Leo Schubert

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHUBERT Leo

XIV. voleb. kraj

DNS, mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. bran. - inic. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - úst.-práv. - zdrav. - zeměd. - živn.-obch.

Po rozejítí se klubu poslanců německé nár.-socialistické strany dělnické 7. (8.) X. 1933 zůstává mimo klub.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrh iniciativní:

na změnu §u 2 zákona ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu, t. 811.

90, 4. XII. 1930; 34.

Návrhy pozměňovací:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 781. 83, 21. XI. 1930; 71-2.

k t. 782. 83, 21. XI. 1930; 74.

k t. 783. 83, 21. XI. 1930; 74.

k t. 966. 106, 19. II. 1931; 52.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 76.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 43-4.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 80-81.

k t. 781. 83, 21. XI. 1930; 83.

k t. 783. 83, 21. XI. 1930; 84.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 86.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304)

37, 3. IV. 1930; 5.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790)

81, 19. XI. 1930; 9.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789)

82, 20. XI. 1930; 37.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 53.

o zákonu o státní zápůjčce investiční (t. 966)

106, 19. II. 1931; 21.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026)

112, 19. III. 1931; 35.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049)

115, 27. III. 1931; 15.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543)

161, 18. XII. 1931; 1.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875)

196, 21. VI. 1932; 23.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125)

235, 22. XII. 1932; 5.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 45.

Interpelace:

naléhavá, že se užívá vojáků při stavebních pracích soukromých spolků,

t. 476. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 598. 70, 25. IX. 1930; 94.

o přidělování lesů stát. pozemkovým úřadem,

t. 79/III. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 342/V. 43, 24. IV. 1930; 5.

o zrušení zákona o obecních financích ze dne 15. června 1927, č. 77,

t. 79/XIX. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 491/I. 62, 13. VI. 1930; 4.

o neudržitelném předpisování poplatků,

t. 138/XVI. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 496/XVII. 66, 24. VI. 1930; 7.

že se zamýšlí nevrátiti 186 mil. Kč vypůjčených ze silničního fondu,

t. 801/XVII. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1845/III. 197, 22. VI. 1932; 4.

o poškozování učitelských pensistů zákonem č. 70/30,

t. 801/XVIII. 90, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1629/XIX. 170, 16. III. 1932; 8.

o náhradě ošetřovacích nákladů, které nemocnice a epidemické nemocnice neprávem požadují za osoby podezřelé z epidemie,

t. 801/XIX. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1269/III. 141, 11. VII. 1931; 37.

o poškození berních úředníků novým pensijním zákonem č. 70/30,

t. 801/XX. 90, 4. XII. 1930; 5.

odpov. t. 1010/XII. 114, 26. III. 1931; 5.

o vybavení obcí z dluhů a o sestavení statistiky o stavu zadlužení obcí,

t. 822/XVI. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1158/XV. 124, 2. VI. 1931; 7.

o systemisaci zemských zaměstnanců,

t. 844/XI. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1063/VII. 116, 23. IV. 1931; 11.

o náhradě za užívání pramenů,

t. 844/XIII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1845/V. 197, 22. VI. 1932; 4.

o poškození úředníků finanční stráže a celních úředníků novým pensijním zákonem č. 70/1930 Sb. z. a n.,

t. 851/IV. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1393/XI. 142, 14. X. 1931; 13.

o rozepsání místa obv. lékaře v Mor. Radiměři,

t. 1029/VI. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1269/VI. 141, 11. VII. 1931; 37.

o sestavení výkazu o zadlužení obcí,

t. 1029/VIII. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1452/XXI. 155, 14. XII. 1931; 6.

o chudém obyvatelstvu těžce postiženém zákazem sbírati jahody, houby a dříví,

t. 1029/X. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1395/XX. 142, 14. X. 1931; 14.

že náhrada obcím za vybírání potravní daně z masa a daně obratové stanoví se nestejně,

t. 1318/VI. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1450/IV. 145, 24. XI. 1931; 14.

aby komunální sanační zápůjčky byly osvobozeny od poplatků,

t. 2142/XIV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XI. 266, 27. IV. 1933; 84.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.

zpr. t. 2160; zprav. Fr. Ježek; podání zprávy a rozprava

250, 21. II. 1933; 12-29.

rozprava; vydán: 251, 23. II. 1933; 3-72.ISP (příhlásit)