň., 1 doplň. a 2 event. návrhy k osnově celního zákona (t. 1168) k §§ 4, 6, 7, 12-16, 20, 23, 25, 87, 112, 120, 138.

99, 12. VII. 1927; 2545-9, IV.

16 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167), k §§ 1-13, 15, 16, 20.

101, 14. VII. 1927; 2667-70, IV.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700) k čl. I. a II.

199, 24. V. 1929; 14, VIII.

aby imunitní záležitost M. Čulena (t. 430) byla vrácena im. výb. k novému vyjádření.

58, 15. XII. 1926; 1464, III.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se náměstek min. předsedy a min. vnitra dostavili do schůze posl. sněmovny, v níž bude návrh schválen, a podali zprávu o tom, co vláda a ministerstvo vnitra zjistily o událostech ze dne 8. IX. t. r. v Boroňavě u Chustu, jak byly vylíčeny v řeči posl. dr Gáti v plenu poslanecké sněmovny dne 14. IX. t. r., a vysvětlení o tom, který úřední orgán zaslal Č. T. K. naprosto vylhanou zprávu o těchto událostech.

161, 18. IX. 1928; 6, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o udělení státního občanství některým osobám (t. 514), aby osoby podavší žádost za přiznání státního občanství, mohly na území republiky vyčkati. konečného rozhodnutí správního soudu.

41, 25. VI. 1926; 2612, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 210, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16).

12, 4. III. 1926; 537, I.

o působnosti min. veř. prací ve věcech silnic a mýt na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 242), v níž obírá se fašismem na Podkarpatské Rusi.

23, 26. V. 1926; 1258, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2046, II.

o poskytnutí zápůjčky příp. záruky úvěrním družstvům na Podkarpatské Rusi (t. 497).

39, 24. VI. 1926; 2535, II.

o udělení státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII z r. 1886 (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2600, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 546, III.

o imunitní záležitosti M. Čulena (t. 430).

58, 15. XII. 1926; 1464, III.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 789).

59, 16. XII. 1926; 1525, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1181, IV.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1634, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1956, IV.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2389, IV.

o celním zákonu (t. 1168).

99, 12. VII. 1927; 2539, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2657, IV.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (t. 1390); návrh J. Bečko.

120, 17. I. 1928; 28, V.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

126, 31. I. 1928; 5, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 23, V.

o státním závěrečném účtu ČSR za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

138, 22. III. 1928; 36, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 17, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928; obírá se událostmi z 8. IX., které se sběhly v Chustu-Boroňavě.

159, 13. IX. 1928; 42, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777); mluví ještě o událostech v Chustu-Boroňavě.

164, 21. IX. 1928; 86, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 53, VII.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862); mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi.

174, 8. XI. 1928; 76, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 48, VII.

o zákonu, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády (t. 2053); obírá se fašismem.

187, 6. III. 1929; 10, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 44, VIII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

203, 11. VI. 1929; 9, VIII.

naléhavá, o vládním nařízení, jímž se zamýšlí zrušení žup v Podkarpatské Rusi a jich sloučení ve velkou župu, t. 402,

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/III.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o prodloužení zákona č. 309 z r. 1924, kterým se mění zákon č. 68 z r. 1922, kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl (polovice, třetina) jich naturálního výnosu, t. 602.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/XIV.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

naléhavá, o protizákonném provádění zákona č. 152/1926 o udělení státního občanství československého některým osobám, a o novelisaci tohoto zákona, t. 619.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

odpov. t. 780.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o událostech v Chustě-Boroňavě dne 8. IX. 1928 a o bílém teroru v Podkarpatsku, t. 1939.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 1996.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

o křivdách, které utrpělo zemědělské obyvatelstvo obce Dercena při provádění pozemkové reformy a tím, že mu odňata byla půda dosud užívaná, t. 604/II.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 944/IV.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o ohrožení existence občanů osmi vesnic v okolí Bílek na Podkarpatské Rusi, t. 622/XIV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

odpov. t. 1456/VI.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o nesnesitelných poměrech, zavládnuvších v okresní dělnické nemocenské pokladně v Užhorodě, t. 776/I.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

o způsobu informování stran na civilní správě Podkarpatské Rusi v Užhorodě, t. 797/X.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1212/XV.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o poměrech v užhorodské nemocnici a o působení dr Václava Merhauta, primáře v Užhorodě, t. 955/XI.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1221/XV.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o pověstech o zamýšleném útoku na sebeurčovací právo Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti se zavedením zemského zřízení, t. 979/III.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1235/XVIII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o nespravedlivém rozdělení nedostatečné podpory z fondu pro postižené živelními pohromami v Užhorodě a okolí, t. 989/VIII.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1235/IV.

106, 25. XI. 1927; 77; V.

o krvavém útoku policie v Chustu proti účastníkům májové demonstrace, o nelidském bití dělníků a o porušení imunity posl. Nikolaje Sedorjaka, t. 989/XV.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1235/XXI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o úřednické, též vládním tiskem odhalené korupci na Slovensku a Podkarpatské Rusi a o intervenčních pochůzkách, konaných nepříslušnými lidmi za peníze, t. 1480/V.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1587/VIII.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o policejním poučování poslanců podkarpatských, že národ ukrajinský neexistuje, t. 2048/XIII.

193, 21. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2255/III.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o neslýchaných důchodkových trestech na Podkarpatsku a sebevražedných následcích těchto trestů v obci Vári, t. 2048/XIV.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o odprodeji Schönbornova statku společnosti "Latorica" a lesních statků bývalého hraběte Telekyho u Dolhy Maltézskému rytířskému řádu na Podkarpatsku, t. 2048/XVII.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2277/VI.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Berehově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 2084; zprav. dr Halla;

nevydán 205, 13. VI. 1929; 45, VIII.

okr. s. v Mukačevě (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Havas Emil)

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1668; zprav. dr Daněk;

vydán: 184, 26. II. 1929; 33, VII.

soud. stol. v Chustu (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1852, IV.

164, 21. IX. 1928; 91, VI.ISP (příhlásit)